Sinema I Gynhesu'r Galon Yn Yr Hydref

SINEMA I GYNHESU’R GALON YN YR HYDREF

Fe fydd Canolfan Ffilm Cymru, a Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau, yn cadw cynulleidfa’n gysurus yr hydref yma, gyda rhagor o ffilmiau gwych. i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd ar draws Cymru. Mae cyfres amrywiol o brosiectau newydd wedi cael eu cyhoeddi gyda sinemau , mannau cymunedol a gwyliau ffim yng Nghymru.

 

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:

“Mae cynllun datblygu cynulleidfa Canolfan Ffilm Cymru wedi’i ddylunio i gefnogi rhaglennu ffilmiau arloesol gan ein galluogi i weld y straeon mwyaf anturus ac ysbrydoledig ar draws y byd ar ein sgriniau sinema lleol. Yr hydref yma rydym wedi bod yn gweithio gydag arddangoswyr arbenigol i gyflwyno’r ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i Gymru, o flwyddyn y môr i ffilmiau animeiddio hynaf Cymru a ffilmiau i deuluoedd y mae eu iechyd yn aml yn eu hatal rhag teithio i’r sinema.”

Cyflwynir y rhaglen ffilmiau i chi gyda chefnogaeth y BFI gyda Chyllid y Loteri Cenedlaethol fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI, gan greu cyfleoedd i gynulleidfaoedd weld a mwynhau amrediad ehangach o ffilmiau.

 

DANGOSIADAU AR GYFER HYDREF/GAEAF 2018

 

PROSIECT DANGOSIADAU DIWYLLIANNOL DRAGON THEATRE/THEATR Y DDRAIG

Mae Dragon Theatre/Theatr Y Ddraig yn cynnal saith dangosiad a digwyddiad arbennig o Awst 2018 – Mawrth 2019, gan ddod â’r gorau o ffilmiau newydd annibynnol Prydeinig a rhyngwladol, ffilmiau cwlt a dangosiadau byw i’r Bermo. Fe fydd y lleoliad yn cydweithio gyda phartneriaid newydd, gan ddefnyddio’r celfyddydau fel llwyfan i ymateb i anghenion y gymuned. Hyrwyddir y dangosiadau gan staff hyfforddedig newydd, fel rhan o fenter traws gelfyddydau ehangach gydol y flwyddyn gyda Chyngor Gwynedd. Fe fydd sianel YouTube newydd ac adolygiadau ar-lein yn cefnogi gyda hyrwyddo digwyddiadu i gynulleidfa prif ffrwd. Y dangosiad cyntaf oedd dangosiad yn gyfeillgar i gŵn o ‘Isle of Dogs’ ar Awst 17.

 

PROSIECT ATGOFION ARCHIF SGRIN A SAIN CENEDLAETHOL CYMRU

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Archif Sgrin a Sain Cenedlaethol Cymru ar fin gweithio gyda chartrefi gofal, ysbytai, lleoliadau cymunedol a lleoliadau ffilm annibynnol yng Nghymru i agor treftadaeth sgrin Cymru i gynulleidfaoedd trawsgenedlaethau. Mae hyn yn cynnwys cynulleidfaoedd hŷn a’ rhai sydd yn byw gyda dementia gan ddefnyddio potensial casgliadau graffeg a chlywedol i ddadgloi atgofion a hwyluso therapi atgofion. Dyddiadau i’w cadarnhau.

Mae’r Archif Sgrin a Sain Cenedlaethol Cymru hefyd ar fin lansio Cymru ar Ffilm, pecyn DVD wedi’i guradu i athrawon a phobl ifanc sydd yn astudio’r Fagloriaeth Gymreig. Fe gaiff chwech o gasgliadau arbennig o ffilmiau archif ar themaâu eu dangos ar  Hwb, platfform dysgu digidol Llywodraeth Cymru, gan rannu degawdau o straeon cudd Cymreig gyda chynulleidfaoedd ifanc am flynyddoedd i ddod.

 

PROSIECT ALLGYRRAEDD POBL IFANC WICKED WALES

Mae Wicked Wales yn datblygu amrediad o weithgareddau  gyda’r nod o gynyddu diwylliant ffilm ymysg pobl ifanc yng Ngogledd Cymru.

Dros wyliau’r ysgol maen nhw wedi bod yn cynnal gwersyll haf ffilm lle mae pobl ifanc yn gallu dysgu am wneud ffilmiau a rhaglennu ffilmau, sydd yn cynnwys gwneud rhagflas o Ŵyl Ffilm Rhyngwladol Wicked Wales. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant rhaglennu, marchnata a rheoli digwyddiadau ar gyfer y rhaglenwyr ifanc newydd Wicked Wales, a fydd yn dod yn wirfoddolwyr yn  Sinema Wicked Rhyl a Gŵyl Ffilm Rhyngwladol Wicked Wales. Bu’r rhaglenwyr ifanc wrthi’n brysur hefyd yn rhannu eu sgiliau gyda disgyblion iau yn ysgol uwchradd Prestatyn fel rhan o Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol ‘SHEP’ Llywodraeth Cymru gan wneud ffilmiau mewn dwy awr gyda ffonau

Fe fydd Wicked Wales hefyd yn creu cysylltiadau newydd gydag ysgolion. Cynhelir Gŵyl Ffilm Rhynwladol flynyddol Wicked Wales ar Medi 14-21. Fe fydd ffilmiau byr gan raglenwyr ifanc yn cael eu dangos yn Sinema Wicked Rhyl ar Medi 18 ac 19 ac fel rhan o’r ŵyl a fynychir gan amrywiol ysgolion yng Nghymru. Ar ôl yr ŵyl caiff y ffilmiau byr yma eu hanfon i’r ysgolion sydd yn cymryd rhan er mwyn derbyn adolygiadau gan yr ieuenctid. Ar Medi 21 fe fydd Gŵyl Ffilm Rhyngwladol  Wicked Wales yn dangos y ffilm ryngwladol 'Nika', am fenyw ifanc sydd yn rasio ceir, yn  Ysgol Uwchradd Prestatyn, gyda sesiwn Holi ac Ateb gyda’r actores Ylenia Mahnic.

