SINEMAU YM MRO MORGANNWG YN YMUNO GYDA’I GILYDD AR GYFER DIGWYDDIADAU FFILM NEWYDD

Mae Vale Venues yn bartneriaeth newydd ddyfeisgar rhwng Canolfan Ffilm Cymru ac unarddeg o ganolfannau celfyddyd cymysg a sinemau cymunedol ar draws Bro Morgannwg.


Fe fydd y lleoliadau yn gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo dangosiadau ffilm ym mhob un o’r unarddeg safle, gan roi’r cyfle gorau i gynulleidfaoedd gwledig i ddarganfod beth sy’n digwydd yn eu tref neu bentref.

Fe fydd y prosiect, sy’n cael ei gydlynu gan Ganolfan Gelfyddydau’r Memo yn y Barri, y sinema annibynnol fwyaf ym Mro Morgannwg, yn cael ei lansio gyda chyfres o ddangosiadau ffilm arbennig ar draws y rhwydwaith o sinemau yn gynnar yn 2019.

Fe fydd Vale Venues a’r Memo yn cyflwyno gŵyl ffilmiau newydd sydd yn dathlu ffilm o dan y thema ‘Darganfod’ a fydd yn cynnwys dangosiadau a digwyddiadau ffilm. Gan barhau or haf i’r Nadolig yn 2019, yr ŵyl ffilmiau newydd yma fydd y gyntaf o’i bath yn y wlad.


Dywedodd Hana Lewis, rheolwraig strategol Canolfan Ffilm Cymru:

“Mae sinema yn fyw yn y Fro, gydag amrywiaeth o gyrff profiadol yn cynnig gweithgareddau ffilm llawn dychymyg i gynulleidfaoedd lleol. Mae yna botensial enfawr i grynhoi hyn oddi mewn i ŵyl ffilmiau sydd yn dod â chynulleidfaoedd ynysig at ei gilydd i ddathlu eu cymunedau a darganfod beth sy’n digwydd yn eu hardal drwy gydol y flwyddyn.”


Ychwanegodd Kate Long, Rheolwraig Gyffredinol yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Memo:

“Rydym yn falch o gael cydweithio gyda’n sinemau partner i ddatblygu ein partneriaethau ac rydym yn edrych ymlaen at gael cyflwyno gŵyl ffilmiau sydd yn dangos amrediad eang o ffilmiau i gynulleidfaoedd ar draws y Fro. Rydym yn gweld y bartneriaeth fel cyfle gwych i annog cynulleidfaoedd sinema i ymweld â’n sinemau i weld beth sydd ar gael. Rydym eisiau cyflwyno’r ffilmiau gorau yn y Fro, o glasuron y sinema, ffilmiau annibynnol Prydeinig, ffilmiau byr, animeiddio, ffilmiau dogfen, ffilmiau rhyngwladol a hyd yn oed cynnwys Cymreig gwrieddiol. Fe fydd Vale Venue CineFest19 yn arddangos sinema mewn mannau anturus, yn creu digwyddiadau sydd yn fwy cyfeillgar i deuluoedd, yn ymgysylltu gydag ysgolion ac yn darparu rhagor o gyfleoedd ar gyfer digwyddiadau pontio’r cenedlaethau, cyfeillgar i dementia a digwyddiadua ffilm mewn awyrgylch ymlacedig.” 

Fe fydd y lleoliadau sydd yn rhan o’r prosiect yn cynnwys Barn At West Farm, Sinema Gymunedol Colwinston, Cowbridge Big Screen, Sinema Gymunedol Dinas Powys, Sinema Gymunedol Llancarfan, Canolfan Gelfyddydau’r Memo, Neuadd Bentref Peterston , Sinema Snowcat ym Mhafiliwn Pier Penarth, Canolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd, Sinema Gymunedol Sili a Chymdeithas Cymunedol a Chwaraeon  Ystradowen.


Nicola Summer Smith, Cymunedau Gwledig Creadigol:

“Fe wnaethom nodi gwerth cymdeithasol sinemau cymunedol yn y Fro a helpu i’w cefnogi yn eu dyddiau cynnar. Bu’n wych gweld sut mae’r sinemau yma wedi datblygu i wasanaethu eu cymunedau eu hunain a sut mae sinemau newydd yn parhau i gael eu ffurfio. Fe fydd y cynllun yma yn golygu bod modd iddyn nhw nawr ddod at ei gilydd i rannu sgliau, oddi wrth ei gilydd.”

Am ragor o wybodaeth am ddangosiadau a lleoliadau ewch i’w tudalen Facebook  neu edrychwch ar dudalen Barry Memo .

Cefnogir y rhaglen ffilmiau gan BFI a chyllid y Loteri Cenedlaethol fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) gan greu cyfleoedd i gynulleidfaoedd weld a mwynhau amrediad ehangach o ffilmiau.
 

Am ragor o wybodaeth a delweddau, cysylltwch gyda jennifer@filmhubwales.org  neu Gemma Jones gemmajones@barrymemo.co.uk 


DIWEDD

NODIADAU i OLYGYDDION

AM  CANOLFAN FFILM CYMRU:  

Nod Canolfan Ffilm Cymru ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol, mae Canolfan Ffilm Cymru yn rheolaidd yn datblygu ffyrdd arloesol ar gyfer pobl yng Nghymru i fynd i’r sinema.   

