Llawrydd: Ymchwilydd Gwnaethpwyd yng Nghymru (Ar Gau)

Gwledd The Feast © Picturehouse Entertainment

Ffi: £2000 (10 diwrnod o waith x £200 y diwrnod)
Cwblhau:
Tachwedd/Rhagfyr 2022
Lleoliad: O bell – Gellir gwneud y gwaith o rhywle yn y DU.
Adrodd i: Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru

Lansiodd Canolfan Ffilm Cymru eu strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru yn 2014, mewn ymateb i alw gan arddangoswyr ffilmiau (gwyliau, sinemau, canlofannau celfyddyd cymysg, sgriniau cymunedol) oedd eisiau dangos ffilmiau Cymreig ond bod diffyg systemau ar gael i alluogi hyny.

Dros 8 mlynedd datblygodd Canolfan Fflim Cymru nifer o ddulliau i helpu i liniaru’r seyllfa yma, o gyllido cynlluniau i Ddyddiau Dangos Ffilmiau Cymreig. Yn 2021, gyda chymorth cyllid newydd gan Gymru Creadigol cyflogwyd swyddog Gwnaethpwyd i Gymru i weithio gyda gwneuthurwyr ffilmiau, dosbarthwyr ac arddangoswyr i wneud ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig yn fwy gweledol i gynulleidfaoedd cyhoeddus – gan ychwanegu gwerth creadigol, diwylliannol a economaidd i’w rhyddhau drwy gyngor wedi’i deilwra, asedau marchnata, adeiladu partneriaethau a rhagor.

Gydag ychydig o lwybrau cyllido ar gyfer marchnata ffilmiau, does gan y rhai sydd yn gweithio i wneud neu i ddangos ffilmiau annibynnol ddim capasiti na sgiliau yn aml li wneud y gwaith yma. Gwyddom bod Cymru yn gartref i gynhyrchiadau diweddaraf, bod gennym bobl talentog a straeon i’w hadrodd ond rydym yn colli cyfleoedd i floeddio am ein cyflawniadau. Credwn hefyd bod straeon Cymreig stereoteip yn gyffredin ac mae hyn yn cael effaith negyddol ar sut y gwelir Cymru yn fyd-eang.

Drwy feddwl am yr hyn sydd yn digwydd unwaith y caiff ffilm ei gwneud gallwn greu strategaethau adrodd straeon effeithiol am bobl Cymru a’r ffyrdd o fyw a ddarlunir, y lleoliadau a ddefnyddir a thaith y talentau y tu ôl i gynyrchiadau sgrin credwn y gallwn ysbrydoli pobl newydd tra hefyd yn cyflwyno canfyddiadau mwy cyfartal a modern o ‘Gymreictod’ i gymunedau lleol a byd-eang

Er mwyn mesur llwyddiant ffilm, deall ymddygiad cynulleidfa a chynllunio strategaethau marchnata cryfach, mae angen inni wybod rhagor am sut mae’r ffilmiau yn perfformio..

Ond yn aml mae data yn cael eu cadw mewn cronfeydd sefydliadol, neu dydy meysydd neilltuol ddim yn cael eu casglu o gwbl – gan ei gwneud yn anodd i gasglu unrhyw ‘feincnodau’ ystyrlon. Yn 2020 fe wnaethom gomisiynu Film Culture i ymchwilio a dadansoddi data o 12 ffilm a ryddhawyd rhwng Mawrth 2019 a 2020 .

Fe fydd y crynodeb gweledol yma yn rhoi blas i chi o’r canfyddiadau (mae’r adroddiad ar gael dim ond gofyn amdano).

Deuddeg mis ymlaen rydym eisiau casglu data am set newydd o ffilmiau sydd yn cael eu rhyddhau rhwng 2020-2021, rhai a elwodd o gefnogaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru, cymharu hyn gyda’r canfyddiadau gwreiddiol a nodi tueddiadau.

