Rhaglen lawn wedi’i gyhoeddi ar gyfer Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2020 Ar-lein!

Mae Gŵyl Animeiddio Caerdydd wedi cyhoeddi ei rhaglen ŵyl ar-lein llawn. Mae’r ŵyl wedi ychwanegu mwy o gyhoeddiadau i’w rhaglen 2020 gyffrous, gan gynnwys dosbarthiadau meistr a sesiynau holi ac ateb gyda thalent allweddol tu ôl i The Rubbish World of Dave Spud, Strike a The Adventures of Paddington™. Bydd y dathliad animeiddio ar-lein i bawb yn arddangos rhai o’r animeiddiadau gorau o dros y byd i oedolion, teuluoedd a gwneuthurwyr ffilm.

Bydd aildrefniad gŵyl gwanwyn 2020 nawr yn cael ei gynnal ar-lein, gyda digwyddiadau yn dechrau ar Hydref 17eg, gan adeiladu tuag at brif wythnos yr ŵyl ar Hydref 24ain - Tachwedd 1af. Mae tocynnau am ddigwyddiadau unigol ar werth nawr, a phasiau cyntaf-i’r-felin ar gael am £15 y pas.

Dywed Cyfarwyddwr yr ŵyl, Lauren Orme:

Rydym mor falch o’r rhaglen ac wedi ein cyffroi i fedru dod â fe o’r diwedd i gynulleidfaoedd! Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb ac roedd e’n bwysig i ni fedru cynnig pasiau am ostyngiad mor sylweddol a thocynnau unigol ar sail talwch-beth-y-gallwch, er mwyn i gymaint o bobol â phosib yn gallu cael mynediad i’r ŵyl. Mae’r fformat ar-lein hefyd wedi ein galluogi ni i is-deitlo ein holl ddigwyddiadau er mwyn sicrhau bod popeth yn fwy hygyrch, sy’n gyffrous iawn.

Bydd amrediad o ddigwyddiadau i’r teulu yn rhedeg drwy gydol yr ŵyl, gan gynnwys cyfle anhygoel i weld tu-ôl-i’r-llen ar gyfres CGI newydd sbon The Adventures of Paddington™ gan Blue Zoo Animation i StudioCanal a Nickelodeon, wedi’i gyflwyno gan Gynhyrchydd Simon Quinn.

Bydd Ed Foster, creawdwr animeiddiad gomedi Illuminated Films i CITV The Rubbish World of Dave Spud, yn rhannu stori ei siwrnai 16-mlynedd, o ffilm myfyriwr i gyfarwyddo cyfres ei hun, a tharddiad ‘underdog’, arwr annhebygol a chreawdwr heb ymwybod anrhefn Dave Spud a’i deulu. Gyda chast o leisiau sy’n cynnwys Gina Yashere a Johnny Vegas, ac animeiddio gan Cloth Cat Animation, Caerdydd, mae maint cynulleidfa’r sioe ym mhell o fod yn ‘rubbish’ ers ei lansiad mis Medi diwethaf ac erbyn hyn mewn cynhyrchiad am ei hail gyfres.

Mae’r rhaglen yn cynnwys ffilm nodwedd stop-symudiad Brydeinig STRIKE, stori am wahadden ifanc, yn ceisio cyflawni ei freuddwyd amhosib o fod yn bêl-droediwr er mwyn achub ei dref wrth arch-elyn barus. Ffilm nodwedd gyntaf Trevor Hardy o Sussex yw hwn, wedi’i gynhyrchu gan Gigglefish Studios. Ar ôl dangosiad y ffilm, bydd cynulleidfaoedd yn cael cip tu-ôl-i’r-llen gyda sesiwn holi ac ateb deniadol gyda chyfarwyddwr y ffilm: Trevor Hardy, yr actor llais Lizzie Waterworth a’r cynhyrchydd Neil James gan archwilio’r ffordd unigryw wnaeth ailgylchu helpu ddod â’r ffilm yn fyw, wedi’i gadeirio gan Suraya Raja.

