HYSBYSEB SWYDD: ZOOM CYMRU – PROSIECT YMFUDIAD MERTHYR

Hysbyseb Swydd:
Zoom Cymru – Prosiect Ymfudiad Merthyr


Teitl Swydd: Cydlynydd Prosiect (rhan amser)
Cyflog: £16,730 pro rata
Cyfnod Penodol: Awst 2015 – Mai 2016
Lleoliad: Merthyr Tudful

Zoom Cymru a Phrosiect Ymfudiad Merthyr – trosolwg byr

Mae Zoom Cymru, menter elusennol sy’n gweithio drwy Gymru i ddarparu cyfleoedd hunan-ddatblygu i bobl ifanc drwy ymgysylltu â ffilm a chyfryngau digidol, yn chwilio am Gydlynydd Prosiect ar gyfer prosiect newydd cyffrous a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.  

Drwy gynhyrchu cyfryngau creadigol bydd 'Ymfudiad Merthyr' yn archwilio’r rhesymau y tu ôl i’r ymfudiad o gymunedau Catholig rhyngwladol i Ferthyr Tudful, a’i effaith.  Pobl ifanc o Ysgol Uwchradd Esgob Hedley fydd yn arwain y prosiect, a thrwy ymgysylltu â’r gymuned, astudio archifau ac arsylwadau lleol, bydd amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu trefnu a chynnwys digidol yn cael ei gynhyrchu, er mwyn archwilio themâu cysylltiedig ag ymfudiad cymunedau Catholig i Ferthyr a’i ddylanwad ar yr ardal.  Bydd ffilm derfynol a gynhyrchir gan y bobl ifanc, yn cael ei chadw fel archif mewn nifer o gasgliadau ac yn cael ei dangos mewn digwyddiadau cymunedol er mwyn adrodd stori bositif.

Bydd pobl ifanc yn cael cymorth i ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth o dreftadaeth gan staff Amgueddfa ac Oriel Castell Cyfarthfa. Bydd  Zoom Cymru yn cynorthwyo’r bobl ifanc i ddatblygu’n bersonol ac i ennill cymhwyster cydnabyddedig.

Cyflwyniad i’r rôl a’r cyfrifoldebau

Rôl y Cydlynydd Prosiect yw cynnal gweithgareddau a rheoli gofynion cynllunio a chyllido’r prosiect, cydweithio’n agos ag aelodau eraill y tîm a phartneriaid y prosiect i sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu’n effeithiol, gan ddilyn amrediad o ddangosyddion perfformiad y cytunwyd arnynt.

Mae’r cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

 • Rheoli perthynas â phartneriaid prosiect
 • Hyrwyddo’r prosiect i ddisgyblion o fewn yr ysgol fel gweithgaredd allgwricwlaidd
 • Cynllunio sesiynau sy’n gosod pobl ifanc yng nghanol gweithgareddau, gan ddatblygu sgiliau treftadaeth, personol a chyfryngau digidol
 • Sicrhau allbwn digidol o safon uchel o ganlyniad i’r prosiect sydd wedi caniatáu i bobl ifanc fod yn rhan ohono.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu arddangos:

 • Sgiliau rheoli prosiect datblygedig.
 • Profiad o weithio gyda phobl ifanc
 • Gwybodaeth o’r broses o gynhyrchu ffilm a phrofiad o waith golygu ôl-gynhyrchu
 • Rheoli cyllideb

Bydd y Cydlynydd Prosiect yn gweithio’n rhan amser, gan dreulio 3 diwrnod yr wythnos yn gweithio o ganolfan ym Merthyr Tudful. Bydd yn cael ei gyflogi gan Zoom Cymru ar gyflog o £16,730 pro rata.  Car personol a thystysgrif DBS glân yn hanfodol.

Sut i ymgeisio

 • Disgrifiad swydd llawn a manyleb personol ar gael drwy gysylltu â rebecca@zoomcymru.com.
 • Er mwyn ymgeisio, anfonwch lythyr cyflwyniadol sy’n amlinellu eich addasrwydd ar gyfer y swydd ynghyd â CV i Rebecca Lee, Rheolwr Gweithredol Zoom Cymru:
rebecca@zoomcymru.com
 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw DYDD IAU 23 GORFFENNAF 2015,5 PM
 • Cynhelir cyfweliadau ar 29 GORFFENNAF 2015 ym Merthyr Tudful.
 • Dyddiad Cychwyn yw 3 AWST 2015.

Mae Zoom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

*Disgrifiad o’r swydd ar gael yn Gymraeg ar gais*