Beth sydd yn digwydd yn 2019: Sinemau Cymru yn adlewyrchu Materion Byd-eang ar y Sgrin

Credit: Michal Iwanowski - Gentle/Radical Death Of Distance
Credit: Michal Iwanowski - Gentle/Radical Death Of Distance

Beth sydd yn digwydd yn 2019
Sinemau Cymru yn adlewyrchu Materion Byd-eang ar y Sgrin        

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW), ynghyd â Chapter fel Corff Arweiniol y Canolfannau, ar fin cyflwyno ffilmiau ardderchog, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd ar draws Cymru eleni, drwy gyfres o brosiectau newydd a gyflwynir gan sinemau a gwyliau ffilm yng Nghymru.

Gan weithio mewn partneriaeth gydag arddangoswyr ar draws y genedl, fe fydd digwyddiadau yn archwilio materion arwyddocaol byd-eang o newid hinsawdd, i allgáu a gwahaniaethu.

Diben rhaglen ddatblygu cynulleidfaoedd Canolfan Ffilm Cymru ydy cefnogi rhaglennu ffilmiau diwylliannol arloesol ac anturus ledled Cymru, gan alluogi arddangoswyr i wneud dewisiadau eofn, a chyflwyno’r ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i’r holl gynulleidfaoedd.

Fel y mae Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru yn esbonio:

“Mae’n gyfnod cyfrous i fynd i’ch sinema leol neu i wyliau ffilm ac mae derbyniadau sinema ar eu huchaf ers yr 1970. Wrth inni ddod yn gynyddol ymwybodol o newidiadau cymdeithasol, gwleidyddol a hyd yn oed planedol, mae ffilm yn cynnig byd o straeon goleuedig, ar drothwy ein drws. Diolch i’n rhwydwaith creadigol o arddangoswyr yng Nghymru, rydym yn gallu lansio ein rhaglen gyntaf o ddigwyddiadau ffilm ar gyfer 2019, lle caiff lleisiau newydd eu clywed, materion byd-eang yn cael eu harchwilio a gofodau cymunedol yn cael eu creu.”

Cefnogir y prosiectau gan Ganolfan Ffilm Cymru, rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI gan ddefnyddio cyllid oddi wrth y Loteri Cenedlaethol i sicrhau bod y dewis mwyaf o sinema ar gael i bawb ar draws y DU.

 

Prosiectau 2019

De Cymru

Gentle / Radical (Mehefin 2019 – Mawrth 2020)

Mae Gentle/Radical yn sicrhau bod lleisiau’r rhai sydd fwyaf ar yr ymylon yn cael eu clywed drwy gyflwyniad sinema pwerus. Going Deeper, Going Local ydy’r prosiect cyntaf i gael ei lansio yn eu lleoliad newydd yng Nghanolfan Gymunedol,Stryd  Wyndham, Glan yr Afon, Caerdydd. Gan ymestyn allan i gynulleidfaoedd lleiafrifoedd ethnig yn cynnwys menywod BAME, hynafgwyr BAME, pobl ifanc BAME mewn lleoliadau lleol iawn a lleoliadau ar draws Caerdydd, fe fydd y prosiect yn edrych ar sut y mae materion fel newid hinsawdd, mudo, coloneiddio, patriarchiaeth a phrofiadau eraill o amgáu a gwahaniaethu yn effeithio ar gynulleidfaoedd.

Mae Gentle/Radical a sefydlwyd yn 2017 yn gorff diwylliannol llawr gwlad ac mae’n blatfform i feddwl radical, arferion creadigol a newid cymdeithasol. Ar hyn o bryd maen nhw’n rhedeg ymgyrch codi arian ar-lein i greu cartref i’w canolfan ddiwylliannol a chymunedol newydd:  localgiving.org/appeal/gentle-radical-wyndham-centre/

twitter.com/gentle_hq

 

www.facebook.com/gentleradical/

gentleradical.org

 

Wales One World (WOW) (Medi 2019 – Ebrill 2020)