Mae’r ŵyl yn cydweithio gyda Visible in Visuals, platfform sy’n anelu i wneud animeiddio a VFX yn fwy cynhwysol, mewn panel a sesiwn holi ac ateb bydd yn ffocysu ar wahanol yrfaoedd mewn animeiddio ac ar gyngor i fyfyrwyr a rheini sydd yn meddwl i ddod mewn i’r diwydiant.

Mae’r digwyddiadau yma a llawer mwy yn ychwanegu at raglen ysblennydd eisoes, gan gynnwys dosbarthiadau meistr ar gyfarwyddo Bob’s Burgers gyda’r animeiddiwr Gymraeg Simon Chong, Moominvalley gyda chyfarwyddwr pennod Avgousta Zourelidi, y ffilm nodwedd gyntaf yn y byd wedi’i hanimeiddio â thywod, sydd wrthi’n cael ei greu yng Nghymru gan gyfarwyddwr Gerald Conn.

Gall mynychwyr yr ŵyl ddod at ei gilydd ar gyfer partïon gwylio byw o’r saith rhaglen thematig ar ffilmiau byrion wedi’u hanimeiddio o bedwar ban byd, gan newid cymeradwyo yn y sinema am emojis curo dwylo yn y sgwrs fyw, a phleidleisio am eu ffefrynnau i ennill Gwobr CAF y gynulleidfa. Bydd cyfle i gwrdd â rhai o’r gwneuthurwyr ffilm annibynnol gwych tu ôl i’r ffilmiau yn y gystadleuaeth yn yr ‘Animators Brunch’, sesiwn holi ac ateb byw gyda Ben Mitchell a Laura-Beth Cowley o Skwigly ar ddydd Sul Hydref 25ain a dydd Sul Tachwedd 1af.

Noddir Cardiff Animation Festival gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru Wales, a Canolfan Ffilm Cymru fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa’r BFI Film (FAN), BFI NETWORK Wales, ac Ymddiried drwy Gronfa Ysgoloriaeth Owen Edwards, gyda nawdd ychwanegol gan Cloth Cat Animation, Picl Animation, Creative Europe Desk UK – Cymru, Prifysgol De Cyrmu, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Jammy Custard Animation, Gwobrau Animeiddio Prydain, S4C a Chronfa Sgiliau Animeiddio ScreenSkills gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau animeiddio o’r DU.

Bydd Gŵyl Animeiddio Caerdydd ar-lein 2020 yn rhedeg o ddydd Sadwrn Hydref 17eg tan ddydd Sul Tachwedd 1af. Mae pasiau a thocynnau unigol Gŵyl Animeiddio Caerdydd ar werth nawr, gyda nifer cyfyngedig o basiau cyntaf-i’r-felin am pris gostyngol ar gael yma -  https://watch.eventive.org/caf2020 ac https://caf2020.eventive.org/passes/buy

Am y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch Cardiff Animation Festival ar Twitter, Facebook ac Instagram a chofrestru i dderbyn ein cylchlythyr e-bost.

Cardiff Animation Festival is a biennial celebration of animation for everyone, running online throughout the rest of 2020. The festival will showcase some of the best animation from all over the world for adults, families and filmmakers, including short film programs, feature films, masterclasses, workshops, family programmes, filmmaker Q+As, industry panels, networking events and parties.

http://www.cardiffanimation.com/

Chapter yw un o ganolfannau celfyddyd mwyaf a mwyaf deinamig Ewrop. Mae yma sgriniau sinema, theatrau, gofodau arddangos, caffi, bar gwobrwyog, dros 60 o stiwdios diwylliannol a llawer mwy.

Mae gan Chapter enw da rhyngwladol am ragoriaeth, arloesi a chydweithredu. Mae’n cynnig rhaglen newidiol barhaus o’r perfformiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru ac o amgylch y byd.

www.chapter.org
www.twitter.com/Chaptertweets

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yw darparu rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, ar draws Cymru. Mae’n rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm y BFI (FAN) ac yn derbyn nawdd y Loteri Genedlaethol, ac wrthi’n gyson yn datblygu dylliau mentrus newydd o gysylltu pobl Cymru â’i rhwydwaith o leoliadau anibynnol.

www.cardiffanimation.com/events
www.twitter.com/animationnights

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) aims to bring more films, to more people, in more places around Wales. Part of the BFI Film Audience Network and supported by National Lottery funding, FHW regularly develops inventive ways for people in Wales to go to the cinema with its independent member venues.