Tasgau:

Mae set o feysydd data allweddol wedi eu sefydlu ac mae arolwg dosbarthu wedi ei greu drwy ffurflenni google. Ac wedi ei ddosbarthu i 10-12 dosbarthwyr/deiliaid hawliau. Fe fydd yr ymchwlydd yn:

 • Sicrhau bod unrhyw ddata arolwg sydd heb ei gasglu yn cael ei gasglu’n llawn gan y ffynonellau a nodwyd (drwy e-bost neu alwadau ffôn) gan roi hyn ar y templed a ddarperir
 • Chwilio am unrhyw dueddiadau allweddol ar draws data 20/21 a chreu cymariaethau gyda data 2019 (unrhyw newidiadau cadarnhaol neu negyddol, unrhyw dueddiadau sydd yn ymddangos)
 • Cyflwyno’r canfyddiadau ar ffurf adroddiad ysgrifenedig byr, yn ddelfrydol dim mwy na 10 tudalen,
 • Nodi’r canfyddiadau allweddol ar gyfer y ffeithlun (gweler enghraifft)
 • Creu ffeithlun cryno. Mae cefnogaeth ar gael i’r ymchwilydd baratoi’r ffeithlun os ydy hyn y tu allan i sgilset yr unigolyn,
 • Cwblhau 2 x astudiaeth achos ychwanegol i ehangu dyfnder y canfyddiadau ( 1 x profiad arddangoswr, 1 x enghraifft ffilm) os ydy amser yn caniatau (dim mwy na 2 dudalen bob astudiaeth achos)).

Amcanion

 • 1 x set data cyflawn ar gyfer 10-12 ffilm,
 • 1 x darn o ymchwil ysgrifenedig i berfformiadau ffilmiau Cymreig 20/21.
 • 1 x crynodeb gweledool,
 • Cyflwyniad o ganfyddiadau yn ôl i dîm Canolfan Ffilm Cymru,
 • 1 x astudiaeth achos gan arddangoswr am fanteision Gwnaethpwyd yn Nghymru,
 • 1 x astudiaeth achos am sut y cefnogodd Gwnaethpwyd yng Nghymru i ryddhau’r ffilm.

Hanfodol

 • Profiad o ddulliau casglu data fel ymchwil desg a chyfweld,
 • Profiad o ysgrifennu adroddiadau o steil tebyg,
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog, ysgrifenedig a llafar,
 • Y gallu i weithio ar eich pen eich hun ac ar eich liwt eich hun,
 • Sgiliau gweinyddol ardderchog a rhoi sylw i fanylion,
 • Llythrennedd mewn TG, yn enwedig mewn excel a google suite,
 • Y gallu i weithio dan bwysau ar dasgau amrywiol gyda dyddiadau cau,
 • Mynediad i linadur neu Gyfrifiadur ar gyfer gwaith.

Dymunol

 • Profiad o weithio gyda llu o bartneriaid a rhanddeiliaid,
 • Profiad o becynnau dylunio sylfaenol fel Piktochart,
 • Gwybodaeth am arddangos ffilmiau, dosbarthu a’r diwydiant ffilm ehangach.
 • Dealltwriaeth o ffilmiau Cymreig neu enghreifftiau rhanbarthol cymharol.

Amrwyiol

 • Fe fydd yr ymchwilydd yn dod yn gyfarwydd gyda’r holl weithdrefnau Iechyd a Diogelwch, gweithrediadol, personel, gofal cwsmer, Diogelu Data a chyllidol gan sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r holl rwymedigaethau statudol, yn enwedg mewn perthynas gyda deddfau trwyddedu a chymorth cyntaf
 • Rhaid cyflawni dylestwyddau’r deiliad swydd bob amser mewn cydymffurfiaeth gyda pholisi Cyfle Cyfartal Chapter gan sicrhau bod pob person yn cael cyfle cyfartal yn fewnol ac yn allanol i Chapter

Cyflwyno eu profiadau i’r rôl a meithrin dealltwriaeth ehangach yn nhîm Canolfan Ffilm Cymru a’r FAN ehangach. Caifff agwedd hyblyg ei fabwysiadu i sicrhau bod ymgeiswyr gyda gofynion mynediad/gofalwyr yn cael eu cefnogi

Anfonwch lythyr cyflwyno atom, a chopi o’ch CV i Radha@filmhubwales.org.