Drwy eu prosiect Byd-eang Gwledig, mae WOW yn edrych ar efffaith globaleiddio ar gymdeithasau gwledig. Fe fydd ei rhaglen sinema Byd ac Annibynnol i gynulleidfoaedd sydd yn byw yng ngorllewin Cymru wledig yn cefnogi oedolion lleol a phobl ifanc gydag anableddau dysgu, yn ogystal â theuluoedd ffoaduriaid, pobl sydd yn byw mewn cymunedau amaethyddol/gwledig a chymunedau Cymraeg eu hiaith. Fe fydd WOW yn gweithio gydag amrediad amrywiol o grwpiau cymunedol fel rhan o strategaeth i gyrraedd cynulleidfaoedd gwledig a chynnig man cyfarfod i wahanol grwpiau i brofi a thrafod amrywiaeth o sinema byd. Nod y prosiect ydy annog trafodaeth ac ysbrydoli cymunedau drwy ddod â chynulleidfoaedd gwledig at ei gilyddd i ddelio gydag ynysigrwydd, meithrin dealltwriaeth cyffredin a chydlyniant cymdeithasol.

www.wowfilmfestival.com/en/events

twitter.com/wowfilm

www.facebook.com/WOWfilmfest/

 

Gogledd Cymru

Off Y Grid (Mai 2019 – Ebrilll 2020)

Wedi’i sefydlu yn 2016, mae Off Y Grid (OYG) yn bartneriaeth rhwng wyth o sinemau yng ngogledd Cymru sydd yn cydweithio i hyrwyddo ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol annibynnol, yn cynnwys ffilmiau Cymreig. Diben y prosiect ydy lleihau ynysigrwydd gwledig drwy ddigwyddiadau cysylltiedig, fforddiadwy, gan greu disgwylgarwch o amgylch rhyddhau ffilmiau yng ngogledd Cymru.  

Yn 2019, fe fydd Off Y Grid yn dathlu nifer o themâu allweddol yn cynnws Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru, y ffilmiau Cymreig diweddaraf a gweithgareddau wedi’u harwain gan ieuenctid. Fe fyddan nhw’n adeiladu ar lwyddiant y sinema pop-yp ym Mhortmeirion, lle nad oes gan gynulleidfaoedd ddarpariaeth sinema rheolaidd a chefnogi nifer o gydweithrediadau newydd yn y gogledd fel Wicked Wales a Cell B o amgylch sinema dan arweiniad ieuenctid. 

Mae lleoliadau Off Y Grid yn cynnwys Galeri, Caernarfon; Pontio, Bangor; Theatr Ardudwy, Harlech; CELLB, Blaenau Ffestiniog, Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli, Dragon Theatre yn y Bermo, TAPE yn Hen Golwyn, Neuadd Buddug, Bala; Occasional Cinema, Bangor a New Dot Cinema, Llangollen)

twitter.com/offygrid

facebook.com/offygrid

 

73 Degree Community (5 Medi – 12 Rhagfyr 2019)

Mae Sinema 73’ yn Glwb Sinema cymunedol newydd a gynhelir mewn partneriaeth gyda Tŷ Pawb yn Wrecsam. Fe’i sefydlwyd fel clwb hygyrch i’r rhai sydd yn hoffi ffilmiau yn ardal gogledd ddwyrain Cymru, lle mae mynediad i sinema Prydeinig a Rhynglwadol rheolaidd fel arall yn gyfyngedog. Bob yn ail nos Iau o fis Medi tan y Nadolig, fe fydd Sinema 73 yn dangos ffilmiau gwahanol gyda gweithgareddau hwyliog i ddilyn, o sesiynau Holi ac Ateb i berfformiadau cerddoriaeth byw. Mae’r rhaglen yn cael ei churadu gan bwyllgor o arbenigwyr ffilm ymroddedig ac aelodau o grwpiau cymunedol lleol.Mae’n cynnwys dangosiadau yn canolbwyntio ar BAMER gyda Watch Africa a Sinema Golau.

www.facebook.com/73degreefilms

twitter.com/73degreefilms

www.instagram.com/73degreefilms/

www.73degreefilms.com/

 

Dragon Theatre y Bermo: (21 Mehefin 2019 – Mawrth 2020)

Gan weithio gyda Chelfyddydau Gwynedd fel cyd-gyllidwyr, fe fydd Dragon Theatre yn trefnu cyfres o ffilmiau nad ydyn nhw’n brif ffrwd a digwyddiadau traws gelfyddydol yn y Bermo, gan ddenu aelodau newydd o’r gymuned i fwynhau eu profiad sinema lleol. Caiff ffilmiau fel  Maiden, sydd yn adrodd stori’r ras gychod hwyliau Whitbread ar draws y byd menywodd yn unig cyntaf ei harchwilio gyda digwyddiadau gwerth ychwanegol i gynulleidfaoedd benywaidd. Caiff ffilmiau prif ffrwd eu paru hefyd gyda ffilmiau B i hyrwyddo sinema rhyngwladol i gynulleidfaoedd rheolaiddd.

