Beth sydd ymlaen yn 2018: Cyhoeddi Dangosiadau Ffilmiau Cynhwysol ar Draws Cymru

BETH SYDD YMLAEN YN 2018

CYHOEDDI DANGOSIADAU FFILMIAU CYNHWYSOL AR DRAWS CYMRU

 

Mae Canolfan Ffilm Cymru (y Ganolfan) , gyda Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau, yn bwriadu cyflwyno rhagor o ffilmiau ardderchog, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd ar draws Cymru eleni, drwy gyfres o brosiectau newydd a ddarperir gan sinemâu yng Nghymru ac mewn gwyliau ffilm.

Gan weithio mewn partneriaeth gydag arddangoswyr ar draws y genedl, fe fydd digwyddiadau yn amrywio o ddathlu gwneuthurwyr ffilmiau BAME ysbrydoledig, i ŵyl amrywiaeth a chynhwysiad newydd yng ngogledd Cymru.

Mae rhaglen ddatblygu cynulleidfa Canolfan Ffilm Cymru wedi’i dylunio i gefnogi rhaglennu ffilmiau diwylliannol anturus ac arloesol ledled Cymru, gan alluogi arddangoswyr i wneud dewisiadau heriol a chyflwyno’r ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i bob cynulleidfa.

Mae Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru, yn esbonio:
 
“Mae anghenion cynulleidfaoedd yn newid ac mae sinemâu yn ymateb drwy esblygu ac arloesi. Diolch i’n rhwydwaith brwdfrydig a phrofiadol o arddangoswyr yng Nghymru, rydym yn gallu lansio rhaglen eclectig o ddangosiadau a digwyddiadau ffilm ledled Cymru drwy gydol 2018, gyda rhagor i ddod. Rydym yn gobeithio y bydd yr holl gynulleidfaoedd yn darganfod rhywbeth sydd yn apelio atyn nhw. Boed hyn yn golygu sinema ar drothwy cymunedau gwledig, cynulleidfaoedd ifanc yn ymweld â’r sinema am y tro cyntaf, neu fynediad i ffilmiau sydd yn ein cynrychioli ar y sgrin.”
 
Y prosiectau ydy’r cyntaf i gael eu cyhoeddi yng Nghymru fel rhan o’r strategaeth BF1 2022 newydd, diolch i gyllid gan y Loteri Cenedlaethol ar gyfer yr wyth o Ganolfannau Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) ar draws y DU.

Prosiectau 2018
 

Sinema Golau (Amrywiol Leoliadau, Caerdydd)
Mae Sinema Golau yn blatfform newydd yn 2018 i wneuthurwyr ffilm annibynnol Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yng Nghymru i gael mynediad i gyfleoedd creadigol, yn ogystal â thaflu rhagor o oleuni ar ffilmiau rhynglwadol annibynnol du drwy ddangosiadau mewn sinemâu a lleoliadau lleol  .

O Black Panther i ffilmiau animeiddio byr Cymreig BAME, fe fydd Sinema Golau yn dangos ffilmiau annibynnol yn ystod y chwe mis sydd yn dathlu doniau BAME (un dangosiad y mis) ac yn ysbrydoli cynulleidfaoedd. Cyhoeddir rhagor o fanylion am ddangosiadau yn fuan.

facebook.com/cinemagolau

twitter.com/cinemagolau

 
Gentle/Radical – Gobaith Cenehedlaeth (Amrywiol Leoliadau, Caerdydd)

Wedi’i ffurfio yn 2017, mae Gentle/Radical yn gorff diwylliannol, llawr gwlad ac mae’n blatfform ar gyfer meddwl radical, arfer creadigol a newid cymdeithasol.