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn rhan o rwydwaith DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yn Nghymru. Ein nod ydy cyrraedd cynulleidfaoedd trwy ddatblygu’r sector arddangos, cynnig cefnogaeth prosiect ymchwil, hyfforddiant a datblygu cynulleidfaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 160 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 302,500 o aelodau cynulleidfa  

Mewn partneriaeth gyda’n sinemau aelodau, canolfannau celfyddydol, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach, nod Canolfan Ffilm Cymru ydy dathlu a chefnogi’r sector ffilm diwylliannol bywiog yma yng Nghymru, gan weithio gyda’n gilydd i ehangu a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd, waeth lle maen nhw’n byw.  

canolfanffilmcymru.org/
twitter.com/FilmHubWales  
facebook.com/filmhubwales

 

AM BFI: 

BFI ydy’r corff arweiniol ar gyfer ffilm yn y DU gyda’r uchelgais o greu amgylchedd ffilm ffyniannus lle mae modd i arloesi, cyfleoedd a chreadigrwydd ffynnu trwy:  

  1. Cysylltu cynulleidfaoedd gyda’r dewis ehangaf o sinema Prydeinig a Byd  
  2. Cadw ac adfer y casgliad ffilm mwyaf arwyddocaol yn y byd ar gyfer heddiw a chenedlaethau’r dyfodol  
  3. Cefnogi gwneuthurwyr ffilm newydd ac o’r radd flaenaf yn y DU – buddsoddi mewn gwaith creadigol, arbennig ac adloniadol 
  4. Hyrwyddo ffilm a thalent Prydeinig i’r byd  
  5. Meithrin y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr a chynulleidfaoedd ffilm  

Corff hyd braich y Llywodraeth ydy BFI ac mae’n ddosbarthwr cyllid Loteri i ffilm. Mae BFI yn cyflawni rôl gyhoeddus sydd yn cynnwys agweddau diwylliannol, creadigol ac economaidd ffilm yn y DU. Mae’n cyflawni’r rôl yma: 

  1. Fel corff DU gyfan ar gyfer ffilm, elusen gyda chyllid craidd gan y Llywodraeth  
  2. Trwy ddarparu cyllid Loteri a Llywodraeth ar gyfer ffilm ar draws y DU  
  3. Trwy weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo safle ffilm yn y DU  

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter Brenhinol. Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI ydy Josh Berger CBE. 


AM RHWYDWAITH CYNULLEIDFA FFILM BFI:

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn bartner ffilm arweiniol Rhwydaith Cynulleidfa Fffilm BFI.  

Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI yn fenter arloesol sydd yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd ar draws y DU i weld amrediad ehangach o ffilmiau mewn sinemau. I wneuthurwyr ffilm  mae cael ffilmiau ar sgriniau sinema yn fusnes hynod o gystadleuol, yn enwedig o ffilmiau arbenigol sydd yn cynnwys archif, ffilmiau dogfen, annibynnol ac ieithoedd tramor. 

Gyda £12 miliwn o gyllid y Loteri dros bedair blynedd (2018-20) mae FAN BFI yn gweithio gydag arddangoswyr ffilm, gwyliau ffilm, cymdeithasau ffilm, lleoliadau cymunedol, archifau ffilm a chyrff eraill yn eu rhanbarthau neu eu cenhedloedd i hybu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilm ar draws y DU.  

Mae’r partneriaid canolfannau ffilm sydd yn sbarduno ymgysylltiad cynulleidfaoedd ar draws y DU yn cynnwys:  Broadway Cinema, Nottingham with Flatpack, Birmingham; Chapter, Caerdydd; Film London; Queen’s Film Theatre, Belfast; Glasgow Film; the Independent Cinema Office (ar gyfer de ddwyrain Lloegr East); Showroom Sheffield mewn partneriaeth gyda HOME, Manchester & Tyneside Cinema; a Watershed, Bristol.

 

CANOLFAN GELFYDDYDAU’R MEMO, Y BARRI:
Mae Canolfan Gelfyddydau’r Memo, fel Elusen Gofrestredig (CIO), yn lleoliad celfyddydau cymysg a’r unig sinema digidol yn y Barri. Yn 2016 lansiwyd y sinema a’r rhaglen digidol 4k yn dilyn grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chyllid cyfatebol gan Gyngor Bro Morgannwg.

Mae’r Memo yn ymfalchïo mewn cynnig dewis lleol ac annibynnol amgen i’r sinema amlbleth ac mae’n curadu sinema, darllediadau byw a rhaglen ddigwyddiadau arbennig yn fewnol gan hyrwyddo ffilmiau prif ffrwd, annibynnol Prydeinig, ffilmiau dogfen a lle mae’n bosibl ffilmiau Cymreig a theitlau ffilm archif.

Mae tua 110,000 o ymwelwyr yn dod i’r Memo yn flynyddol ac mae 64% o’r incwm a ennillir yn cael ei greu drwy weithgareddau elusennol, gwerthiant tocynnau sinema a digwyddiadau byw, lletygarwch, rhaglen llogi a chyfleusterau a’r gweddill gan gyllid refeniw gan Gyngor Tref y Barri, Canolfan Ffilm Cymru a Ffilm Cymru Wales.

Dadlwytho: Datganiad yr Wasg:

Vale Venues PRESS RELEASE (CYM) - Final.docx