www.dragontheatre.co.uk/

www.facebook.com/dragontheatre/

twitter.com/DragonBarmouth

 

Gorllewin Abertoir (19 – 24 Tachwedd 2019)

Mae’r ŵyl ffilmiau arswyd ryngwladol boblogaidd yn dychwelyd i Aberystwyth ym mis Tachwedd am chwech diwrnod o sgyrsiau, gwesteion, ffilmiau gyda sylwebaeth byw, cyflwyniadau addysgiadol, Holi ac Ateb gyda gwneuthurwyr ffilm, erthyglau a ysgrifenwyd yn arbennig, trafodaethau, dangosiadau clasurol a detholiad o’r ffilmiau diweddaraf o wyliau ffilm mawr ar draws y byd – yr holl ddangosiadau yng Nghymru am y tro cyntaf. Fel yr unig gynrychiolwyr o’r DU yn Ffederasiwn Gwyliau Ffantastig Ewropeaidd, mae Abertoir yn denu pobl o bob rhan o’r DU i Gymru bob blwyddyn. Mae uchafbwyntiau yn cynnwys dosbarth meistr mewn effeithiau arbennig ymarferol, cyfweliadau gyrfa gyda’r cyfarwyddwyr Norman J Warren a Gary Sherman, a dathliad o’r actor Prydeinig Donald Pleasence ar flwyddyn ei ganmlwyddiant.

www.abertoir.co.uk/

www.facebook.com/abertoir

twitter.com/AbertoirFest

 

Ar draws Cymru

Watch Africa (Hydref 2019 – Gorffennaf 2020)

Gan adeiladu ar flwyddyn gyntaf lwyddiannus Clwb Ffilmiau Watch Africa, a ddenodd dros 300 o bobl i ddangosiadau yng Nghymru ac Affrica, mae Gŵyl Watch-Africa yn dychwelyd gyda llu o weithdai, Holi ac Ateb, dosbarthiadau meistr, cerddoriaeth byw a bwyd ar draws wyth lleoliad yng Nghymru. Gyda dim ond 2.56% o ffilmiau yn cael eu dangos ar draws Cymru, mae Watch Africa yn gweithio i wella darpariaeth ar gyfer cynulleidfaoedd Affricanaidd yng Ngymru drwy gynnig clwb ffilmiau rheolaidd, yn ychwanegol at y brif ŵyl ym mis Hydref 2019.

watch-africa.co.uk

www.facebook.com/WatchAfricaCymru/

 

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru (NSSAW) (Ionawr - Mawrth 2020)

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Llyfrau Cymru, fe fydd NSSAW yn creu ‘Picturing Our Past / Fframio’n Gorffennol’, e-lyfr o hanes Cymru ar sgrin. Caiff ei lansio ochr yn ochr gyda chyfres o ddangosiadau arbennig, dathlu treftadaeth Cymreig ledled Cymru, cysylltu ffilmiau Cymreig diweddar gyda ffilmiau Cymreig pwysig yn y gorffennol.

www.library.wales/

twitter.com/NSSAW
 

Gwnaethpwyd yng Nghymru

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn dathlu straeon Cymru, y Gymraeg a diwylliant Cymru drwy gydol y flwyddyn drwy Gwnaethpwyd yng Nghymru, sydd wedi’i ddylunio’n strategol i hyrwyddo ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Mae digwyddiadau i ddod yn cynnwys:

 

Banc Ffilmiau Byr (Mehefin 2019 – Mawrth 2020)

Gan weithio gyda phartneriaid ar draws y diwydiant Sgrin Cymreig, fe fydd Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu catalog o ffilmiau byr Gwnaethpwyd yng Nghymru a fydd yn ategu’r catalog cyfredol o dros 130 o ffilmiau. Gan mai hwn fydd y catalog cyntaf o’i fath, fe fydd y prosiect yn gwella mynediad i arddangoswyr i dalent Cymreig ac yn ei gwneud yn haws i ddathlu gwneud ffilmiau byr Gwnaethpwyd yng Ngymru. Fe fydd modd chwilio am y prosiect pan gaiff gwefan newydd y Ganolfan ei lansio yn 2019.
www.filmhubwales.org/films/made-wales

 

Gwen (Gorffennaf - Hydref 2019)

I ddathlu rhyddhau’r chwedl Gymreig, Gwen, sydd wedi’i gosod yn ystod y chwyldro diwydiannol, fe fyddwn yn cynnig nodiadau rhaglen wedi’u comisiynu’n arbennig i 8 lleoliad ar draws Cymru pan fyddan nhw’n dangos y ffilm o fis Gorffennaf ymlaen. Mae dangosiadau yng Nghymru yn cynnwys:

