Cwestiynau Cyffredin

Gentle/Radical © Tracey Paddison

Cwestiynau cyffredin am Ganolfan Ffilm Cymru

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Beth yw Canolfan Ffilm Cymru?

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn dathlu'r sinema. Rydym yn bodoli i gefnogi'r sefydliadau sy'n sgrinio ffilmiau, o wyliau ffilm, i gymdeithasau a chanolfannau celfyddydol cymysg (arddangoswyr). Rydym yn gweithio gyda dros 300 o arddangoswyr Cymreig i'w helpu i gynnig y ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i gynulleidfaoedd cyhoeddus ledled Cymru.

Rydym yn rhan o rwydwaith ledled y DU o wyth canolfan a ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy'r Sefydliad Ffilmiau Prydeinig (BFI) sy'n ffurfio'r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN).

Os yw eich sefydliad yn sgrinio ffilmiau i gynulleidfa gyhoeddus, gallech elwa o fod yn aelod o'r Ganolfan. Rydym yn cynnig ymchwil, cyrsiau hyfforddi, bwrsariaethau, cronfeydd, cyngor a mwy. Ar ôl i chi ymuno fel aelod, gallwch hyd yn oed wneud cais am gymorth ariannol i ddatblygu eich cynulleidfa ffilm.

Rydym hefyd yn falch o fod wedi arwain ar strategaeth Sinema Cynhwysol y DU ar ran BFI FAN 2017-23.

Sut mae Canolfan Ffilm Cymru wedi'i gysylltu â Chapter, Caerdydd?

Mae gan bob Canolfan yr hyn a elwir yn 'Sefydliad Arweiniol Canolfan Ffilm' neu FHLO. Dyma'r prif ymgeisydd sy'n gwneud cais i'r BFI i redeg y Ganolfan a lle mae tîm y Ganolfan wedi'i leoli. Mae Chapter Chapter yn un o ganolfannau celfyddydol mwyaf a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemâu, theatrau, mannau arddangos, stiwdios, caffi, bariau arobryn, dros 60 o fannau gwaith diwylliannol a mwy.

Pa ardal ddaearyddol mae Canolfan Ffilm Cymru yn ei chynnwys?

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn gweithio gyda dros 300 o safleoedd ar draws Cymru. Ein nod yw cefnogi gweithgarwch Cymru gyfan.

Ble alla i gael gwybod am gydraddoldeb a chynhwysiant?

Roedd Canolfan Ffilm Cymru yn falch o arwain y Strategaeth Sinema Gynhwysol ar ran BFI FAN, gan gynnal Rheolwraig y Prosiect Cynhwysiant, Toki Allison yn Chapter rhwng 2017 a 2023. Roedd Sinema Gynhwysol yn brosiect ledled y DU a ddatblygwyd gan Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm y BFI (FAN) a gynlluniwyd i gefnogi arddangoswyr sgrin. Mae'n dal yn bosib i chi gael mynediad at gannoedd o adnoddau ar y wefan.Cysylltwch â ni am gymorth ychwanegol. Rydym hefyd yn gweithredu yn ôl Polisi Cyfle Cyfartal Chapter.

A oes gan Ganolfan Ffilm Cymru bolisi iaith Gymraeg?

Rydym yn datblygu prosiectau sy'n dathlu treftadaeth gyfoethog iaith a diwylliant Cymru, gan gynnig llwyfan i dalent Cymru. Rydym yn gweithredu yn ôl polisi iaith Gymraeg Chapter sydd yn:

 • Cynnig gwasanaeth o statws cyfartal i'r Gymraeg a siaradwyr Saesneg,
 • Deall a chydnabod natur ddwyieithog Cymru,
 • Rhoi mynediad ehangach i'n gweithgareddau,
 • Codi ein proffil Cymraeg a chydnabod perchnogaeth gan siaradwyr Cymraeg a'r di-Gymraeg fel ei gilydd,
 • Cryfhau ein hapêl tu fewn a thu allan i Gymru,
 • Cryfhau ein gallu i ateb gofynion cyllidwyr a phartneriaid eraill,
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â'r manylebau ieithyddol a diwylliannol mewn deddfwriaeth a chanllawiau arferion gorau fel y cymeradwyir gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Faint o arian mae Canolfan Ffilm Cymru wedi ei ddyfarnu?

Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi dyfarnu hyd at £286,000 y flwyddyn (2023-26).

Sut mae'r £286k yn cael ei ddefnyddio?

