YNGLŶN Â Roald Dahl ar Film

Ymunwch â’r sgwrs ar #RoaldDahlonFilm 
 

YNGLŶN Â CHANOLFAN FFILM CYMRU:

Nod Canolfan Ffilm Cymru yw dod â mwy o ffilmiau i fwy o bobl mewn mwy o leoedd o gwmpas Cymru.  Ynghyd â’i lleoliadau aelodau annibynnol, bydd Canolfan Ffilm Cymru’n rheolaidd yn datblygu ffyrdd arloesol i bobl Cymru fynd i’r sinema.

Mae Canolfan Ffilm Cymru’n un o naw o ‘ganolfannau’ ledled y Deyrnas Unedig sy’n cael eu hariannu gan y BFI (Sefydliad Ffilmiau Prydeinig) i ffurfio’r ‘’Film Audience Network (FAN), <http://www.filmhubwales.org/about-us/bfi-film-audience-network> â Chapter wedi’i benodi’n ‘Film Hub Lead Organisation’ (FHLO) yng Nghymru. Ein nod yw datblygu’r sector arddangosfeydd drwy ymchwil pwrpasol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa.  Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, rydyn ni wedi cefnogi dros naw deg o brosiectau <http://www.filmhubwales.org/projects> sinema cyffrous gan gyrraedd dros 100,000 o aelodau cynulleidfa.

Mewn partneriaeth â’n haelod-sinemâu, canolfannau celf, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach, nod Canolfan Ffilm Cymru yw dathlu a chefnogi’r sector ffilm ddiwylliannol egnïol yma yng Nghymru gan weithio ynghyd i ehangu a chynyddu’r dewis i gynulleidfaoedd, waeth ble maen nhw’n byw.

Gwefan: www.filmhubwales.org 
Twitter: www.twitter.com/FilmHubWales  
Facebook: www.facebook.com/filmhubwales / www.facebook.com/roalddahlonfilm


Manylion cyswllt Canolfan Ffilm Cymru:
Hana Lewis, Rheolwr Strategol, ar 02920 353 740 hana@filmhubwales.org neu
Lisa Nesbitt, Swyddog Datblygu, ar 02920 311 067 / lisa@filmhubwales.org  
 

​Manylion cyswllt Roald Dahl ar Ffilm:
Susan Wood, Rheolwr/wraig Prosiect | Roald Dahl ar Ffilm on +44 (0) 2920 311050 | EXT 268 / susan@filmhubwales.org
Gwyn Thomas de Chroustchoff, Gwenyddydd Prosiect | Roald Dahl ar Ffilm  on +44 (0) 2920 311050 | EXT 268 / gwyn@filmhubwales.org


YNGLŶN Â’R BFI:

Y BFI yw’r prif gorff ar gyfer ffilm yn y Deyrnas Unedig gyda’r uchelgais o greu amgylchedd ffilmiau llewyrchus lle gall arloesi, cyfleoedd a chreadigrwydd ffynnu drwy:

  • Gysylltu cynulleidfaoedd â'u dewis ehangaf o sinema Prydeinig a’r Byd
  • Diogelu ac adfer y casgliad ffilm mwyaf arwyddocaol yn y byd ar gyfer cenedlaethau heddiw a’r dyfodol
  • Buddsoddi mewn gwaith creadigol, nodedig a difyr
  • Hyrwyddo ffilm a thalent Prydeinig i’r byd
  • Meithrin y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr ffilmiau a chynulleidfaoedd

Corff hyd braich y Llywodraeth yw’r BFI ac mae’n ddosbarthwr cyllid y Loteri ar gyfer ffilm.  Mae’r BFI â rôl gyhoeddus sy’n cynnwys agweddau diwylliannol, creadigol ac economaidd ar ffilm yn y Deyrnas Unedig.  Mae’n cyflenwi’r rôl yma:

  • Fel corff y Deyrnas Unedig gyfan ar gyfer ffilm, yn elusen sy’n derbyn cyllid craidd gan y Llywodraeth
  • Drwy ddarparu cyllid y Loteri a’r Llywodraeth ar gyfer ffilm ledled y Deyrnas Unedig
  • Drwy weithio â phartneriaid i hyrwyddo safle ffilm yn y Deyrnas Unedig.

Wedi’i sefydlu yn 1933, mae’r BFI yn elusen gofrestredig a lywodraethir gan Siarter Brenhinol.

Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr y BFI yw Josh Berger CBE.
 

RHWYDWAITH CYNULLEIDFAOEDD FFILM Y BFI:

Mae Rhwydwaith Cynulleidfaoedd Ffilm (FAN) y BFI yn fenter arloesol sy’n rhoi cyfle i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig weld amrywiaeth eang o ffilmiau mewn lleoliad sinema.  I wneuthurwyr ffilmiau mae’r ymdrech i gael dangos ffilm ar sgriniau sinema’n fusnes hynod gystadleuol, yn enwedig i ffilmiau arbenigol sy’n cynnwys ffilmiau archif, ffilmiau dogfen, annibynnol ac ieithoedd tramor.  Mae’r BFI FAN yn bwriadu newid hynny.

Gydag £8.7 miliwn o gyllid Loteri dros bedair blynedd (2013-2017) mae’r BFI FAN yn gweithio gydag arddangoswyr sinema, gwyliau ffilm, addysgwyr, cymdeithasau ffilm, lleoliadau cymunedol, archifau ffilm a sefydliadau eraill yn eu rhanbarthau neu eu gwledydd i hybu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilm ledled y Deyrnas Unedig.

Mae partneriaid y canolfannau ffilm sy’n gyrru ymgysylltiad cynulleidfaoedd ar draws y Deyrnas Unedig yn cynnwys:  Broadway Cinema Nottingham a’r Cambridge Film Trust; Chapter, Caerdydd; HOME, Manchester; Film London; Queen’s Film Theatre, Belfast; Regional Screen Scotland; the University of Brighton; Showroom Sheffield a’r National Media Museum, Bradford; a’r Watershed, Bryste.  

 

Y CHAPTER:

Lleoliad aml-blatfform sy’n cyflwyno ac yn cynhyrchu celfyddyd ryngwladol, perfformiadau byw a ffilm byd-eang ochr-yn-ochr â gofod cymdeithasol sy’n croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.  Mae Chapter yn lleoliad diwylliannol a chymunedol deinamig gyda 2 sinema, theatrau, gofodau arddangos, caffi/bar, 60 o gwmnïau preswyl mewn gofodau gwaith ac ystafelloedd i’w llogi gan 200 o grwpiau cymunedol a diwylliannol.  O ran ffilm, Chapter yw’r unig ganolfan ddiwylliannol yng Nghymru o hyd gydag ymrwymiadau amser-llawn i raglennu ffilmiau diwylliannol, dau sgrîn, rhaglenni addysg, cefnogaeth Europa Cinema a mynediad at dafluniad digidol croyw.

Gwefan: www.chapter.org       
Twitter: www.twitter.com/chaptertweets