GRŴP YMGYNGHOROL

Delwedd: Daniel Ribeiro (Winner, Gwobr Iris ) yn sgwrsio gyda Noddwr yr Ŵyl, Andrew Pierce yn Chapter (Caerdydd)
Delwedd: Daniel Ribeiro (Winner, Gwobr Iris ) yn sgwrsio gyda Noddwr yr Ŵyl, Andrew Pierce yn Chapter (Caerdydd)

Gyda'i gilydd mae'r grŵp wedi cael eu dethol i gynrychioli amrediad amrywiol o aelodau Canolfan Ffilm Cymru yn y sector diwylliannol ac arddangos. Fe fyddan nhw'n darparu trosolwg, monitro ac yn gwneud argymhellion priodol i is-bwyllgor y Ganolfan neu i Fwrdd Chapter (fel bo'n briodol).

Mae'r grŵp yn cynnwys deg aelod yn cynrychioli lleoliadau, addysg, treftadaeth, codi arian, rhaglennu (mewn lleoliadau gwledig a threfol), rheoli gwyliau ac ymchwil a datblygu cynulleidfaoedd.
 

Y Grŵp Cynghori;

  • Yn gweithredu fel llysgenhadon i’r Ganolfan ac yn cynrychioli buddiannau aelodau Canolfan Ffilm Cymru;
  • Cefnogi meini prawf eang a chynhwysol ar gyfer aelodaeth Canolfan Ffilm Cymru;
  • Cymeradwyo blaenoriaethau blynyddol ac yn monitro strategaeth ynghylch pob maes o amcanion datblygu’r Ganolfan;
  • Goruchwylio datblygiad yr alwad am feini prawf cynigion, te;lerau cyflenwi a chytundeb ar gyfer partneriaid cyflenwi prosiectau;
  • Mynychu cyfarfodydd, darparu cefnogaeth ac arbenigedd y diwydiant (lle mae’n briodol) i anghenion rhaglenni a hyffirddiant yn berthnasol i aelodau’r Ganolfan;
  • Gweithio tuag at greu strategaeth o amgylch incwm a gynhyrchir  trwy weithgaredd masnachu’r Ganolfan;
  • Ystyried cyfleoedd datblygu creadigol i alluogi’r Ganolfan i ehangu ei gweithgareddau;
  • Penderfynu ar aelodau is-bwyllgor y Ganolfan.


Grŵp Cynghori cyfredol Canolfan Ffilm Cymru ydy:


Steve Blandford

Mae Steve yn Athro Emeritws Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol De Cymru ac mae hefyd yn dysgu ar hyn o bryd yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Mae’n Athro Gwadd ym Mhrifysgol Metropolaidd Caerdydd ac ym Mhrifysgol Caer-wynt. Mae wedi cyhoeddi yn eang ar theatr, ffilm a theledu Prydeinig yn cynnwys, yn fwyaf diweddar,  'Theatre and Performance in Small Nations' (Intellect, 2012) a 'Jimmy McGovern' (Manceinion, 2013).

Mae Steve yn ddramodydd cyhoeddedig ac mae wedi cyfarwyddo i’r theatr. Roedd yn aelod sylfaen o National Theatre Wales ac ar Fwrdd Zoom, Gŵyl Ryngwladol Ffilm Pobl Ifanc. Mae’n aelod o Fwrdd Canolfan Gelfyddydau Chpater, Caerdydd.

Tan 2013 roedd yn Gyfarwyddwr Canolfan Astudiaeth Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bychain ym Mhrifysgol De Cymru.Jim Barratt

Mae ddiddordebau Jim yn cynnwys ymchwil cymuned, arddangos a chynulleidfa, er bod ei brofiad proffesiynol yn ymestyn yn ehangach i gynnwys addysg ffilm a chyfryngau, gwerthuso prosiectau a dadansoddi’r farchnad ffilmiau. Ers 2006 mae Jim wedi cyflawni amrediad eang o gomisiynau trwy ei ymgynghoriaeth, Bigger Picture Research, yn darparu ymchwil meintiol ac ansoddol, gwerthuso prosiectau, hyfforddiant a chyngor cynllunio busnes a strategol.

