Image (2)
Working Class Inclusion – How to welcome working class people to your cinema

Inclusive Cinema’s podcast series, Working Class Inclusion: Audiences, Colleagues & Programming, provides information and guidance to support exhibitors in improving cinema experiences for working-class people and those in poverty.

The resource comprises a series of six podcast episodes that cover a range of areas, from sliding-scale ticketing and equitable employment practices, to the films that are programmed and how they are presented.

There is also an access and inclusion checklist to support venues, festivals, industry initiatives and event organisers with strategic and operational measures to welcome working-class audiences and colleagues.

The series is presented by Dr. Leanne Dawson, senior lecturer in Film and Diversity and Inclusion Consultant.

Darllen rhagor
FHW Member venues
Canolfan Ffilm Cymru i gefnogi Saith Sinema yng Nghymru gyda’r Argyfwng Costau Byw
7 Mawrth 2023

Bydd saith sinema annibynnol yng Nghymru yn derbyn cyllid gan Ganolfan Ffilm Cymru dros y gwanwyn, er mwyn helpu gyda chostau cynyddol.

Wrth i ganolfannau ddelio â phwysau ariannol sylweddol, bydd y cyllid yn sicrhau bod ffilmiau annibynnol gorau’r DU a ffilmiau rhyngwladol yn cyrraedd cymunedau am bris fforddiadwy.

Mae biliau ynni Cellb ym Mlaenau Ffestiniog, wedi cynyddu o 700% yn y chwarter diwethaf. Yn sgil hyn, mae’r ganolfan dan arweiniad pobl ifanc yn gweithio’n greadigol i barhau i ddarparu adloniant sinematig gyfoes y mae’r gymuned leol yn ei fwynhau, a hynny am bris fforddiadwy. Maent wrthi’n ailddatblygu eu Clwb Ffilmiau Blaenau Vista gyda dangosiadau a sesiynau holi ac ateb ar gyfer ffilmiau megis Enys Men a’r ffilm a wnaed yng Nghymru, Y Sŵnei dangos gyda sesiwn holi ac ateb gyda’r Cyfarwyddwr ar y 10fed o Fawrth, i ddathlu pen-blwydd Cellb yn 16 oed, gyda thocynnau’n costio £5. Bydd sesiwn holi ac ateb i gynulleidfaoedd ifanc yn dilyn y ffilm, gyda ffocws ar y thema o brotest gyda’r Darlithydd Selwyn Williams a’r gwrthgiliwr lleol, Ceri Cunnington.

Yn Theatr Gwaun yn Sir Benfro, mae’r sinema yn gweithio gyda’i Phanel Ffilmiau Cymunedol a Chymdeithas Ffilmiau Abergwaun i adennill eu cynulleidfa yn dilyn y pandemig, tra hefyd yn delio â phwysau ariannol yn sgil chwyddiant. Maent yn arwain y ffordd gyda rhaglen gyffrous sy’n rhoi eu cynulleidfa gyntaf. Bydd y cyllid yn cefnogi dangosiadau o ffilmiau annibynnol o fis Ionawr i fis Ebrill 2023, gyda ffilmiau megis, y dirgel Decision to Leave o Dde Corea, y ffilm o Orllewin Cymru, The Toll, yn ogystal â’u Clwb Fore Sadwrn i Blant sy’n costio £3 a’u menter POINT Presents mewn partneriaeth â’u canolfan ieuenctid leol.

Dyma Paul Howe, Rheolwr Theatr Gwaun yn esbonio sut mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar sinemâu:

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i sinemâu. Fel nifer o sinemâu annibynnol bach, un sgrin ledled Cymru, mae Theatr Gwaun yn delio gyda heriau’r argyfwng costau byw ac yn benderfynol o ddod trwyddi. Mae ein costau gweithredu dan bwysau gan fod costau tanwydd a chostau masnachu yn cynyddu a chwyddiant / polisi’r llywodraeth yn arwain at gynnydd anochel ac angenrheidiol yng nghyflogau staff. Dim ond un ochr i’r geiniog yw hyn wrth gwrs. Mae ein cynulleidfaoedd hefyd yn gwneud penderfyniadau anodd yng nghylch eu cyllidebau personol. Mae ffocws tyn ar gostau, ynghyd â rhaglennu arloesol a chreadigol, marchnata atyniadol a chydweithredu’n agosach gyda chyrff cyllido cefnogol, megis Canolfan Ffilm Cymru yn strategaethau sy’n bwysicach nag erioed wrth i ni ddod drwy’r cyfnod anodd hwn.

Mae sinema The Magic Lantern yn Nhywyn yn wynebu’r un cynnydd mawr i gostau ynni â’r bobl yn ei chymuned. Mae’r sinema wedi’i lleoli mewn ardal wledig ynysig lle mae incwm yn gysylltiedig â thwristiaeth dymhorol. Mae hi’n darparu gofod cymdeithasol hanfodol, ond mae cynulleidfaoedd wedi rhannu bod yr argyfwng costau byw yn cael effaith ar eu gallu i fynychu’r sinema.