Mae arian yn cynnwys grantiau i arddangoswyr ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilm ac i gymryd rhan mewn hyfforddiant. Gall y Ganolfan hefyd ymgymryd ag ymchwil i'r gynulleidfa, curadu rhaglenni ffilm neu archwilio mentrau marchnata. Mae'r cynllun yn cael ei addasu bob blwyddyn yn seiliedig ar adborth gan arddangoswyr. Mae rhan o'r cyllid yn cynnwys gorbenion gan gynnwys costau staffio a chyfleusterau. Mae gennym hefyd linyn ariannu penodol ar gyfer prosiect tair blynedd o'r enw Sbotolau. Rydym wedi ymrwymo i ddefnydd tryloyw o ffrydiau cymorth a bydd manylion yr holl wobrau ar gael i'r cyhoedd.

Sut fydd adnoddau'n cael eu dosbarthu?

Rydym yn gweithredu proses galwadau agored. Bydd cyhoeddiadau yn y dyfodol ar sut a phryd y bydd y cynlluniau hyn yn gweithredu ar gael yma a thrwy ein rhestr bostio arddangoswyr.

Sut alla i wneud cais am arian gan Ganolfan Ffilm Cymru?

Mae'n rhaid i chi fod yn arddangoswr ac yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru i ymgeisio. Gallwch ddarllen ein canllawiau yma, a fydd yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am sut i lenwi ffurflen gais. Os ydych yn dymuno trafod eich syniadau cyn y cam ymgeisio, cysylltwch â ni.

Er nad yw gwneuthurwyr ffilmiau / dosbarthwyr yn gallu ymuno â'r Ganolfan, gallwn hyrwyddo eu ffilmiau annibynnol a rhyngwladol yn y DU i arddangoswyr. Nid ydym yn gweithio ar gynhyrchu na dosbarthu ffilmiau, felly ni allwn ariannu na chynnig cyngor ar ymholiadau cynhyrchu neu ddatblygu megis arianwyr a gwerthiant. Ni allwn sicrhau archebion uniongyrchol mewn sinemâu (mae hyn yn ôl disgresiwn y sinema). Gallwn gynnig:

I’m a filmmaker or distributor, how can Film Hub Wales help me?

Er nad yw gwneuthurwyr ffilmiau / dosbarthwyr yn gallu ymuno â'r Ganolfan, gallwn hyrwyddo eu ffilmiau annibynnol a rhyngwladol yn y DU i arddangoswyr. Nid ydym yn gweithio ar gynhyrchu na dosbarthu ffilmiau, felly ni allwn ariannu na chynnig cyngor ar ymholiadau cynhyrchu neu ddatblygu megis arianwyr a gwerthiant. Ni allwn sicrhau archebion uniongyrchol mewn sinemâu (mae hyn yn ôl disgresiwn y sinema). Gallwn gynnig:

 • Ffilmyn ein hystafell sgrinio ar-lein ar gyfer aelodau'r Ganolfan lle gallant arddangos sgriniau ffilm,
 • Cynhwysiant yn ein cylchlythyr misol (lle bo hynny'n berthnasol) a negeseuon BFI FAN UK (lle bo hynny'n berthnasol),
 • Hyrwyddo cynigion archebu mewn digwyddiadau neu gyfarfodydd fel ein sesiwn rhaglen lle mae aelodau'n trafod datganiadau sydd ar y gweill,
 • Cysylltiadau â grwpiau rhaglennu dan arweiniad ieuenctid Cymru gyfan all adolygu ffilmiau,

Mae gennym hefyd strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru sy'n canolbwyntio'n benodol ar ffilmiau sydd â chysylltiadau Cymreig.

Beth sy'n cael ei wneud yng Nghymru?

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn brosiect penodol o fewn y Ganolfan sy'n gweithio i ddathlu ffilmiau sydd â chysylltiadau Cymreig. Rydym yn gweithio gyda dosbarthwyr, gwneuthurwyr ffilmiau a phartneriaid megis Ffilm Cymru Wales, INTO Film a Cymru Greadigol, i gysylltu ffilmiau o Gymru â chynulleidfaoedd. Yn ogystal â'r gwasanaethau uchod, rydym hefyd yn cynnig:

 • Welsh Film Preview Days sydd yn galluogi arddangoswyr i weld ffilmiau o flaen llaw, cefnogi rhaglennu a thrafodaethau marchnata (yn amodol ar ddyddiad rhyddhau'r ffilm),
 • Adran Gwnaethpwyd yng Nghymru ar ein gwefan, lle rhestrir catalog o ffilmiau Cymraeg i helpu arddangoswyr i ddod o hyd i fanylion archebu,
 • Cymorth ariannol i arddangoswyr i helpu hyrwyddo ffilmiau wedi’u gwneud yng Nghymru, ffilmiau Cymraeg ac archif,
 • Mynediad at gymorth ein Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru a all gynghori ar ddulliau rhyddhau yng Nghymru. Mae ein Swyddog hefyd yn gweithio ar tua 10 datganiad y flwyddyn i greu asedau gwerth ychwanegol

Os ydych chi'n gwneud, neu wedi gwneud ffilm gyda chysylltiadau Cymreig ac os hoffech i ni ei hyrwyddo i'n haelodau, llenwch y ffurflen Gwnaethpwyd yng Nghymru.