Eu prosiect diweddaraf ydy Gobaith Cenhedlaeth. Gyda chefnogaeth gan Ganolfan Ffilm Cymru, fe fyddan nhw’n cynnig cyfres o 10 o ddangosiadau cynhwysol wedi’u darparu ar gyfer cymunedau amrywiol, gan dynnu ar bŵer ffilm i gyflwyno problemau ein cyfnod i ofod gwylio llawr gwlad. Gan gysylltu ffilmiau gyda fformatau hygyrch – o symposiwm y bobl i ffilm pontio’r cenedlaethau a digwyddiad coginio – fe fydd trafodaethau yn dilyn y dangosiadau, gweithdai a phaneli siaradwyr, gan ein helpu i archwilio, wynebu a defnyddio pŵer ffilm ac adrodd stori i ddadgoloneiddio y realiti sydd yn ein wynebu. Cyhoeddir rhagor o fanylion am y dangosiadau yn fuan.

 
 
 
Sinemaes (Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd)

Wedi’i lansio yn 2016, Sinemaes ydy’r babell sinema yn yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn dangos rhaglen lawn o ffilmiau Cymraeg, digwyddiadaua arbennig ac archif. Mae’n cael ei arwain gan gasgliad o bartneriaid yng Nghymru, yn cynnwys Canolfan Ffilm Cymru, Chapter, BAFTA Cymru, Into Film, Ffilm Cymru Wales, y Gymdeithas Deledu Frenhinol, Sgrin Cymru, BFI NET.WORK, ITV Cymru Wales, S4C a TAC.

Fe fydd Canolfan Ffilm Cymru yn gweithio gydag Archif Sgrin a Sain Cenedlaethol Cymru i gyflwyno tri phecyn Prydain ar Ffilm arbennig, yn dathlu dros 100 mlynedd o Gymru Drefol, Arfordirol a Gwledig ar ffilm. Mae’r pecynnau archif wedi cael eu golygu a’u curadu gyda cherddoriaeth, diolch i gefnogaeth Gorilla.I darganfod rhagor ewch i http://filmhubwales.org/projects/category/archive-projects. Fe fyddwn hefyd yn cynnig dau ddangosiad rhyngweithiol o Jerry the Troublesome Tyke (1925-27), a gyflwynir gan Arad Goch Theatre gyda gweithdy sain.

facebook.com/sinemaes

 
Tymor Ffilmiau Amgen (Pontio, Bangor)

Wedi’i lansio yn 2015, mae canolfan gelfyddydau ac arloesi newydd Prifysgol Bangor, Pontio yn hyrwyddo dysgu ac ymchwil ac mae’n meithrin arloesi. Mae’n ganolfan ddiwylliannol i Gymru ac i’r Gymraeg.

Gyda chefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru, mae’r lleoliad wedi cynllunio pedwar digwyddiad ffilm: detholiad o deitlau LGBT fel rhan o Fis Hanes LGBT, casgliad o glasuron Ingmar Bergman fel rhan o ddathliad BFI o’r cyfarwyddwr, Mai 68, rhaglen o ffilmiau wedi’u bwriadu i gynrychioli ysbryd chwyldroadol 1968, ac amrediad o deitlau dosbarth gweithiol ar y cyd gyda myfyrwyr. Mae pob un o’r digwyddiadau yma yn cynnig rhywbeth arbennig o sesiynau Holi ac Ateb i gyflwyniadau, trafodaethau, gweithdai a nodiadau rhaglenni.

 
 
PSYLENCE (Pontio, Bangor)

Yn dychwelyd am yr ail flwyddyn, mae PSYLENCE yn ddigwyddiad tridiau sydd yn dathlu gallu unigryw sinema i gyfuno cerddoriaeth a delweddau i greu hud.

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cefnogi’r digwyddiad, sydd yn defnyddio delweddau a sain mewn dulliau arloesol ac mae hefyd yn troi’r sinema yn ofod perfformio gweithredol ar gyfer gwesteion ac artisitiad arbennig. Ategir y perfformiad gyda thrafodaeth, ymgysylltiad a chyfranogiad gyda grwpiau lleol a chenedlaethol (O bob oedran a chefndiroedd cymdeithasol a diwylliannol).

Gweler uchod am ddolenni cymdeithasol.
 
 

Abertoir- Gŵyl Arswyd Rhyngwladol Cymru (Amrywiol Leoliadau,  Aberystwyth)

Abertoir ydy’r unig ŵyl ffilmiau genre rhyngwladol yng Nghymru ac mae wedi ymrwymo i ddarparu digwyddiad addysgol, amrywiol a chyffrous sydd bellach yn adnabyddus ledled y byd.