Esboniodd Annie Grundy o sinema The Magic Lantern:

Mae ein cynulleidfaoedd wedi dweud wrthon ni nad ydynt yn gallu fforddio gweld yr holl ffilmiau maent am eu gweld, ond mae’n fwy pwysig nag erioed i ni eu bod yn gallu mynychu. Felly rydyn ni’n lansio ein cynnig £3 ‘Wonderful Wednesdays’ yn ystod mis Mawrth, yn ogystal â chydweithio â Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd er mwyn cynnig dangosiadau am ddim i’r rheiny sy’n 11-25 mlwydd oed. Rydyn ni hefyd yn cynnal diwrnod agored i gychwyn sgwrs ynglŷn â’r hyn y gallwn ni ei wneud i helpu cynulleidfaoedd ifanc a hŷn, sy’n teimlo’r esgid yn gwasgu. Mae gweld ffilm ar y sgrin fawr gyda sain amgylchynol yn rhoi gwerth eich arian am noson allan wych yn Nhywyn, ac rydyn yn cadw ein prisiau mor fforddiadwy â phosib.

Mae cyllid hefyd wedi’i gadarnhau ar gyfer Canolfan Gelfyddydau Wyeside (Llanfair-ym-muallt), Y Torch (Aberdaugleddau), Theatr y Ddraig (Abermaw) a Chanolfan Gelfyddydau Pontardawe (Cwm Tawe).

Dyma Hana Lewis, Rheolwr Canolfan Ffilm Cymru yn esbonio pam lansiwyd y gronfa:

Dros y misoedd diwethaf rydyn ni wedi gweld sawl sinema boblogaidd ar draws y DU – megis Kinokulture ar y ffin a Premiere Cinema Caerdydd – yn cau. Mae sinemâu yn cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw ar sawl lefel – o gynnydd yng nghostau cyflenwi, i gyllid sy’n aros yn stond neu sy’n lleihau. Rydyn hefyd yn gweithredu mewn ‘normal newydd’ – yn ailadeiladu cynulleidfaoedd ar ôl Covid ac yn esblygu fel sefydliadau. Gwyddwn na fydd y cyllid yma yn datrys yr argyfwng i’r canolfannau, ond rydyn ni wrth ein boddau’n cefnogi’r canolfannau hyn sydd wrth galon cynifer o gymunedau Cymreig, ym mha bynnag ffordd y gallwn, a rhoi’r cyfle i bobl ffoi i fyd newydd ar y sgrin.

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn bosib diolch i gyllid gan Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm y BFI (FAN), gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Genedlaethol. Mae BFI FAN yn cynnig cefnogaeth i arddangoswyr ffilmiau ledled y DU, er mwyn cynyddu rhaglennu diwylliannol ac ymwneud â chynulleidfaoedd amrywiol. Yng Nghymru caiff y gwaith ei arwain gan Ganolfan Ffilm Cymru, dan reolaeth Chapter.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma

-DIWEDD-

Darllen rhagor
Still from Ali & Ava, Altitude Film Entertainment (2019)
Working Class Inclusion

New resource published focusing on creating better experiences in cinema spaces for those from working-class backgrounds and/or those in poverty.

Working Class Inclusion: Audiences, Colleagues & Programming is a free resource to help cinemas be more inclusive.

Inclusive Cinema is launching a new free resource: Working Class Inclusion: Audiences, Colleagues & Programming, providing information and guidance to support exhibitors in improving cinema experiences for working-class people and those in poverty.

The resource comprises a series of six podcast episodes that cover a range of areas, from sliding-scale ticketing and equitable employment practices, to the films that are programmed and how they are presented. There is also an access and inclusion checklist to support venues, festivals, industry initiatives and event organisers with strategic and operational measures to welcome working-class audiences and colleagues.

Addressing the wider social context and responding to the omission of class or socio-economic position in the UK’s 2010 Equality Act, Dr Leanne Dawson (equality, diversity, and inclusion consultant, author, and academic in Screen Studies) was commissioned to explore the impact of cultural, social, and economic barriers on working-class people and their engagement with independent cinemas and pursuing careers in the industry.

Through sharing research and personal experiences, the series provides practical guidance and encouragement for organisations, outlining how positive interventions can lead to increased diversity across audiences and the workforce. It looks at the definition of ‘working-class,’ which groups many different experiences together — some people raised in poverty, others not, some in towns, some rurally, some with multiple diverse characteristics — and considers social mobility between classes and the impacts of financial income and cultural capital to participation in independent cinema.

Checklists outlining inclusion strategies and measures will accompany the podcasts. A film programming resource will also highlight the rich diversity of working-class stories and talent behind and in front of the camera, covering fiction features, documentary and short film. This will be complemented by ideas to make screenings available and more welcoming to working-class audiences, colleagues, as well as creatives, resulting in a deeper engagement with independent films and venues. Booking details and information on access materials, such as descriptive subtitles and audio description, will also be provided where possible.

Dr. Dawson explains why putting this resource together should be helpful to the exhibition sector:

I really want to help you make your cinema, festival, screening, or event as welcoming as possible to all working-class people. This series of resources comprises podcasts offering practical tips on how to attract and welcome more working class people and accompanying checklist documents that can be easily used to note what you’re currently doing well and what could be further improved on your journey to working-class inclusion.

