Film Exhibition Fund Awards: 21/22

CellB, Blaenau Ffestiniog - Sgrin 2

We awarded £52,700 in National Lottery funding, through the BFI Film Audience Network (FAN) Film Exhibition Fund, to 8 Welsh independent cinemas and film festivals as they reopen post Covid 19.

Defnyddir arian i helpu i gyflwyno’r ffilmiau DU a rhyngwladol gorau yn ôl i’r sgrin fawr mewn cymunedau yng Nghymru. Fe fydd arddangoswyr yn cefnogi llesiant a lleihau ynysigrwydd a grewyd gan y pandemig, a chynnig digwyddiadau fforddiadwy a hygyrch i gynulleidfaoedd ar-lein ac yn y sinemau lleol maen nhw’n eu hadnabod a’u caru. O linynnau ffilmiau a qollwyd i animeiddio Cymreig niwroamrywiol fe fydd cymunedau yn chwarae rôl allweddol mewn ffurfio dychweliad sinema.

Project: Sinema'r Byd

Organisation: CellB (Blaenau Ffestiniog)

Fe fydd Gwallgofiaid Cellb yn ailgysylltu cynulleidfaoedd ym Mlaenau Ffestiniog gyda’r byd ehangach yn dilyn Covid-19, drwy archwiilio diwylliant a newid hinsawdd ar y sgrin. Eu nod ydy creu gofod diogel lle y gall y gymuned deithio’r byd drwy ffilm ar brisiau fforddiadwy. Gyda dros 50 o ffilmiau rhyngwladol i gynulleidfaoedd ifanc, teuluoedd a phensiynwyr a 25 o ddangosiadau arbennig o ffilmiau rhyngwladol i bobl ifanc 12-16 oed. Fel menter ieuenctid, mae’n nhw’n gweithio i ehangu mynediad i'r celfyddydau i bobl ifanc yn y Blaenau a hefyd cefnogi eu cynulleidfaoedd hŷn drwy ddangosiadau rheolaidd hygyrch, fforymau a phecynnau cludo’i ffwrdd i gadw’r gymuned mewn cysylltiad.

Project: 11th Kotatsu Japanese Animation Festival

Organisation: Kotatsu Animation Film Festival

Fe fydd Gŵyl Animeiddio Kotatsu Siapaneaidd yn dychwelyd am ei 11eg tymort yn dilyn Covid-19 gyda chymysgedd o ddangosiadu ar-lein ac yn Chapter, Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth a phartneriaeth newydd gyda Llyfrgell Caerdydd lle y byddan nhw’n cynnal gweithdai’n berthynol i Japan-Anime. Fe fydd y rhaglen yn cynnwys ffilmiau fel Akira, Evangelion a Ongaku (i’w cadarnhau). Y nod ydy ailymgysylltu gyda chynulleidfaoedd, cyflwyno animeiddio Siapaneaidd i’r gynulleidfa ehangaf posibl yng Nghymru, cynyddu ymwybyddiaeth o’r diwydiant ffilm animeiddio yn Siapan. Gan fod 2021 wedi’i nodi yn Dymopr Diwylloiant Siapan DU i gyd-fynd gyda’r Gemau Olympaidd yn Tokyo, mae hefyd yn cynnig cyfle i ddathlu diwylliant ehangach Siapan ar y sgrin.

Project: Dadeni (Rebirth)

Organisation: Off Y Grid

Fe fydd 8 lleoliad ar draws Gogledd Cymru (CellB, Galeri, Neuadd Dwyfor, Neuadd Ogwen, Pontio, Tape, Ty Pawb [Sinema 73] a Dragon Theatr) yn cydweithio drwy’r flwyddyn i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Prydeinig ac annibynnol ar draws y rhanbarth gan ganolbwyntio ar sinema fforddiadwy i gynulleidfaoedd gwledig. Gan ganolbwyntio ar iechyd a llesiant wrth i gynulleidfoedd ddychwelyd i’r sinema, fe fydd y rhaglen yn cynnwys ffilmiau calonogol, llinyn ffilmiau a gollwyd a dangosiadau maes mewn cartrefi gofal a chanolfannau dydd. Fe fyddan nhw hefyd yn canolbwyntio ar strategaeth marchnata i gefnogi dychweliad cynulleidfaoedd ar draws y lleoliadau sydd yn cymryd rhan. 