Maen nhw hefyd yn bwriadu gweithio gydag ysgolion Cymraeg, yn cynnwys ysgol gynradd Ysgol Y Llys a datblygu cysylltiadau newydd gydag Ysgol Glan Clwyd, gyda’r  nod o nodi rhaglenwyr ifanc Cymraeg a datblygu rhaglen o ffilmiau Cymraeg. 

Fe fyddan nhw’n parhau i weithio gyda phlant yn ysgol Tir Morfa, ysgol i blant ag anghenion ychanegol. Caiff 50% o’r arian a wneir o’u dangosiad ym mis Gorffennaf ei roi i’r grŵp menter ysgolion  ReACTions i fuddsoddi mewn offer ffilm. Dilynnir hyn gan ddangosiadau yn yr hydref a fydd yn cael eu dewis a‘u marchnata gan ReACTions.

Fe fyddan nhw hefyd yn parhau i ddangos ffilmiau a raglennir gan y rhaglenwyr ifanc yn Sinema Wicked Rhyl, yn ogystal â ffilmiau Prydeinig a thramor annibynnol, i’w hadolygu gan y rhaglenwyr ifanc a’u cyflwyno i ffilmiau nad ydyn nhw fel arall yn gyfarwydd â nhw. Dewis nesaf y rhaglenwyr ifanc fydd Bicycle Thieves ar Awst 18.

 

PROSIECT ALLGYRRAEDD GWLEDIG GŴYL FFILM CYMRU UN BYD

Mae Gŵyl Ffilm Cymru Un Byd (WOW) yn ymestyn eu gwaith ar draws Cymru drwy gyfres o ddangosiadau ffilm rhyngwladol a thrafodaethau i gynulleidfaoedd yng ngorllewin Cymru, gyda’r nod o ddwyn cynulleidfaoedd gwledig at ei gilydd a chreu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer Gŵyl Ffilm WOW gyda’r nod o ddelio gydag unigrwydd, meithrin dealltwriaeth cyffredin, cydlyniant cymdeithasol, trafodaeth ac ysbrydoli cymunedau cynaliadwy.

 

PROSIECT FFILMIAU DOGFEN SINEMA SADWRN 

Fe fydd Sinema Sadwrn, a enwebwyd yn ddiweddar yn y categori Cymdeithas Newydd Gorau yng ngwobrau Cymdeithas Ffilm y Flwyddyn Sinema i Bawb, yn dangos tair ffilm ddogfen yn nes ymlaen eleni yn arddangos gwahanol agweddau o fywyd yn y Gymru wledig. Y ffilmiau fydd ‘Sleep Furiously’ Gideon Koppel, llythyr cariad i gymuned Trefeurig; ‘A Good Bitch’ gan Rhys Edwards, am deulu amaethyddol yng ngogledd Cymru a’u cŵn gwaith, a  Dial-A-Ride’, gan Superfolk Films, portread teimladwy o fywyd ar wasanaeth bws cymunedol ym Mannau Brycheiniog. 

 

PROSIECT DANGOSIADAU LATCH YNG NGHANOLFAN GELFYDDYDAU PONTARDAWE

Mae Canolfan Gelfyddydau Pontardawe a’r elusen canser plant LATCH wedi dod at ei gilydd i ddarparu dangosiadau am ddim i deuluoedd i gefnogi plant sydd yn byw gyda chanser. Mae digwyddiadau’n cael eu cynnig drwy’r haf gan gynnig cyfleoedd unigryw i deuluoedd i ddal i fyny a chael egwyl gyda diwrnod allan i‘r sinema.

 

DIGWYDDIADAU SINEMA BLWYDDYN Y MÔR

Gan weithio ochr yn ochr gyda rhaglen Darganfod eich Epig Blwyddyn y Môr, sydd yn dathlu Blwyddyn y Môr Llywodraeth Cymru, fe fydd lleoliadaua yn defnyddio’r sgrin fawr i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan arfordirol  yr 21ain ganrif o lannau llynnoedd i lannau afonydd, baeau i draethau. Aeth Canolfan Ffilm Cymru drwy restr helaeth o ffilmiau i guradu rhai o’n hoff ffilmau ar thema’r môr, o’r cyfoes i’r cwlt a’r gorau o sinema Cymreig. Dangosodd Theatr Gwaun ‘The Island and the Whales’ ar Awst 17 fel rhan o’r digwyddiad Tir y Môr yn Abergwaun a Gwdig.

 

TAITH JERRY THE TYKE

Cyflwynir dangosiadau o ffilmiau animeiddio byr Jerry the Tyke i gynulleidfa fodern mewn cynhyrchiad gwahanol gyda sgôr cerddorol trydanol a gyfansoddwyd ac a chwaraeir yn fyw gan Simon Lovatt. Mae cymeriad cartŵn animeiddio hynaf Cymru yn llawn direidi wrth i gerddoriaeth Lovatt gyfuno i greu sioe gyffrous, gyflym a doniol. Wedi’i chynhyrchu gan Gwmni Theatr Arad Goch sydd yn cyflwyno theatr i deuluoedd a chynulleidfaoedd ifanc ledled Cymru a thramor ac wedi’i dangos gyda chydweithrediad Archif Sgrin a Sain Cenedlaethol Cymru, British Pathéa chefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru. Dechreuodd y daith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn Chapter ym mis Awst.