Pontio, Bangor – 10 Gorffennaf

Chapter, Caerdydd – 19 Gorffennaf

Showcase Nantgarw - 19 Gorffennaf
Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth – 19 Gorffennaf

Neaudd Dwyfor, Pwllhelli – 19 Gorffennaf

Theatr Mwldan, Aberteifi – 30 Awst

Theatr Colwyn – 2 Medi

Sinema Sadwrn, Sir Gaerfyrddin – 2 Hydref

Dangosiadau pellach i’w cyhoeddi.
 

 

Sinemaes (2-10 Awst)

MAe’n bleser gan Ganolfan Ffilm Cymru gefnogi Sinemaes yn ei bedwaredd flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaehtol, gyda rhaglen o ffilmiau archif mewn partneriaeth gydag Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru. Fe fydd digwyddiadau yn cynnwys dathliad arbennig o’r gwneuthurwr ffilm arloesol, Arthur Cheetham (1864 – 15 Ionawr 1937), gyda chyfeiliant byw gan Paul Shallcross a chyflwyniad i therapi atgofion drwy brosiect Cof Byw y Llyfrgell Genedlaethol gyda Chanolfan Ffilm Cymru.

eisteddfod.wales/

 

Phoenix Ton Pentre (Gorffennaf - Tachwedd 2019)

“Ailymweld â’r gorffennol i ddeall y presennol a chyfrannu at ymwybyddiaeth lleol yn y dyfodol. “

Am y drydedd flwyddyn mae Phoenix Ton Pentre yn datblygu eu cynulleidfa gydol blwyddyn ar gyfer straeon Cymreig ar sgrin. Gan baru ffilmiau archif gyda ffilmiau newyddd a rhannu eu hatgofion o ffilmiau Cymreig drwy’r oesoedd, fe fyddan nhw’n parhau i greu ymwybyddiaeth ymysg pobl o Dreftadaeth Ffilm Cymru.

www.facebook.com/The-Phoenix-Ton-Pentre

 

Wild Honey Pie! (14 Mehefin – 1 Gorffennaf)

Taith ledled Cymru o’r ffilm Wild Honey Pie! A’r cyfarwyddwr Jamie Adams (+ cast). Fe gynhelir y sioe deithiol mewn sinemau ac arddangoswyr allweddol yng Nghymru gan rannu costau teithio ar draws y consortiwm a galluogi talentau gwneud ffilmiau i ymweld â rhagor o gymunedau.

Chapter, Caerdydd – 14, 15 ac 16 Mehefin

Cinema & Co, Abertawe – 20 Mehefin

Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth – 17-26 Mehefin

Savoy Cinema, Trefynwy – 17 -21 Mehefin

Galeri, Caernarfon – Mehefin – I’w gadarnhau

pinpointpresents.com/wildhoneypie/cinema-listings/

 

The Dark Crystal yng Ngŵyl Ffilmiau Bach Caerdydd (22 a 23 Mehefin)

Mae Gŵyl Ffilmiau Bach Caerdydd a Darkened Rooms yn cyflwyno dangosiad arbennig o The Dark Crystal yn un o adeiladau mwyaf unigryw Caerdydd, y Deml Fasonaidd – gyda sesiwn Holi ac Ateb i ddilyn gyda’r pypedwr Cymreig Toby Philpott, sydd hefyd yn adnabyddus fel bod yn hanner Jabba the Hut. Fe fyddan nhw hefyd yn archwilio diwylliant Cymreig ymhellach drwy ddangos ffilm ddiweddaraf Jon Jones, Last Summer.

cardiffminifilmfestival.co.uk/
www.facebook.com/cardiffminifilm
twitter.com/cardiffminifilm

 

Cyhoeddir prosiectau pellach yn ystod 2019. Am ragor o wybodaeth, neu am docynnau i ddigwyddiadau, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda:

Megan David, Swyddog Marchnata ar 02920 311 067 / megan@filmhubwales.org (rhan amser Mawrth - Iau),

Lisa Nesbitt, Swyddog Datblygu ar 02920 311 067 / lisa@filmhubwales.org,

Hana Lewis, Rheolwraig Strategol ar 02920 353 740 hana@filmhubwales.org

DADLWYTHO: DATGANIAD YR WASG:

PR_FHW PROJECTS 2019 CYM.pdf