Mae FHW yn un o wyth canolfan ffilm ledled y Du sy’n rhan o FAN dan nawdd y Loteri Genedlaethol, gyda Chapter yn Sefydliad Arweiniol (FHLO). Y nod yw datblygu’r sector arddangosfeydd trwy gyfrwng ymchwil a hyfforddiant penodol, a chefnogaeth i brojectau datblygu cynulledifaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae nhw wedi cefnogi 195 o brojectau sinema cyffrous, gan gyrraedd cynulleidfa o 420,000 a mwy.

In partnership with their member cinemas, arts centres, community venues, societies, festivals and wider film practitioners, FHW aims to celebrate and support the vibrant cultural film sector here in Wales, working together to expand and increase choice for audiences, regardless of where they live.

FHW also lead the UK Inclusive Cinema strategy on behalf of BFI FAN.

www.filmhubwales.org/
www.twitter.com/FilmHubWales
www.facebook.com/filmhubwales

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi ffilmiau mentrus, gwreiddiol gan dalentau, criwiau a chwmnïau sy’n adlewyrchu Cymru gynhwysol, greadigol. Ymhlith y projectau diwedadar mae Dream Horse gan Euros Lyn; ffilm wobrwyog Rungano Nyoni I Am Not A Witch; Submarine gyda’r actor Craig Roberts a’i fenter gyfarwyddo gyntaf Just Ji; Eternal Beauty gyda Sally Hawkins yn serennu; y ffilm animeiddio Ethel & Ernest; ffilm ddogfen Dark Horse a enillodd wobr yng ngŵyl Sundance; ffilmiau Cymraeg eu hiaith fel Y Llyfrgell and Gwledd, a menter gyfarwydo gyntaf Catherine Linstrum Nuclear.

Elusen sgiliau ar gyfer y diwydiant, gan y diwydiant yw ScreenSkills. Mae’n gweithio ar draws y DU i sicrhau bod gan y diwydiannau ffilm, teledu (gan gynnwys teledu plant a drama uchelgeisiol), VFX (effeithiau gweledol), animeiddio a gemau y sgiliau angenrheidiol. Mae ScreenSkills yn cynnig cyngor, cyfleon datblygu gyrfa a llawer mwy er mwyn cynnal a meithrin y gweithlu medrus a chynhwysol sydd wedibod yn gonglfaen llwyddiant y DU ar y sgrin ym mhedwar ban byd.

https://twitter.com/FfilmCymruWales

ScreenSkills is the industry-led skills body for the UK’s screen-based creative industries – animation, film, games, television including children’s and high-end, VFX and immersive technology. We work across the whole of the country to build an inclusive workforce with the skills needed for continued success, now and in the future.

https://www.screenskills.com/
https://twitter.com/ukscreenskills

Mae Ymddiried yn elusen gofrestredig a sefydlwyd i hyrwyddo a chynnal gweithgareddau addysgol mewn perthynas a theledu, ffilm, radio a chyfryngau digidol. Ei nôd yw ymestyn a chyfoethogi ystod sgiliau a phrofiad pobl sy’n gweithio’n broffesiynol yn y cyfryngau; cynnig cyfleoedd ymarferol i newydd-ddyfodiaid a galluogi cymunedau i gael mynediad i’r cyfryngau.

Sefydlwyd Cronfa Ysgoloriaeth Owen Edwards er cof am gyn-ymddiriedolwr arbennig iawn, a oedd yn ymroddedig i ddatblygu gwasanaeth teledu a fyddai’n adlewyrchu dyheadau a diddordebau cymunedau ar draws Cymru gyfan. Erbyn hyn, bu cynnydd aruthrol yn y cyfryngau sydd ar gael, a daeth cenhedlaeth newydd o ddefnyddwyr a darparwyr cynnwys i hawlio’r tonfeddi.