Caiff y rhestr fer ei chreu ar pa mor dda mae’r ymgeiswyr yn ateb y meini prawf hanfodol a restrir yn y disgrifad swydd. Nodwch pob pwynt yn eich cynnig os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau ar gyfer cynigion: 9am Dydd Mercher Medi 14eged September

Fe fyddwn yn cysylltu gydag ymgeiswyr ar y rhestr fer i drefnu cyfweliadau (dyddiadau i’w cadarnhau). Ni fyddwn yn gallu cyfarfod ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.

Am Canolfan Ffilm Cymru:
Mae Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) yn dathlu sinema. Rydym yn cefnogi cyrff sy’n dangos ffilmiau – o wyliau ffilmiau i gymdeithasau a chanolfannau celfyddydau cymysg. Wrth gyd-weithio gyda dros 315 o arddangoswyr ein bwriad ydy cynnig y ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i bob cynulleidfa ar draws Cymru a’r DU. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 250 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 465,000 o aelodau cynulleidfa.

Rydym yn rhan o rwydwaith DU gyfan o wyth canolfan sydd yn ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter ydy ‘Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm yng Nghymru.

Rydym hefyd yn falch o arwain ar strategaeth sinema cynhwysol ar ran FAN BFI strategaeth sinema cynhwysol ar ran FAN BFI.

Gwefan, Twitter, Facebook

Am Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI
Gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol, mae FAN BFI yn ganolog i nod y BFI o sicrhau bod y dewis mwyaf o ffilm ar gael i bawb. Wedi’i sefydlu yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd sinema DU ehangach a mwy amrywiol i ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, mae FAN yn gydweithrediad DU gyfan, unigryw sydd yn cynnwys wyth o ganolfannau a reolir gan gyrff a lleoliadau ffilm amlwg wedi’u lleoli’n strategol o amgylch y wlad. Mae FAN hefyd yn cefnogi datblygiad talent gyda Swyddogion Talent Rhwydwaith BFI ym mhob un o’r canolfannau yn Lloegr, gyda chenhadaeth o ddarganfod a chefnogi.awduron, cyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr talentog ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Canolfannau Ffilm FAN BFI:

 • Film Hub Midlands dan arweiniad Broadway, Nottingham mewn partneriaeth gyda Flatpack o Brimingham
 • Film Hub North dan gyd arweinyddiaeth Showroom Workstation, Sheffield, a HOME Manchester
 • Film Hub South East dan arwieniad y Swyddfa Sinema Annibynnol
 • Film Hub South West dan arweiniad Watershed ym Mryste
 • Film Hub Scotland dan arweiniad Glasgow Film Theatre
 • Film Hub Northern Ireland dan arweiniad Queen’s University Belfast
 • Canolfan Ffilm Cymru dan arweiniad Chapter yng Nghaerdydd
 • Film Hub London dan arweiniad Film London

BFI FAN website

Am BFI
Rydym yn elusen diwylliannol, dosbarthydd y Loteri Cenedlaethol a chorff arweiniol y DU ar gyfer ffilm a’r ddelwedd symudol. Ein cenhadaeth ydy:

 • Cefnogi creadigrwydd a chwilio am y genhedlaeth nesaf o adroddwyr stori yn y DU
 • Tyfu a gofalu am Archif Cenedlaethol BFI, yr archif ffilm a theledu mwyaf yn y byd
 • Cynnig yr amrediad ehangaf o ddiwylliant delweddau symudol DU a rhyngwladol drwy ein rhaglenni a’n gwyliau – ar-lein ac mewn lleoliadau
 • Defnyddio ei gwybodaeth i addygsu a dyfnhau gwerthfawrogiad a dealltwriaeth y cyhoedd
 • Gweithio gyda’r Llywodraeth a diwydiant i sicrhau twf parhaus diwydiannau sgrin y DU

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter Brenhinol.
Caiff Bwrdd Llywodraethwyr y BFI ei gadeirio gan Tim Richards.

Am Chapter
Chapter ydy un o ganolfannau celfyddydau mwyaf, a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemau, theatrau, gofod arddangos, stiwdios a chaffi, bariau arobryn a dros 60 gofod gweithio diwylliannol a mwy. Mae gan Chapter enw da rhyngwladol am ragoriaeth, arloesi a chydweithredu. Mae’n cynnig rhaglen newidiol barhaus o ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru ac o amgylch y byd.
GwefanFacebookTwitter

^
CY