Resource topics include:

 • Why working-class people feel excluded: exploring how class intersects with other parts of identity and why many people who are working-class may feel excluded from independent cinema/film festival spaces and why measures are needed.
 • Free and broader measures that can be put in place to increase inclusion and access, from practical no-cost changes to budgeted interventions for welcoming more working-class audience members and colleagues.
 • How advertising, outreach, sliding scale ticketing a ‘pay it forward’ models to attract and retain working-class audiences.
 • How inclusive programming should take into consideration the types of stories and identities being shown, who is making programming decisions and how programming can provide space and support for established and aspiring working-class filmmakers.
 • Guidance on staffing and how to attract, support, develop, and retain working-class colleagues at all levels.


The podcast and accompanying documents will be available through the Inclusive Cinema website on 1st March 2023: inclusivecinema.org

Inclusive Cinema is led by Film Hub Wales and supported by the BFI Film Audience Network (FAN) – using funds from the National Lottery to ensure the greatest choice of cinema is available to everyone across the UK. Funds in Wales are administered by FHW via Chapter as the Film Hub Lead Organisation.

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

Darllen rhagor
Anim18 at Chapter, Cardiff
Fforwm Ffilm

Rydyn ni’n creu amser i siarad am ffilmiau!

Ymunwch â ni ar-lein ar gyfer ein cyfarfodydd rhaglennu chwarterol lle byddwn yn siarad am ddetholiad o ffilmiau annibynnol a rhyngwladol newydd gorau Prydain.

Cynhelir y sesiynau gan y curadur Rachel Pronger. Bydd awgrymiadau ffilm ar gyfer eich rhaglen sydd i ddod, a chael amser i sgwrsio gyda chyfoedion am y ffilmiau rydych chi’n edrych ymlaen at eu gweld a darganfod ffilmiau y byddech fel arall yn eu colli. Byddwn hefyd yn trafod sut i raglennu a marchnata’r ffilmiau.

Bydd y sesiynau hyn yn rhedeg bob chwarter i'ch cefnogi gyda datblygiad cynulleidfa gydol y flwyddyn. Mae croeso i arddangoswyr o bob math – byddwn yn archwilio’r ffordd orau o wneud y sesiynau’n ddefnyddiol i bawb.

Ynglŷn â Rachel
Mae Rachel Pronger yn guradur, ysgrifennwr ac ymgynghorydd rhaglen. Cychwynnodd ei gyrfa yn gweithio ym maes cyfathrebu i Ŵyl Ffilmiau Llundain y BFI, Picturehouse Cinemas a Chanolfan Ffilm yr Alban, cyn symud i faes rhaglennu yn Alchemy Film & Arts, Tyneside Cinema, Sheffield DocFest ac Aesthetica Short Film Festival. Fel cyd-sylfaenydd cymundod ffilm ffeminist Invisible Women, mae Rachel wedi cyd-guradu rhaglenni a chynnal digwyddiadau ar gyfer partneriaid megis BFI Southbank, Cinema Rediscovered, Eye Filmmuseum Amsterdam, BalkanCanKino Athens, HOME Manceinion a Glasgow Film Theatre. Mae ei gwaith ysgrifenedig am ffilm wedi cael ei gyhoeddi gan gwmnïau megis Sight & Sound, The Guardian, MUBI Notebook, Little White Lies a BBC Culture. Mae hi hefyd yn rheolaidd yn cadeirio sesiynau holi ac ateb, paneli a gweithdai sy’n ffocysu ar ffeministiaeth, archifo a hanes ffilm.

Fforwm Ffilm (Mehefin)

Pryd:

 • Dydd Mercher 28 Mehefin 2023, 10am-12pm

Ble:

 • Ar-lein (Zoom)

Archebwch eich lle yma.

Mae hwn yn ddigwyddiad ecsgliwsif ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru. Os nag ydych chi’n aelod, gallwch ymuno yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

Darllen rhagor
Montage image for Future of FHW
Dyfodol Canolfan Ffilm Cymru
Chwefror 13, 2023

Diweddariad gan y Rheolwr, Hana Lewis

Hoffwn gychwyn drwy ddiolch i bob un ohonoch am roi o’ch amser i fynych cyfarfodydd a chwblhau holiaduron yn ystod 2022, wrth i’r BFI ddatblygu eu strategaeth, Screen 2023. Mae’r ffaith ein bod ni wedi dod ynghyd gyda’r un nod o gefnogi arddangos ffilm yng Nghymru yn destun balchder i ni ac rydym wir yn gwerthfawrogi eich amser.

ChapterBydd nifer ohonoch wedi clywed y cyhoeddiad diweddar gan y BFI bod Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm y BFI yn mynd i barhau tu hwnt i Ebrill 2023, fel rhan o’u Strategaeth 10 mlynedd Cyllid Loteri Genedlaethol. Mae’n bleser gen i rannu bod Canolfan Ffilm Cymru, gyda Chapter fel Sefydliad Arweiniol, yn un o 11 o bartneriaid strategol ledled y DU i dderbyn cyllid Loteri Genedlaethol gan y BFI i barhau i ddatblygu cynulleidfaoedd sinema ar gyfer ffilm annibynnol o’r DU a ffilm rhyngwladol.

Beth mae hyn yn ei olygu i Gymru? Bydd Canolfan Ffilm Cymru yn derbyn £895,500 dros dair blynedd (£286,900 bob blwyddyn). Bydd yr arian yn cael ei rannu rhwng datblygu sgiliau, ymchwil cynulleidfa, cyfathrebu, prosiect ‘sbotolau’ newydd a’r gronfa arddangos ffilm – a fydd yn cael ei ail lansio yn hwyr ym mis Mawrth / yn gynnar ym mis Ebrill. Bydd y bwrsari hyfforddi a’r potyn llain yn parhau i fod yn agored drwy gydol y flwyddyn, gyda chyllideb newydd ym mis Ebrill.

