Actorion Cymreig yn Galw am Gefnogaeth i Achub Sinema Gymreig

Mae’r actorion Cymreig Michael Sheen a Rhys Ifans wedi galw am gefnogaeth i achub y sinema yn CellB, ym Mlaenau Ffestiniog, sydd mewn perygl o gau.

Mae Michael Sheen wedi ymddangos mewn ffilmiau fel Frost/Nixon, The Twilight Saga: New Moon, ac Apostle, y ffilm gyfnod arswyd Netlfix gan yr awdur a’r cyfarwyddwr Cymreig Gareth Evans, wedi’i lleoli ar ynys bellennig yng Nghymru. Ysgrifennodd neges ar Twitter ar Tachwedd 17:

“Mae’r sinema gyntaf ers dros 40 mlynedd ym Mlaenau Ffestiniog, sydd bellach yn cael ei rhedeg gan y fenter gymdeithasol @CeLLBlaenau angen ein help i gadw ar agor! 
Os gallwch chi, cyfrannwch  £6, cost tocyn plentyn i gadw ffilmiau’n rhedeg am 40 mlynedd arall.”

Mae’r neges i’w gweld yma: 

https://twitter.com/michaelsheen/status/1063821034187644934

 

Mae Rhys Ifans, seren ffilmiau fel Notting Hill, Mr.Nice, The Boat That Rocked a’r gomedi Gymreig glasurol Twin Town, wedi gwneud dwy fideo, un yn Gymraeg ac un yn Saesneg, yn gofyn am gefnogaeth i’r sinema, a dyma oedd ei sylwadau:

“Helo, neges gyflym i ofyn ac i annog bob un ohonoch i gefnogi’r ymgyrch i achub sinema CellB ym Mlaenau Ffestiniog ym mha bynnag ffordd y gallwch chi, ac i sicrhau y bydd y cyfleuster gwych yma sydd yn cael ei redeg gan y
rhyfeddol Gwallgofiaid yn para yng Nghymru ac ym Mlaenau Ffestiniog am ddegawdau i ddod. Diolch yn fawr, ta-ra.”


Delwedd: Rhys Ifans Sinemaes 2018 (BAFTA Cymru/Eisteddfod Genedlaethol Cymru)

 

Gallwch wylio’r fideo yma:

Yn ystod gaeaf 2017 dioddefodd Blaenau Ffestiniog dywydd eithafol gan greu difrod i system wresogi’r sinema. Yn ddiarwybod i’r staff effeithiodd y difrod ar y gwaith coed 1900au gwreiddiol gan greu pydredd sych yn yr adeilad. Gwrthodwyd y cais i’r cwmni yswiriant ac mae’r cyfnod o gau dros dro wedi effeithio ar y busnes sydd yn dibynnu ar ddangosiadau fel eu prif ddull o gynhyrchu incwm.

Y Gwallgofiaid sydd yn rhedeg y sinema yn CellB, menter cymdeithasol di-elw sydd wedi bod yn darparu hyfforddiant creadigol i bobl ifanc Blaenau Ffestiniog a sir Gwynedd ers 2003. Mae wedi’i lleoli yn un o ardaloedd incwm isel Gwynedd a dyma’r sinema gyntaf yn yr ardal ers yr 1950au. Agorodd y sinema, ar safle’r hen orsaf heddlu yn 2016 ac yn y flwyddyn gyntaf daeth 12,000 o bobl drwy’r drysau. Maen nhw nawr angen cefnogaeth i sicrhau dyfodol y sinema.


Dywedodd Rhys Roberts o CellB:

Rydyn ni angen sinema wrth galon y gymuned fel adnawdd i’r ifanc ddatblygu eu gorwelion ac i flodeuo.”

Mae cynulleidfaoedd hefyd yn cefnogi’r sinema, yn cynnwys y fforwm pensiynwyr lleol sydd yn cynnal dangosiad o The First Grader ar 7 Rhagfyr, gyda’r elw yn mynd tuag at yr ymgyrch.