https://ymddiried.cymru/home/
https://twitter.com/ymddiried

BFI NETWORK Rhaglen ddatblygu talent newydd yw BFI NETWORK ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd. Mae’r BFI wedi ymrwymo i ddarganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent yn y byd gwneud ffilmiau ym Mhrydain, gan lansio’r rhaglen arbennig hon, Talent NET.WORK, yn 2013 yng Ngŵyl Brief Encounters. Bydd y Talent NET.WORK yn cael ei chyflwyno gan y partneriaid cenedlaethol, Ffilm Cymru Wales, Lloegr Creadigol, Yr Alban Creadigol a Sgrin Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Film London. Bydd swyddogion NET.WORK ledled y DU yn cyd-weithio ac yn cadw mewn cysylltiad agos â’u cyd-weithwyr yn y BFI.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/film-makers/british-film-institute-network

Stiwdio wedi ei lleoli yng Nghaerdydd yw Cloth Cat Animation a chwmni animeiddio mwyaf Cymru. Arbenigedd Cloth Cat Animation yw projectau creadigol, dyfeisgar, yn llawn dylunio dawnus wedi’i adeiladu ar sylfaen dechnegol gref ar gyfer cynulleidfaoedd o bob math, yn gyfresi, ffilmiau, hysbysebion, gemau a gwefannau.

Current and recent projects include the Emmy nominated series ‘Luo Bao Bei’, ‘The Rubbish World of Dave Spud’, ‘Shane the Chef’, ‘Olobob Top!’, ‘Ethel and Ernest’, ‘Toot the Tiny Tugboat’ and ‘Boj’.

www.clothcatanimation.com
www.twitter.com/ClothCatAnim

Ers 2011, mae Jammy Custard Animation wedi gweithio gydag enwogion y byd chwaraeon, iechyd a harddwch, y sector cyhoeddus a’r sectorau celfyddydodol a thechnoleg. Mae Jammy Custard Animation yn gweithio’n uniongyrchol gyda chleientiaid law yn llaw ag asiantaethau hysbysebu a marchnata, gan fod yn ffynhonell gyson o greadigrwydd and alongside advertising and marketing agencies, being a reliable source of creativity, hyd yn oed dan bwysau.

https://www.piclanimation.com/
https://twitter.com/piclanimation

Since 2011, Jammy Custard Animation has worked with world-renowned names in sports, health and beauty, public sector, the arts and technology sectors. Jammy Custard Animation work directly with clients and alongside advertising and marketing agencies, being a reliable source of creativity, even when the pressure is on.

https://www.jammycustard.co.uk/

Mae Into Film yn cefnogi athrawon ac addysgwyr i ddefnyddio ffilm i gwblhau ystod eang o dargedau dysgu. Mae ein rhaglen yn cynnwys rhwydweithiau o glybiau ffilmiau allgyrsiol, adnoddau ar gyfer clybiau a’r dosbarth, hyfforddiant, gŵyl ffilm yn y sinema a Gwobrau blynyddol. Fe’i dyluniwyd i ddiwallu anghenion pedair cenedl y DU.

https://www.intofilm.org/
https://twitter.com/intofilm_edu

Mae Gwobr Iris yn dathlu ffilm LGBT+ yng Ngaerdydd, Cymru a’r DU drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys gŵyl ffilmiau chwe diwrnod bob blwyddyn ym mis Hydref. Gŵyl Ffilmiau LGBT+ Gwobr Iris sy’n dyfarnu’r wobr fwyaf yn y byd am ffilm fer - swm o £30,000. Mae Iris hefyd yn cynnal projectau allestyn LGBT+ cymunedol drwy gydol y flwyddyn yng Nghyrmu a thu hwnt.

https://www.irisprize.org/
https://twitter.com/irisprize

Contact: Lauren Orme (Festival Director)

Tel: +44 (0) 7900 215 578  |  Email: laurenormefilms@gmail.com

Contact: Ellys Donovan (Marketing Director)
Tel: +44 (0) 7532 414 254  | Email: festival@cardiffanimation.com

Cardiff Animation Festival:
Email: festival@cardiffanimation.com  |  Website: cardiffanimation.com 

Facebook: facebook.com/cardiffanimationfestival  |  Twitter: twitter.com/CardiffAnimFest

YouTube: YouTube.com/cardiffanimation

^
CY