Rydym yn gwneud rhai newidiadau i’n rhaglenni yn seiliedig ar yr hyn ddwedoch wrthym yn ystod y cyfnod ymgynghori a’r heriau sy’n wynebu’r sector arddangos. Rydym yn bwriadu cynnal sesiynau rhaglennu ar-lein bob chwarter er mwyn cael cyfle i sgwrsio am y ffilmiau diweddaraf. Rydym yn bwriadu dod at ein gilydd yn fwy aml, gan gynnwys digwyddiad blynyddol lle gallwn rannu syniadau. Yn ogystal, rydym yn siarad ag Archif Sgrin a Sain Cymru ynglŷn â mynediad at gynnwys Cymraeg ac yn archwilio beth fyddai costau digideiddio teitlau allweddol.

Being Hijra
Being Hijra

Mae ein prosiect Gwnaethpwyd yng Nghymru (sy’n dathlu ffilmiau gyda chysylltiad Cymreig) yn cael ei gyllido tan 31 Mawrth 2023 ar hyn o bryd. Rydym wrthi’n gweithio ar gynllun cyllido ar gyfer y dyfodol, gyda ffilmiau megis Being Hijra a London Recruits yn ein calendr. Byddwn hefyd yn cydweithio â’n partneriaid Ffilm Cymru Wales / BFI Network Cymru i gefnogi gwneuthurwyr ffilmiau newydd ledled y DU.ain 2023 ar hyn o bryd. Rydym wrthi’n gweithio ar gynllun cyllido ar gyfer y dyfodol, gyda ffilmiau megis Being Hijra a London Recruits yn ein calendr. Byddwn hefyd yn cydweithio â’n partneriaid Ffilm Cymru Wales / BFI Network Cymru i gefnogi gwneuthurwyr ffilmiau newydd ledled y DU.

Byddwn yn cydweithio â BFI Film Academy Plus, sydd newydd ei gyhoeddi fel y cynnig addysgiadol mewn canolfannau ledled y DU, a fydd yn helpu’r rheiny sydd rhwng 16 a 25 mlwydd oed i ffilmio llwybrau gyrfa a diwylliant. Bydd y cynnig yn cael ei redeg yng Nghymru gan Chapter a bydd cyllideb yn cefnogi dosbarthiadau meistr, dangosiadau a bwrsarïau. Bydd y cynllun yn helpu ffans ffilm ifanc i ddysgu am y diwydiant, gwylio sinema ddiwylliannol, dod i adnabod eu canolfannau lleol a datblygu sgiliau fel gwneuthurwyr ffilmiau a churaduron annibynnol.

Bydd rhagor o weithgareddau ar draws y Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm ehangach – byddwn yn trafod y rhain yn yr wythnosau nesaf wrth i’r cynlluniau cael eu sefydlu.

Yn olaf, mae’n flin gennym gyhoeddi bod prosiect RhCFf Sinema Cynhwysol (SC) yn dod i ben ym mis Mawrth. Mae gymaint o waith yn dal i’w wneud, ond rydyn ni’n falch iawn o’n huchelgais a’n cyfraniadau. Hoffem ddweud diolch o galon i bartneriaid a chynghorwyr SC. Rydym yn ffarwelio â Toki Allison, Rheolwr Prosiect talentog SC, wrth iddi symud ymlaen i rôl newydd gyffrous. Yn ystod wythnosau olaf y prosiect beth am achub ar y cyfle i ddefnyddio adnoddau newydd ardderchog, gan gynnwys Trans Loving Care a sinema Dosbarth-Gweithiol. Byddwn yn rhoi diweddariad dros y misoedd nesaf ynglŷn â sut i gael mynediad at yr adnoddau a grëwyd dros gyfnod y prosiect.

Rydyn ni’n gobeithio’n fawr y bydd modd i chi ymuno â ni yn Hub Helo yng Nghastell y Gelli, 23ydd Mawrth, lle byddwn yn siarad am y flwyddyn i ddod.

Tan hynny – sinema am byth!

 

Darllen rhagor
TLC PODCAST COVER 3
Trans Cinema: A new Podcast Mini-Series

Inclusive Cinema launches a new T.L.C. (aka Tender Loving Care for Trans-Led/Trans-Loved Cinema) podcast resource that is creating a space for the trans community and cis allies alike to celebrate, learn and share.

Over four episodes, trans curators, writers, and thinkers in the realm of cinema unpack some of the challenges and joys about being a trans person in cinema, offering stories, research and advice to champion trans-led and trans-loved cinema to help firmly establish it as part of the wider UK film exhibition landscape.  

The podcast series and accompanying written resource documents a series of trans-focused film events from across the UK, from Orkney to London. Trans and non-binary programmers, filmmakers and speakers highlight the many ways to centre and celebrate trans cinema through rich insights and shared stories. Across in-depth intros, curious Q&As, friendly panels and engaged audience discussions, listeners and readers can expect to learn more about how to wholeheartedly support trans filmmakers and audiences.  