Mae ei gleientiaid wedi cynnwys British Board of Film Classification, British Federation of Film Societies, British Film Institute, BOP Consulting, Creative Skillset, Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd, European Audiovisual Observatory, Asiantaeth Ffilm Cymru, First Light, Irish Film Censor’s Office, Swyddfa Cyfathrebiadau, Screen England, Screen East ac UK Film Council. Mae Jim hefyd yn Gadeirydd sylfaen Sinema Cymunedol Llancarfan, arddangosydd yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr ac sydd wedi ennill gwobrau, ym Mro Morgannwg.

Mae Jim wedi gweithio yn y diwydiannau creadigol am bron i ddau ddegawd. Cyn sefydlu Bigger Picture Research roedd yn Bennaeth ymchwil ac Ystadegau yn yr UK Film Council, Pennaeth Polisi yn yr Awdurdod Safonau Hysbysebu ac yn Arholwr Ffilm a Fideo yn y British Board of Film Classification. Bu Jim yn gadeirydd Rhwydwaith Ymchwil Ffilm DU a bu’n allweddol wrth sefydlu’r Rhwydwaith Ymchwil Asiantaethau Ffilm Ewropeaidd. Rhwng 2004 a 2007 bu Jim yn aelod o Banel Cynghori BBFC ar Wylio Plant, mae ganddo PhD, wedi’i gyllido gan y BFI, mae’n aelod  o BAFTA ac yn aelod o Fwrdd Addysg Cyfryngau Cymru.

Mae Jim wedi ysgrifennu’n helaeth ar bynciau ffilm mewn cylchgronnau ac ar-lein a chyhoeddwyd ei lyfr am ffilm Peter Jackson, Bad Taste (1988), gan Wallflower Press/Columbia University Press ym mis Rhagfyr 2008.


Berwyn Rowlands
Mae Berwyn yn Rhyngwladwr Cymreig gyda 27 mlynedd o brofiad mewn ffilmiau a digwyddiadau, gydag enw da sylweddol o drosi gweledigaeth artistig a strategol yn realiti.

Yn 2006 sefydlodd y  Wobr Iris – ar £30,000 dyma’r wobr ffilm byr LGBT  a gyflwynir yn flynyddol fwyaf yn y byd yn ystod yr Ŵyl Ffilm Iris a gynhelir yng Nghaerdydd, Cymru (DU). Mae 6 ffilm fer wedi’u cynhyrchu hyd yn hyn gyda Gwobr Iris. Dewiswyd Burger a Followers allan o 8200 o geisiadau ar gyfer Gŵyl Ffilm Suncance  2014 a 2015. Cafodd Gwobr Iris ei chydnabod gan y Frenhines mewn derbyniad i’r Diwydiant Ffilm Prydeinig yn 2013.

Ym 1997 yn 31 oed, penodwyd Berwyn yn Brif Weithredwr Sgrîn Cymru Wales lle y sefydlodd Ffresh, Gŵyl Delwedd Symudol Myfyrwyr Cymru, Comisiwn Sgrin Cymru ac Archif Sgrin a Sain Cenedlaethol Cymru (mewn partneriaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

Mae Berwyn wedi cynhyrchu cynnwys sydd wedi’i ddarlledu ar BBC, ITV ac S4C  yn cynnwys Llety Piod (DU) gyda Bill Nighy, Colonial Gods (Cydgynhyrchiad DU/UDA) a Boys Village (Cydgynhyrchiad Almaen/DU). Ymsy prosiectau i radio mae wedi cynhyrchu Wales: Land of Film i BBC Radio 2. 

Mae’n cael ceisiadau rheolaidd  i siarad am ffilm a hawliau hoyw ar y teledu a radio. Mae hefyd wedi gwasanaethu ar reithgorau gwobrau ffilm ac yn siarad am gynhyrchu rhaglenni a diigwyddiadau  mewn prifysgolion, cynadleddau a gwyliau ac mae wedi cyfrannu at Sympsoiwm Ffilmiau Byr Ewropeaidd,  Cork, Kashish Film Festival, Mumbai, Gaze Film Festival, Dulyn, OUFEST, LA a’r International Film Festival Summit, Efrog Newydd.Dr. Katie Featherstone

Mae Katie yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd. Mae’n wyddonydd cymdeithasol gyda ffocws ar gymdeithaseg meddyginiaeth ac mae wedi cynhyrchu dau fonograff ymchwil  : Risky Relations: Family and kinship in the era of new genetics (Berg), astudiaeth fanwl o deulu a datgeliad yng nghyd-destun risg genetig  a Creating Conditions: The Making and Remaking of a Genetic Condition (Routledge), sydd yn darparu archwiliad manwl o effaith gwybodaeth genetig newydd ar brosesau dosbarthu afiechydon. Mae ei rhaglen gyfredol o ethnograffi clinigol yn archwilio’r gwaith beunyddiol o ofalu am gleifion gyda dementia mewn ysbytai.