Project: Re-launch of the Film Club and piloting safety measures

Organisation: Pontardawe Film Club / Arts Centre

Fel ailagoriad peilot gyda mesurau diogelwch Covid yn eu lle, mae Clwb Ffilm Pontardawe, mewn partneriaeth gyda Chanolfan Gelfyddydau Pontaradwe yn bwriadu dangos 3 ffilm ym mis Mehefin/Gorffennaf i aelodau’r Clwb Ffilm ac yna dangosiadau misol wrth i’r sinema ailagor. Fe fyddan nhw’n creu offeryn fideo i gynulleidfaoedd ddychwelyd i’r lleoliad ac ymgyrch/strategaeth marchnata ar gyfer ffilmiau arbenigol i ehangu aelodaeth. Fe fydd y peilot yn baratoad ar gyfer ail-lansio’r Clwb Ffilm ym mis Medi gyda rhaglen o weithgaredd ffilm parhaol.

Project: Community Film Programming at Theatr Gwaun

Organisation: Theatr Gwaun (Fishguard)

Mae Theatr Gwaun yn sinema cymunedol yng nghanol Sir Benfro wledig. Mae’n chwarae rhan bwysig gan roi mynediad lleol i adloniant ffilm amrywiol i’r rhai sydd yn ei chael yn heriol i deithio ymhell oherwydd costau, symudedd a materion cymdeithasol eraill.

Fe wnaethon nhw ailagor fel sinema ar 2 Gorffennaf 2021 mewn ymateb i’r galw gan y gymuned gan gynnig rhaglen ffilm wedi’i theilwra o 24 o ddangosiadau y mis, gan gadw pellter cymdeithasol. Mae nifer o nodweddion newydd ar eu gwefan newydd i hyrwyddo rhaglenni ffilm ac annog pobl yn y gymuned i gymryd rhan. Mae gweithgareddau newydd yn cynnwys panel ffilm cymunedol, dangosiadau i bobl sydd yn byw ar eu pen eu hunain a phartneriaeth gyda POINT (corff cefnogi ieuenctid mawr). 

Project: WOW Autumn Blended Event

Organisation: Gŵyl Ffilmiau WOW

 Fe fydd WOW yn cyflwyno gŵyl ‘gyfunol’ ym Mawrth 2022 sydd yn cyfuno gweithgaredd ‘yn y sinema’ yn Aberystwyth gyda darpariaeth ar-lein DU gyfan. Wrth baratoi fe fydd WOW yn treialu digwyddiad ‘cyfunol’ bychan yn Hydref 2021 i’w galluogi i adiolygu’r dull gorau a hefyd eu ôl troed carbon.

Fe fydd digwyddiad yr Hydref yn cynnwys tair ffilm yn y sinema, yn cynnwys ffilm deulu yn addas i aelodau Clwb Ffilm WOW ac un gyda thrafodaeth panel. Fe fydd WOW hefyd yn cynnig tair ffilm ar-lein drwy Eventive i gynulleidfa DU gyfan gyda digwyddiad panel yn cael ei ffrydio’n fyw i gynulleidfaoedd gartref.

Fe fydd y digwyddiad yma yn rhoi cyfle i WOW ailgysylltu gyda’u cynulleidfa ffyddlon yn Aberystwyth sydd heb fod yn y sinema ers 2019 ac amser i gynnal gwaith maes i ailgysylltu gydag aelodau Clwb Ffilm BIPOC.

Project: Wales Youth Festival Network Development

Organisation: Wales Youth Festival Network

Mae WYFN yn gweithio gyda gwyliau a lleoliadau ffilm Cymreig i greu cyfleoedd i bobl ifanc sydd yn frwdfrydig dros ffilmiau yng Nghymru,. Yn 2021 fe fydd 3-4 o wyliau Cymreig yn derbyn cymorth wedi’i deilwra gan y rhwydwaith. Fe fydd WYFN hefyd yn parhau i ddatblygu Ffilm Ifanc: grŵp o raglenwyr ifanc a fydd yn rhoi cyngor i’r gwyliau gan sicrhau bod lleisiau ifanc yn cyrraedd y diwydiant a chynulleidfaoedd. Fe fydd y cyllid hefyd yn sefydlu grŵp llywio WYFN bychan o 9 5-6 o wyliau a fydd yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn i ddatblyhgu’r rhwydwaith yn seiliedig ar gydraddoldeb a pherchnogaeth wedi’i rannu.

The Wales Youth Festival Network is led by Wicked Wales.

Find out more..

To find out more about how our Audience Development support works,
or to make an application, visit our support page.

^
CY