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Pwy yw'r cysylltiadau o fewn Canolfan Ffilm Cymru?

Pwy sy'n gwneud y penderfyniadau?

Asesir ceisiadau gan y tîm (Rheolwraig Strategol a Swyddog Datblygu Canolfan Ffilm Cymru), gyda chymorth gan y Grŵp Cynghori lle bo angen. Bydd unrhyw benderfyniadau a wneir yn derfynol. Mae'r Grŵp Cynghori yn cynrychioli buddiannau aelodaeth Canolfan Ffilm Cymru ac yn ennyn diddordeb rhanddeiliaid ym maes datblygu Canolfannau. Bydd y Grŵp Cynghori yn cynnig goruchwyliaeth, yn monitro ac yn gwneud argymhellion priodol i Is-bwyllgor Canolfan Ffilm Cymru neu Fwrdd Chapter (fel y bo'n briodol).

A fydd swyddi gwag newydd yng Nghanolfan Ffilm Cymru?

Bydd unrhyw gyfleoedd newydd yma ar ein gwefan.

Sut alla i wneud cais i ymuno â Grŵp Cynghori Canolfan Ffilm Cymru?

Mae'r Grŵp Cynghori ar waith ar gyfer y flwyddyn bresennol ond bydd unrhyw gyfleoedd newydd yn cael eu postio  yma ar ein gwefan neu bydd galwad yn cael ei osod ymhlith yr aelodaeth.

Dyma Grŵp Cynghori presennol Canolfan Ffilm Cymru:

 • Kate Long, Rheolwraig Canolfan Gelfyddydau Memo (Cadeirydd)
 • Rhiannon Wyn Hughes, Wicked Wales, Gŵyl Ffilm Ieuenctid Rhyngwladol
 • Sana Soni, Gweithredwr gwerthu a dosbarthu ffilmiau Annibynnol.
 • Nia Edwards-Behi, National Screen and Sound Archive of Wales and Co Director of Abertoir Film Festival
 • Sara Hulls, Co Director of Magic Lantern Cinema, Tywyn
 • Laura Taylor-Williams, Pennaeth Digidol Aardman

Mae aelodau'r Grŵp Cynghori yn dod o amrywiaeth o sefydliadau i sicrhau cynrychiolaeth eang o'r sector arddangos ffilmiau Cymreig. Mae hyn yn cynnwys: lleoliadau celfyddydau cymysg, sinemâu sgrin sengl, gweithredwyr masnachol, sinemâu aml-leoliad, gwyliau ffilm, sinemâu aml-sgrîn, sefydliadau y tu allan i Gaerdydd, clybiau ffilm a chymdeithasau, sefydliadau dan arweiniad cymunedau a gweithredwyr pop-yp sy'n seiliedig ar ddigwyddiadau. Rydym am sicrhau bod ystod o rolau'n cael eu cynrychioli, gan gynnwys rhaglennu, cyhoeddusrwydd, gweithrediad, addysg, cynhyrchu digwyddiadau a datblygu cynulleidfaoedd.

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Pam fod angen i mi ddod yn aelod o'r Ganolfan?

Er mwyn gwneud cais am arian loteri a chymryd rhan yn unrhyw un o gynlluniau Canolfan Ffilm Cymru, bydd angen i chi fod yn aelod Canolfan Ffilm Cymru. Mae hyn yn rhoi dealltwriaeth bwysig i ni o bwy yw eich sefydliad a sut gallwn eich helpu.

Beth sydd angen i mi ei wneud i fod yn aelod o'r Ganolfan?

Darllenwch ein canllawiau aelodaeth a llenwi ffurflen gais aelodaeth.

Faint mae aelodaeth yn ei gostio?

Mae aelodaeth am ddim. Y cyfan sydd ei angen yw ymrwymiad i nodau ac amcanion Canolfan Ffilm Cymru.

Beth yw manteision bod yn aelod o’r Ganolfan?

Bydd yr aelodaeth yn eich galluogi i:

 • Gwneud cais am arian,
 • Mynychu cyrsiau hyfforddiant,
 • Derbyn cyngor un i un,
 • Derbyn gohebiaeth arddangoswyr (fel cylchlythyrau, cyfleoedd prosiect),
 • Gwneud cysylltiadau â sinemâu a gwyliau Cymru.

A oes meini prawf ar gyfer aelodaeth CFfC?