Mae’r sinema yn aelod gweithgar o Ganolfan Ffilm Cymru, rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm y Sefydliad Ffilm Prydeinig (FAN BFI), a gyflwynir i chi fel rhan o strategaeth BFI 2022 newydd, diolch i gyllid gan y Loteri Cenedlaethol i’r 8 Canolfan FAN BFI ar draws y DU.


Esboniodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:

“Ers dechrau’r daith mae CellB wedi bod yn llawn syniadau. O ddangosiadau cyfeillgar i dementia i fodelau hysbysebu newydd. Maen nhw hefyd yn aelod rhagweithiol o’n rhwydwaith arloesol o sinemau yng ngogledd Cymru: Off Y Grid. Mae’r sinema yn unigryw, gyda nifer o nodweddion gwreiddiol o’r cyfnod fel gorsaf heddlu’r dref. Mae’r celloedd bellach yn llawn o ddeunyddiau a ddefnyddir gan bobl ifanc yn y Blaenau i greu prosiectau ffilm. Mae’r sinema yn adnawdd holl bwysig yn y gymuned, gyda chynulleidfa yn gorfod teithio dros 30 munud i’w sinemau lleol eraill.


Mae’r cwmni yn gofyn am roddion drwy dudalen Crowdfunder , ac mae buddion yn cynnwys tocynnau sinema am ddim, plac ar sedd yn y sinema gyda’ch enw arni, hysbyseb slot aur cyn dangosiadau ffilmiau, Tocyn Aur am oes i bob digwyddiad yn CellB. Mae yna lai na phythefnos nawr i gyfrannu ac mae angen codi dros £2500 eto. Mae’r dudalen Crowdfunder i’w gweld yma: https://www.crowdfunder.co.uk/sinemablaenau

 

Mae CellB hefyd wedi cynhyrchu fideo yn esbonio’r ymgyrch Crowdfunding ac mae i’w gweld yma.
https://www.youtube.com/watch?v=ygJW_mvwZoE

 

 

Cysylltwch gyda Rhys Roberts (rhys@cellb.org)/ Lisa Nesbitt (lisa@filmhubwales.org) am ragor o wybodaeth.

 

 

NODIADAU i OLYGYDDION

 

AM  CANOLFAN FFILM CYMRU:

Nod Canolfan Ffilm Cymru ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol, mae Canolfan Ffilm Cymru yn rheolaidd yn datblygu ffyrdd arloesol ar gyfer pobl yng Nghymru i fynd i’r sinema. 

 

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn rhan o rwydwaith DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yn Nghymru. Ein nod ydy cyrraedd cynulleidfaoedd trwy ddatblygu’r sector arddangos, cynnig cefnogaeth prosiect ymchwil, hyfforddiant a datblygu cynulleidfaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 160 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 302,500 o aelodau cynulleidfa

 

Mewn partneriaeth gyda’n sinemau aelodau, canolfannau celfyddydol, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach, nod Canolfan Ffilm Cymru ydy dathlu a chefnogi’r sector ffilm diwylliannol bywiog yma yng Nghymru, gan weithio gyda’n gilydd i ehangu a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd, waeth lle maen nhw’n byw.

 

filmhubwales.org

twitter.com/FilmHubWales    

facebook.com/filmhubwales
 

AM CELLB

 

Sinemal, lleoliad a gofod hyfforddiant cymunedol annibynnol ydy CellB. Mae’r sinema yn cynnig dangosiadau ffilm, perfformiadau byw, dangosiadau ffilm i bensiynwyr, dangosiadau cyfeillgar i dementia a gwaith gyda rhaglennwyr ifanc. Mae’r lleoliad ar gael hefyd i’w logi’n breifat ar gyfer digwyddiadau cymunedol, partïon pant a gweithgareddau gwneud ffilmiau addysgol a phroffesiynol.  