Highlights of the podcasts include:  

 • An intimate introduction with Alice Blanc (they/them, founder of Trans+ on Screen) and Jaye Hudson (she/her, programmer at Fringe! Queer Film and Arts Festival London, and more), hosted by So Mayer (they/them). They talk through finding joy in film, safety strategies for trans team members in public events and creative thinking around the definition of ‘trans film’.  
 • A playful panel discussion in Hawick delving into trans representation and collaborative filmmaking with programmer Milo Clenshaw (he/him, Alchemy Film & Arts) and speakers Rosana Cade (they/them), Ivor McCaskill (he/him), Natalie Ferguson a Katie Somers (all independent artists and filmmakers) 
 • Insightful reflections on establishing a ‘trans film’ canon and how trans film can transcend not just gender binaries but established filmmaking norms by Lillian Crawford (she/her, freelance writer & researcher) talking about the classic Japanese Experimental film Funeral Parade of Roses. 
 • A rich Q&A between Juliet Jaques (she/her, writer and filmmaker) and Sarah Pucill (she/her, film artist), at the Lexi, London, delving deeper into Sarah’s film Magic Mirror (2013); experimental filmmaking, transness, and the potential of gender freedom through the medium of film.  
 • An exciting bonus episode to be released in spring, with programmer Bea Copland (she/her) in conversation with Laura Kate Dale (she/her) at the Phoenix Cinema in Orkney. Expect intriguing conversation around the intimate documentary Born to Be, which follows Dr. Jess Ting (he/him) offering gender affirming health care to trans and non-binary people in New York City. 

The written resource will expand on these themes, offering answers to tricky questions around programming trans film and filmmakers developing best practice for organisations and independent organisers.  

The podcast is launching on Podbean and will soon be available wherever you get your podcasts. You will find it on the Inclusive Cinema website along with additional written notes yma

T.L.C. aims to provide valuable advice to venues, practitioners and filmmakers looking to support trans inclusion in cinema, helping to address the historic imbalance of trans representation on screen.

So Mayer, project consultant, says:

Creating TLC has been a process of (gender) euphoria. As a creative team, we’re so grateful for the tender, loving care that went into sharing ideas about screening, discussing and promoting trans+ films; building community by networking speakers, filmmakers, venues and audiences; and creating long-lasting accessible, shareable resources to keep the project alive. We hope that listeners hear the passion and pride in the podcasts and resources, and that the wealth of insights and examples sets a spark for future opportunities for audiences to experience…

This project is led by Film Hub Wales and supported by the BFI Film Audience Network (FAN) – using funds from the National Lottery to ensure the greatest choice of cinema is available to everyone across the UK. Funds in Wales are administered by FHW via Chapter as the Film Hub Lead Organisation.  

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.  

Darllen rhagor
Funding for 2023 to 2026 will support BFI Film Audience Network, BFI NETWORK activity and BFI Film Academy Plus
BFI awards over £15.2m to 11 UK-wide Strategic Partners
1st February, 2023

BFI awards £15.2M National Lottery funding over three years to 11 UK-wide strategic partners as it begins to implement its recently published 10-Year National Lottery Funding Strategy from April 2023. The partnerships will enable the BFI to grow the activity it supports UK-wide, building on frameworks and networks established since 2012. This ‘good cause’ National Lottery funding aims to grow cinema audiences for UK independent and international film, support development of new filmmaking talent and ignite a passion for screen culture in young people.

Pivotal in delivering one of the BFI’s core principles of being UK-wide, the BFI will work with key partners across the four nations to ensure its National Lottery funding effectively responds to the varying needs of the public and industry in different parts of the country. It will see many funding decisions devolved or taken collaboratively, and activity tailored by those on the ground who understand their local landscape, have valuable community networks, and can best reach people in their local area.

Partners selected and funded to lead on activity across the UK are:


Harriet Finney
, Deputy CEO of the BFI, said:

Our partners are fundamental to the successful delivery of our ambitious National Lottery Strategy across the UK. We are very much looking forward to working with the venues and organisations announced today to ensure the BFI Film Audience Network, BFI NETWORK and BFI Film Academy Plus programmes evolve and grow to meet the changing needs of our sector. Driven by our belief everyone should have access to screen culture – from experiencing a diverse range of films in cinemas through to creating original screen works and a chance to forge careers – we are supporting these fantastic partners so they can bring those opportunities to local communities and people of all backgrounds, across the whole of the UK.

Access to a rich variety of screen culture inspires and informs our future filmmakers and creatives. The funding decisions announced today enable our partners to deliver three distinct but interconnected areas of work. These organisations will provide highly visible cultural hubs that are largely based out of independent cinemas and film venues across the UK. Crucially, the funded partners will make audience and talent development opportunities accessible to audiences, young people and aspiring filmmakers across their respective regions or nations.

Continuing to support this UK-wide structure also responds to a consistent message heard throughout the extensive consultation with public and industry undertaken to develop the strategy: that every part of the country has a different set of needs, opportunities and challenges around screen culture, and local organisations are best placed to respond to these. Further UK-wide partners will be announced in the coming weeks, as recipients of National Lottery funding to support skills and education activity which will complement this work. Alongside BFI FAN, support of the exhibition and distribution sector is available via the BFI National Lottery Audience Projects Fund which is currently open for applications.