Fe fydd Canolfan Ffilm Cymru yn cefnogi’r digwyddiad, fel rhan o’u Strategaeth Gwyliau Ffilm  newydd, a fydd yn cynnwys sgyrsiau, gwesteion, ffilmiau gyda sylwebaeth, cyflwyniadau addysgol, sesiynau Holi ac Ateb gyda gwneuthurwyr ffilmiau, trafodaethau, dangosiadau o glasuron a detholiad o’r ffilmiau diweddaraf gorau o brif wyliau ffilm ledled y byd – y cyfan yn cael eu dangos yng Nghymru am y tro cyntaf.

 
 
Off Y Grid (Galeri, Caernarfon; Pontio, Bangor; Theatr Ardudwy, Harlech; CELLB, Blaenau Ffestiniog, Neuadd Dwyfor in Pwllheli, Dragon Theatre in Barmouth, TAPE in Old Colwyn, Neuadd Buddug, Bala; Occasional Cinema, Bangor and New Dot Cinema, Llangollen)
 
Bellach ar ei drydedd blwyddyn, mae Off Y Grid yn brosiect amlddiwylliannol a chynhwysol sydd yn dathlu diwylliant sinema ar draws gogledd Cymru. Mae rhwydwaith o 10 lleoliad o Bwllheli i Langollen yn cydweithio i gyflwyno detholiad amrywiol o ffilmiau annibynnol a digwyddiadau i gynulleidfaoedd mewn ardaloedd gwledig.

Gyda chefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru, mae gweithgaredd Off Y Grid yn 2018 yn cynnwys rhaglen allgyrraedd newydd oddi ar safle gyda dangosiadau pop-yp a gŵyl ffilmiau cynhwysol (mewn partneriaeth gyda Gŵyl Ffilmiau Coastline, dan arweiniad TAPE) a dathliadau gydol y flwyddyn o’r Gymraeg, treftadaeth a diwylliant, yn cynnwys Blwyddyn yr Arfordir a’r Môr.   

 
 
Watch Africa – Amrywiol leoliadau  yng ngogledd a de Cymru

Mae Watch Africa yn ŵyl Cymru gyfan sydd yn dathlu sinema Affrica. Y llynedd cafwyd dangosiad arbennig o I Am Not A Witch a sesiwn Holi ac Ateb gyda’i awdur a’r cyfarwyddwr  Rungano Nyoni.

Gyda chefnogaeth gan Ganolfan Ffilm Cymru fe fydd Watch Africa yn treialu ei glwb ffilm cyntaf erioed. Cynhelir chwech digwyddiad yn ne a gogledd Cymru. Fe fydd yn casglu cymuned anffurfiol o bobl sydd â diddordeb mewn gwylio, archwilio a chymryd rhan mewn ffilmiau o Affrica. Fe fydd cynulleidfaoedd hefyd yn gallu mwynhau’r ŵyl flynyddol ym mis Hydref gan rannu eu hadborth ar redeg y clwb ffilm yn y dyfodol.

 
 
Gŵyl WOW – Amrywiol leoliadau ar draws Cymru

Bellach yn ei 17eg blwyddyn, mae WOW yn ŵyl gynhwysol sydd wedi cyflwyno cynulleidfaoedd ifanc, amrywiol a newydd i sinemâu partner i weld amrediad eang o ffilmiau na fydden nhw fel arall wedi cael eu gweld gan gynulleidfaoedd yng Nghymru. Gan weithio gyda 12 lleoliad yn 2017, o bob maint, siâp a lleoliad, fe wnaethon nhw gynnig amrediad o ddigwyddiadau eclectig yn cynnwys hyfforddiant llysgenhadon ifanc.   

Gyda chefnogaeth gan Ganolfan Ffilm Cymru, fel rhan o’r Strategaeth Gwyliau Ffilm newydd, fe fydd yr ŵyl yn dychwelyd yn 2019.