 

Mae’r sinema yn cael ei rhedeg gan Gwallgofiaid, corff di-elw. Yn 2009, fe wnaethon nhw weithio ochr yn ochr gyda disgyblion o Ysgol y Moelwyn i greu Picz, noson sinema misol i bobl ifanc. Yn dilyn llwyddiant y nosweithiau yma fe wnaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Magnox a buddsoddiad banc cwmni gyllido sinema gyntaf Blaenau Festiniog ers 40 mlynedd.

 

http://cellb.org/

https://twitter.com/cellblaenau

https://www.facebook.com/CellBlaenau/

 

AM BFI

BFI ydy’r corff arweiniol ar gyfer ffilm yn y DU gyda’r uchelgais o greu amgylchedd ffilm ffyniannus lle mae modd i arloesi, cyfleoedd a chreadigrwydd ffynnu trwy:

  1. Cysylltu cynulleidfaoedd gyda’r dewis ehangaf o sinema Prydeinig a Byd
  2. Cadw ac adfer y casgliad ffilm mwyaf arwyddocaol yn y byd ar gyfer heddiw a chenedlaethau’r dyfodol
  3. Cefnogi gwneuthurwyr ffilm newydd ac o’r radd flaenaf yn y DU – buddsoddi mewn gwaith creadigol, arbennig ac adloniadol
  4. Hyrwyddo ffilm a thalent Prydeinig i’r byd
  5. Meithrin y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr a chynulleidfaoedd ffilm

Corff hyd braich y Llywodraeth ydy BFI ac mae’n ddosbarthwr cyllid Loteri i ffilm. Mae BFI yn cyflawni rôl gyhoeddus sydd yn cynnwys agweddau diwylliannol, creadigol ac economaidd ffilm yn y DU. Mae’n cyflawni’r rôl yma:

  1. Fel corff DU gyfan ar gyfer ffilm, elusen gyda chyllid craidd gan y Llywodraeth
  2. Trwy ddarparu cyllid Loteri a Llywodraeth ar gyfer ffilm ar draws y DU
  3. Trwy weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo safle ffilm yn y DU

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter Brenhinol. Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI ydy Josh Berger CBE.
 

AM RHWYDWAITH CYNULLEIDFA FFILM BFI

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn bartner ffilm arweiniol Rhwydaith Cynulleidfa Fffilm BFI.

Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI yn fenter arloesol sydd yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd ar draws y DU i weld amrediad ehangach o ffilmiau mewn sinemau. I wneuthurwyr ffilm  mae cael ffilmiau ar sgriniau sinema yn fusnes hynod o gystadleuol, yn enwedig o ffilmiau arbenigol sydd yn cynnwys archif, ffilmiau dogfen, annibynnol ac ieithoedd tramor.

Gyda £12 miliwn o gyllid y Loteri dros bedair blynedd (2018-20) mae FAN BFI yn gweithio gydag arddangoswyr ffilm, gwyliau ffilm, cymdeithasau ffilm, lleoliadau cymunedol, archifau ffilm a chyrff eraill yn eu rhanbarthau neu eu cenhedloedd i hybu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilm ar draws y DU. 

Mae’r partneriaid canolfannau ffilm sydd yn sbarduno ymgysylltiad cynulleidfaoedd ar draws y DU yn cynnwys:  Broadway Cinema, Nottingham with Flatpack, Birmingham; Chapter, Caerdydd; Film London; Queen’s Film Theatre, Belfast; Glasgow Film; the Independent Cinema Office (ar gyfer de ddwyrain Lloegr East); Showroom Sheffield mewn partneriaeth gyda HOME, Manchester & Tyneside Cinema; a Watershed, Bristol.


DIWEDD

 

Dadlwytho: Datganiad yr Wasg:

Cell B Campaign Press Release_ENG (2).docx