The £15.2m announced today aims to address a number of primary objectives of the BFI’s National Lottery Strategy. These include seeking to:

 • empower children and young people to develop their own relationship with a wider range of screen culture – as viewers, creators or as part of the future workforce
 • ensure people across the UK can access a wider choice of film and the moving image, including stories that authentically reflect their lives
 • tackle a range of social, economic and geographical barriers for UK audiences
 • support the skilling up of the exhibition workforce so venues are better equipped to thrive in an increasingly challenging marketplace
 • open up opportunities to those who want to express their creativity through stories on screen and support and nurture their careers
 • encourage innovation and back a wide range of stories that wouldn’t otherwise be told
 • open up equitable and more visible routes into the sector

A collaboration of eight leading venues or film organisations representing the UK nations and regions, the Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI supports a stronger and more connected approach to growing audiences for UK and international film on the big screen. FAN has over 1,700 members comprising cinemas, festivals, mixed-arts venues, community cinema and film archives, which can access training, funding, programming support and network opportunities.

BFI NETWORK exists to support, develop and champion new and emerging filmmakers across the UK. Working with partners, NETWORK has an on-the-ground presence in every UK nation and region, led by BFI NETWORK Talent Execs, to connect with and deliver support to new and emerging filmmakers. BFI NETWORK offers funding for short films and first feature development, as well as a range of professional development support to writers, directors and producers.

BFI Film Academy Plus, the newly named UK-wide in-venue education offer, helps connect 16-25 year olds with opportunities to pursue their love of screen culture and learn how to set about a career in the industry. Funding will enable venues across the UK to provide locally tailored support packages such as masterclasses, screenings and bursaries, helping them to learn more about the film industry, watch cultural cinema, become familiar with their local venues and develop skills as independent filmmakers, film curators or film industry new entrants.

The BFI National Lottery Funding Strategy aims to build a diverse and accessible screen culture that benefits all of society and contributes to a prosperous UK economy. At its heart are three core principles: equity, diversity and inclusion, so everyone can develop a meaningful relationship with screen culture, regardless of their background or circumstances; UK-wide, so that everyone across the four nations of the UK should be able to experience and create the widest range of moving image storytelling; and environmental sustainability, from reducing the BFI’s own carbon emissions to supporting wider industry efforts to get to net zero and address biodiversity loss.

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Swydd Wag: Swyddog Marchnata ac Allgymorth
 • Swyddog Marchnata ac Allgymorth, Canolfan Ffilm Cymru (CFfC)
 • Cyflog: £26,353
 • Cytundeb: Mehefin 2023 – Mawrth 31ain 2026, yn ddarostyngedig i gadarnhad o gyllideb flynyddol
 • Oriau: 40 awr yr wythnos (TOIL). Mae peth gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau yn angenrheidiol i’r swydd
 • Lleoliad: Yn swyddfa Chapter, Caerdydd. Rydyn ni’n cynnig model hybrid o weithio, sy’n golygu y gallwch hefyd weithio o adref pan yn bosib

Diben y Swydd
Cefnogi’r Ganolfan a’i haelodau i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema annibynnol Brydeinig a rhyngwladol, a hynny ledled Cymru, drwy waith marchnata ac allgymorth. Mae hyn yn cynnwys prosiect ‘sbotolau’ arbennig mewn ardal benodol yng Ngogledd Cymru.

 • Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Ni allwn dderbyn CVs.
 • Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.
 • Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org
 • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher 7 Mehefin, 10am
 • Cynhelir cyfweliadau: Dydd Mercher 14eg Mehefin.

 

Darllen rhagor
Welsh Films 202 60575767
Ffilmiau Cymreig i gadw golwg amdanynt mewn sinemâu yn 2023
Dydd Mawrth, 31 Ionawr 2023

Croeso i 2023 a llu o ffilmiau Cymreig i roi yn eich dyddiadur ar gyfer y sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi rhoi detholiad o’r ffilmiau mwyaf disgwyliedig â chysylltiadau Cymreig at ei gilydd, a fydd i’w gweld mewn sinema yn eich ardal chi eleni.

Yn gyntaf, mae Timestalker. Mae’r ffilm, a gynhyrchwyd gan Vaughan Sivell a aned yn Sir Benfro, yn adrodd hanes rhamantydd diymwared sy’n teithio drwy amser (Alice Lowe) wrth iddi ddelio â chariad, marwolaeth ac ailymgnawdoliad.

Os ydych chi’n hoff o ffilmiau bywgraffiadol, cadwch olwg am Y Sŵn gan y bobl greadigol o Gymru y tu ôl i’r ffilm lwyddiannus o 2022 Gwledd (Roger Williams a Lee Haven Jones), sy’n adrodd hanes y gwleidydd eiconig, Gwynfor Evans, ac esgyniad S4C yn ystod oes Thatcher.

Ffilm arall y mae disgwyl mawr amdani yw Yr Almond and the Seahorse. Fe’i hysgrifennwyd gan Kaite O'Reilly o Lanarth, a dyma’r ffilm gyntaf i gael ei chyfarwyddo gan Celyn Jones o Ynys Môn, sydd â thrac sain gan Gruff Rhys (Super Furry Animals). Mae Rebel Wilson yn chwarae’r brif ran yn y ffilm fel Sarah, archaeolegydd uchelgeisiol, sy’n dygymod ag anaf trawmatig ei phartner i’r ymennydd.

