Gwefan FAN BFI newydd i Feithrin Sinema Cynhwysol ar draws y DU

GWEFAN FANBFI NEWYDD I FEITHRIN SINEMA CYNHWYSOL AR DRAWS Y DU

Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN), dan arweiniad Canolfan Ffilm Cymru, yn lansio inclusivecinema.org, gwefan gyntaf yn y DU yn benodol ar gyfer esblygu diwylliant ffilm amrywiol.

Diben y wefan hygyrch ydy helpu cynulleidfaoedd ffilm, sydd efallai yn ei chael yn anodd i  fynd i’r sinema, neu sydd yn teimlo nad ydy’r sgrin fawr yn eu cynrychioli. Fe fydd yn galluogi arddangoswyr sgrin, o sinema i wyliau ffilm a neuadddau cymunedol i greu gofod croesawgar gyda staff medrus sydd yn fwy atyniadol i gymunedau ffilm amrywiol. 

 

Yn ystod y cyfnod lansio, gall arddangoswyr ddarganfod dros 300 o adnoddau, yn cynnwys canllawiau a straeon uniongyrchol i gefnogi cynulleidfaoedd sydd yn ymgysylltu gyda: mudo, awtistiaeth a niwroamrywiaeth, dementia, iechyd meddwl, ethnigrwydd, LGBTQ+, byddar neu drwm eu clyw, nam ar y golwg, anabledd, gwledig, menywod, pobl ifanc ac incwm is. Mae’r wefan yma yn adnawdd sydd yn datblygu.

 

Cafodd y safle ei chreu mewn ymateb i arolwg FAN BFI yn 2017, ar draws yr aelodaeth o dros 1500. Er gwaethaf y ffaith bod nifer o weithredwyr yn rhedeg prosiectau mynediad pell eu cyrhaeddiad oedd yn cael effaith, roedd nifer o aelodau yn teimlo bod yna rwystrau; o wybodaeth gyfyngedig, partneriaid i raglennu, cyllid, hyder staff a diffyg amser a diffyg offer neu ofod.

 

Mae’r safle yn arddangos y cyfoeth o wybodaeth sydd eisoes yn bodoli ar draws sgriniau’r DU ac oddi mewn i FAN BFI, sydd yn dathlu ei bumed penblwydd yn 2018. Mae hefyd yn elwa oddi wrth gydweithrediadau gyda chyrff arbenigol fel UK Cinema Association, Alzheimer's Society, The New Black Film Collective, Scottish Queer International Film Festival, a Oska Bright Film Festival. Mae dros 150 o gysylltiadau allweddol i’w gweld ar y safle.

 

Diben inclusivecinema.org ydy rhoi profiad hygyrch i’r defnyddiwr. Ei nod ydy cyflawni cydymffurfiaeth Lefel AA gyda Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau 2.0 drwy’r safle gyfan ac AAA lle mae hynny’n bosibl.

 

Canolfan Ffilm Cymru sydd yn arwain Sinema Cynhwysol fel rhan o strategaeth FAN DU gyfan i wella amrywiaeth a chynhwysiant i bawb. Cefnogir rhwydwaith FAN BFI o wyth partner strategol gan y BFI a chyllid gan y Loteri Cenedlaethol i roi cyfleoedd newydd i gynulleidfaoedd i weld a mwynhau amrediad ehangach o ffilmiau.

 

Mae Sinema Cynhwysol yn cael ei arwain gan Ganolfan Ffilm Cymru ar ran FAN BFI., un o  wyth partner strategol a gefnogir gan y BFI a chyllid gan y Loteri Cenedlaethol i roi cyfleoedd newydd i gynulleidfaoedd i weld a mwynhau amrediad ehangach o ffilmiau.  

 

Dywedodd Toki Allison, Swyddog Mynediad Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm:

“Mae’r prosiect Sinema Cynhwysol yn gofyn i arddangoswyr greu deialog gyda chynulleidfaoedd drwy rwydweithio a hyfforddi. Credwn bod modd i’r sector sinema annibynnol a ffyniannus osod ei hun fel arweinydd yn y maes yma. Mae cymaint o waith anhygoel eisoes yn cael ei gyflawni gyda chynulleidfaoedd ar draws y DU. Mae rhaglenwyr yn gweithio’n agos gyda chymunedau ar lawr gwlad. O Glwb Mynediad Fffilm Theatr Ffilm Gllasgow, sydd yn cynnig dangosiadau ymlacedig i gefnogi’r rhai gydag awtistiaeth, Syndrom Asperger ac anableddau dysgu, i Glwb Ffilm Gentle/Radical sydd yn gweithio gyda chymunedau ffoaduriaid, mudwyr  a menywod lliw yng Nghaerdydd.”

 

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:

“Dywedodd arbenigwyr arddangos ffilmiau wrthym nad oedd yna un gofod canolog i ddysgu am, nac i feithrin eu hymwybyddiaeth o gynhwysiant ac anghenon ychwanegol cynulleidfaoedd, sydd yn golygu bod yna brosiectau ardderchog ar y gweill ond bod darpariaeth yn ddarniog ac yn cael ei ddyblygu ar draws y DU.

Mae Inclusivecinema.org yn gam arwyddocaol ymlaen ar ein taith i ddelio gyda hyn. Dechreuodd y gwaith sawl blwyddyn yn ôl gyda thrafodaeth ford gron syml o sut y gallem weithio gyda’n gilydd i gefnogi cynulleidfaoedd ffilm sydd yn byw gyda dementia. Agorodd y sgwrs yma y drws ac yn y bôn fe newidiodd y ffordd rydym yn gweithio.”

 

Dywedodd Priscilla Igwe, Cyfarwyddwraig y New Black Film Collective:

“Mae Sinema Cynhwysol yn hanfodol ac yn eithriadol o angenrheidiol. O’r diwedd mae yna adnawdd sydd yn cefnogi arddangoswr, rhaglenwyr ac addysgwyr BAME – gan fanteisio ar yr hyn sydd ar gael, yn cysylltu cyrff a chreu hyder. Rwy’n edrych ymlaen at gael mynediad i’r porth yma, clywed lleisiau newydd a chael trafodaethau cymheiriaid i gymheiriaid am ddatblygu sinema ar gyfer cynulleidfoaedd amrywiol.”