Effaith ac ymgysylltiad: Yn bwysig, mae gwaith Katie wedi gwneud cyfraniadau allweddol i bolisi llywodraeth, arfer proffesiynol a sgwrs cyhoeddus.

Mae ei hymchwil wedi’i dderbyn yn uniongrychol gan bwyllgor dethol y llywodraeth ar geneteg clinigol (Pwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi ar Feddygyniaeth Genomeg, 2009). Gofynnwyd i Katie hefyd gymryd rhan mewn ffurfio polisi cyhoeddus DU ar brofi genetig gan y Comisiwn Genetig Dynol fel rhan o banel arbenigol i gynghori ar effaith tebygol canfyddiadau damweiniol yn deillio o brofi genetig clinigol (Medi 2011).

Mae Katie yn darparu sylwebaeth arbenigol ar ddatblygiadau mewn geneteg clinigol i gyfryngau cenedlaethol y DU (e.E. Daily Mail, Mother and Baby Magazine), Ac mae wedi cael gwahoddiad i siarad mewn gwyliau Ewropeaidd (Gŵyl Wyddoniaeth Cheltenham, 2012).

Cyfarwyddodd Cardiff Sciscreen o 2010-2014 ac mae archif o ddigwyddiadau a thraethodau siaradwyr ar gael ar y blog www.cardiffsciscreen.blogspot.com a’r wefan www.cardiffsciscreen.co.uk. Ar hyn o bryd mae Katie yn curadu Tinted Lens, rhaglen o ddigwyddiadau yn archwilio datblygiadau cymdeithasol a diwylliannol cyfoes a’r syniadau mewn ffilmiau clasurol a chwlt a rhai newuydd eu rhyddhau, gyda ffocws ar ddeall y meddwl, ymddygiad dynol, cof, cwrs bywyd a heneiddio. Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen Tinted Lens ar gael yma.
Gareth Bailey
Ar hyn o bryd mae Gaz Bailey yn gweithio yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth ac mae hefyd yn sylfaenydd a chyfarwyddwr Abertoir – Gŵyl Arswyd Ryngwladol Cymru. Mae ei gyfranogiad yn y diwydiant yn cynnwys hyfforddi mewn ôl gynhyrchu teledu, ac mae hefyd wedi gweithio i’r orsaf deledu Americanaidd PBS.

Ar ôl graddio gyda gradd Meistr mewn  Astudiaethau ffilm yn y DU, symudodd Gaz i’r sector arddangos ac ar hyn o bryd mae’n reolwr ac yn rhaglennydd ffilm i Ganolfan Gelfyddydau Aberystwyth. Mae hefyd yn aelod ar fyrddau nifer o fentrau arddangos ar draws Cymru, yn cynnwys Sinemau Cymru, grŵp llywio Canolfan Ffilm Cymru a Gŵyl Ffilm  WOW Wales One World.

O 2006, mae wedi datblygu’r  Ŵyl Arswyd Abertoir dros nifer o flynyddoedd yn ddigwyddiad chwe diwrnod cyffrous ac amrywiol sydd yn dangos ffilmiau newydd, ffilmiau mud gyda chyfeiliant, sgyrsiau, cyflwyniadau, ffilmiau byr newydd, dangosiadau cwlt, sesiynau Holi ac Ateb, theatr a cherddoriaeth – y cyfan gyda’r uchelgais o greu mentrau newydd a chyffrous i ganolbarth Cymru.

 

Rhiannon Hughes
Wicked Wales
 

Emma Flatley
Welsh National Opera 

 

Sara Beer
Disability Arts Cymru

 

Michael Flynn
Diverse Cymru  leads a national project that ensures equality within film and TV.