Gall cynulleidfaoedd edrych ymlaen at storïau rhyngwladol gan storïwyr o Gymru hefyd, o apartheid yn Ne Affrica (London Recruits) i’r asiantaeth fodelau drawsryweddol gyntaf (Being Hijra). Mae’r ffilmiau hyn yn cynnig cynrychiolaeth hollbwysig i gymunedau lleiafrifol, mewn cyd-destun Cymreig, gan roi llwyfan i ni siapio sut rydym ni’n gweld ein hunain fel cenedl a sut mae eraill yn ein gweld ledled y byd.

Mae Radha Patel, Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru, yn esbonio: 

Our local cinemas need us, just as much as we need them. All of these films say something about Wales whether they’re directly about our country or not. The most important thing is that we – as audiences – watch them, talk about them, voice what they say to us with our friends and online and continue to support local, independent, cinemas so that they can keep showing films that explore Wales’ cultural identity as times change.

Dywedodd Kaite O’Reilly, awdur ‘The Almond and the Seahorse’: 

The film has a long history and connection to Wales. I first wrote the theatre script in 2008 and the extraordinary response to the play made Celyn Jones and I determined to bring this ‘hidden’ story to the screen, to bring awareness, hope and the particularly reassuring reaction a collective experience brings. Cinema is special – it is remarkable to sit together across Wales with friends and strangers, to share a resonant moment a make noise about this ‘silent epidemic’ to let people know they are not alone.

Gall cynulleidfaoedd weld newyddion am ffilmiau sydd i ddod ar  yr adran gwnaethpwyd yng Nghymru ar wefan Canolfan Ffilm Cymru, neu drwy ddilyn @Filmhubwales ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Mae MIW yn bosibl diolch i gyllid gan Cymru Creadigol a Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilmiau (FAN) BFI, yn dyfarnu cyllid gan y Loteri Genedlaethol. Mae FAN BFI yn cynnig cymorth i arddangoswyr ledled y DU i roi hwb i raglennu diwylliannol ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol. Yng Nghymru, caiff y gweithgarwch hwn ei arwain gan Ganolfan Ffilm Cymru, sy’n cael ei rheoli gan Chapter.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma

-DIWEDD-

Darllen rhagor
THE SILENT TWINS (2022)
The Whole Story: The Silent Twins + Black-Welsh Films

The Silent Twins brings the phenomenal story of the June and Jennifer Gibbons to cinemas across Wales and the UK on December 9th 2022.

Hailed at the Cannes Films Festival, the film tells the story of the sisters from Barbados, raised in Haverfordwest with a deep passion for literature and creative writing.

June was interviewed by The New Yorker in 2000 stating that, as the only Black family, they faced horrific abuse and consequently the sisters became each other’s greatest support system. They were inseparable, speaking a special language to each other that only they understood while becoming selectively mute to everyone around them. Later on in life, sectioned by a deeply unjust and racist mental health system, they continued to keep diaries, wrote stories, poems and novels and eventually pooled together to get one of their novels published.

This incredible true story brings their friendship, creative aspirations and traumatic experiences of navigating a white world, to life on the big screen.

In celebration of their writing and creativity, we’ve put together a list of films by and featuring Black-Welsh talent to highlight the importance of championing Black creatives from development to production and of course exhibition!

To book The Silent Twins for your venue please contact: Albina.Terentjeva@nbcuni.com

Universal Pictures also have a number of exciting assets to support your screening including posters, quads, stills, trailers and more.

Darllen rhagor
IYMS 5
International Youth Media Summit 2022

Dion Wyn Hughes is the Projects and Marketing Manager for Wicked Wales. He recently attended the International Youth Media Summit (IYMS) in Falkenberg, Sweden.

IYMS is an annual two-week event that brings together young people from different cultures to create media projects aimed at inspiring their own generation to take action and responsibility for the future. By confronting and examining global problems and exploring solutions together, they are bound in a shared purpose. Working toward a common goal and being accountable for a concrete creative product within a limited time period provides the perfect “stew” for collaboration. Here’s what Dion told us about the trip:


Attending IYMS was an eye-opening experience that broadened my mind about what we can do in Wales. While the primary basis of the summit is to empower change through filmmaking, it also gives you opportunities to meet like-minded programmers, activists and filmmakers from all across the globe.

 

Throughout a fortnight, the challenge was to create a PSA (Public Service Announcement) over seven topics the IYMS wanted to eradicate in the world through diplomacy and film. They are youth empowerment, environment, violence, women’s rights, poverty, health and discrimination. Each group were split into young filmmakers, young diplomats and advisors who all worked together to create a short film about their subject matter with the help of their mentor who worked within the assigned fields. By the end of the summit, they would have a completed film that will be shared with international audiences at film festivals, on YouTube and through their partners, including UNESCO.

There are various ways to encourage and embrace heritage, language and culture, from Afghanistan to Nepal to Norway. Each day there were numerous opportunities to hear about different nations, how they promote their countries’ work, and the best models to exhibit the films. While many have expressed their frustrations about funding and sharing their voices globally, the summit allows you to develop and work on further collaborations beyond the two-week summit.

One of the main reasons Wicked Wales wanted to attend the summit was to engage with more young people. As they were the ones making the films and making positive changes in their communities, it was an enlightening experience. Hearing about the various programs they work on and their viewing habits benefited us as an organisation and for Wales as a whole. The diversity of delegates gave a fresh perspective on what works well for us and where we can improve and further diversity and inclusion in our sector.

The main takeaway from IYMS is the importance of international collaboration and working with organisations to improve our methods and share our own practices from Wales. We can learn so much from one another, and Wicked Wales has already begun a dialogue with partners in Sweden and Nepal on how we can collaborate further. Fortunately, through social media, we can now stay in touch with some of the great film societies we connected with and keep an eye on the ideas and programming that they’re doing. We hadn’t looked further afield until now, so I think this will benefit us when determining our own programme and events.

Attending IYMS was an eye-opening experience that broadened my mind about what we can do in Wales. While the primary basis of the summit is to empower change through filmmaking, it also gives you opportunities to meet like-minded programmers, activists and filmmakers from all across the globe. – Dion Wyn Hughes

Dion attended the International Youth Media Summit with the support of Film Hub Wales via our Bursary scheme. If you want to attend a meeting, course or event that would benefit your organisation and develop audiences but the costs are prohibitive, you can submit an application for support here.

Darllen rhagor
001
Sinemau yn mynd i hudo cynulleidfaoedd y gaeaf hwn gydag Adfywiad Dewiniaeth ar y Sgrin
Dydd Mawrth 24ain Hydref, 2022

Gyda chefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru fe fydd sinemau ar draws Cymru yn archwilio hud oesol Cymru ar sgrin y gaeaf yma gan gyflwyno hud, ysbrydion a chwedlau i gynulleidfaoedd Cymru, drwy dymor o ffilmiau a digwyddiadau am ddewiniaeth Cymru.

Fel rhan o'u 'Galwch Heibio Cymunedol' fe fydd Canolfan Gelfyddydau Wyeside yn cynnal dangosiad o Annwn ac yna trafodaeth Gwrachod Heddiw ar y Wrach Gymreig fodern. Gall cynulleidfaoedd alw heibio unwaith eto ar y 23ain ar gyfer recordiad o'r ail drafodaeth, dan arweiniad Off Y Grid, y cyfan am hanes ehangach menywod fel gwrachod yn y sinema.

Fe fydd Off Y Grid, rhwydwaith o saith o leoliadau ar draws gogledd Cymru (yn cynnwys Pontio) sydd yn cydweithio i gyflwyno‘r gorau o sinema annibynnol Prydeinig a rhyngwladol i gynulleidfaoedd Cymru, yn cynnal ail bodlediad byw am sinema arswyd a Gwrachod gyda dangosiad o ffilm arswyd arbrofol Gaspar Noe, Lux Aeterna.

Mae Radha Patel, Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru yn esbonio pam bod y Ganolfan yn annog cynulleidfaoedd i ddysgu am hanes dewiniaeth:  

“Heddiw, mae cenhedlaeth newydd o wrachod Cymreig ifanc yn ymddangos ac yn edrych eto ar eu harferion a’u treftadaeth diwylliannol. Fe wnaeth cysylltiad ysbrydol unigryw Cymru gyda’r tir, cymdeithas gymunedol a synnwyr cyffredin achub miloedd o fenywod rhag cael eu lladd oherwydd ofergoeliaeth. Yn y dyfodol pa adegau newid bywyd allai gael eu hysbrydoli gan yr adferiad newydd yma mewn ysbrydolrwydd Celtaidd? Credwn y gall ffilm ein helpu i archwilio ac ateb y cwestiynau hyn.”

Mae Emyr Williams, Cydlynydd Sinema yng Nghanolfan Gelfyddydau Pontio yn ychwanegu: 

''Dydy sinema arswyd ddim wedi ei fwriadu i chi ei wylio ar eich pen eich hun – mae profiad cymunedol o arswyd yn rhywbeth rydym yn ceisio ei gynnig i’n cynulleidfaoedd. Mae ein penwythnos ar thema Gwrachod yn Pontio yn rho[‘r cyfle inni ddangos ffilmiau arswyd gwych ac ymgysylltu yn uniongyrchol gyda diddordebau ein cynulleidfa, drwy recordio dau bodlediad dwyieithog gerbron cynulleidfa fyw. Rydym wedi gwahodd arbenigwyr i drafod Dewiniaeth yn ei holl ffurfiau, o gwestiynu cynrychiolaeth sinematig a stereoteipio rhyw i ailedrych ar fytholeg a hanes cymdeithasol Cymru yn ogystal â dychmygu sut mae Gwrachod yn addasu i’r oes ddigidol.''

Caiff y ddau ddigwyddiad eu recordio yn fyw ac ar gael i sinemau ar draws Cymru gyda chefnogaeth cyllid gan linyn Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru, sydd yn dathlu ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Gall cynulleidfaoedd fwynhau cyfres o ffilmiau ar thema gwrachod yn eu sinema leol, fel Gwledd, St Maud ac I am not a Witch, Rungano Nyoni sydd yn 5 oed ym mis Hydref.

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn cynnig llu o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn mewn partneriaeth gydag arddangoswyr Cymreig, yn cynnwys catalog ffilmiau gyda 600 o ffilmiau byr a hir gyda chysylltiadau Cymreig.

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn derbyn cyllid gan Creative Wales a chyllid y Loteri Cenedlaethol drwy Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI DU gyfan. Fel rhan o FAN, mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol Prydeinig a rhyngwladol drwy gydol y flwyddyn. Gweninyddir cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm.  

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol. 

-DIWEDD-

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma

 

Darllen rhagor
1 2 3 16
^
CY