Rhaid i sefydliadau gael cyfansoddiad ffurfiol (e.e. fel cwmni buddiant cymunedol neu gwmni atebolrwydd cyfyngedig sydd wedi'i gofrestru yn Nhŷ'r Cwmnïau; elusen neu ymddiriedolaeth sydd wedi'i gofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau; awdurdod lleol neu gorff statudol; neu grŵp gwirfoddol sydd â chyfansoddiad ysgrifenedig a chyfrif banc). Gall aelod-sefydliadau gynnwys:

 • Sinemâu (cylchedau annibynnol a lleol / cenedlaethol),
 • Lleoliadau celfyddydau cymysg,
 • Cymdeithasau ffilm a sinemâu cymunedol sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr,
 • Sinemâu teithiol a rhwydweithiau sgrin cymunedol,
 • Gwyliau ffilm,
 • Archifau sgrin,
 • Digwyddiadau ffilm pop-up rheolaidd,
 • Sefydliadau academaidd,
 • Amgueddfeydd ac orielau,
 • Adrannau ac asiantaethau awdurdodau lleol,
 • Asiantaethau datblygu lleol a rhanbarthol,
 • Grwpiau cymunedol a darparwyr hamdden

Darllenwch ein trosolwg aelodaeth am fanylion llawn.

Is Oes yna derfyn i nifer aelodau'r Ganolfan?

Does dim terfyn. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn croesawu aelodau newydd gydol y flwyddyn.

Lle caf wybodaeth am arddangoswyr yng Nghymru?

Gweler ein rhestr aelodau‘r Ganolfan neu fap yma.

A allaf fod yn aelod o’r Ganolfan o ddau ranbarth gwahanol?

Efallai eich bod yn aelod o fwy nag un rhanbarth Canolfan. Dylai ceisiadau am gymorth fod i ranbarth Canolfan lle mae eich prif waith sy'n wynebu'r gynulleidfa yn digwydd. Cysylltwch â ni i drafod eich amgylchiadau penodol.

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Beth yw'r Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI)?

Mae'r BFI yn elusen ddiwylliannol, yn ddosbarthwr y Loteri Genedlaethol, ac yn brif sefydliad y DU ar gyfer ffilm a'r ddelwedd symudol. Eu cenhadaeth yw:

 • cefnogi creadigrwydd a mynd ati i chwilio am y genhedlaeth nesaf o storïwyr y DU
 • tyfu a gofalu am Archif Genedlaethol y BFI, archif ffilm a theledu mwyaf y byd
 • cynnig yr ystod ehangaf o ddiwylliant delweddau symudol y DU a rhyngwladol drwy ein rhaglenni a'n gwyliau - a gyflwynir ar-lein ac mewn lleoliad
 • defnyddio ein gwybodaeth i addysgu a dyfnhau gwerthfawrogiad a dealltwriaeth y cyhoedd
 • gweithio gyda'r Llywodraeth a'r diwydiant i sicrhau twf parhaus diwydiannau sgrin y DU

Wedi'i sefydlu ym 1933, mae'r BFI yn elusen gofrestredig a lywodraethir gan Siarter Frenhinol.

Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI yw Tim Richards.

Beth yw Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI?

Gyda chefnogaeth arian y Loteri Genedlaethol, mae'r Rhwydwaith Cynulleidfas Ffilm BFI (FAN), yn ganolog i nod y BFI i sicrhau bod y dewis mwyaf o ffilm ar gael i bawb. Wedi'i sefydlu yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd sinema'r DU ehangach a mwy amrywiol ar gyfer ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, mae FAN yn gydweithrediad unigryw, ledled y DU sy'n cynnwys wyth Canolfan a reolir gan sefydliadau ffilm a lleoliadau blaenllaw sydd wedi'u gosod yn strategol ledled y wlad. Mae FAN hefyd yn cefnogi datblygiad talent gyda Gweothredwyr Talent Rhwydwaith BFI ym mhob un o'r Canolfannau Saesneg, gyda chenhadaeth i ddarganfod a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr talentog ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Canolfannau Ffilm FAN BFI yw:

 • Arweinir Canolfan Ffilm Canolbarth Lloegr gan Broadway, Nottingham yn gweithio mewn partneriaeth â'r Flatpack o Birmingham
 • Arweinir Canolfan Ffilm y Gogledd ar y cyd gan Showroom Workstation, Sheffield a HOME Manchester
 • Arweinir Canolfan Ffilm De Ddwyrain gan yr Independent Cinema Office
 • Arweinir Canolfan Ffilm De Orllewin gan Watershed ym Mryste
 • Arweinir Canolfan Ffilm yr Alban gan Glasgow Film Theatre
 • Arweinir Canolfan Ffilm Gogledd Iwerddon gan Brifysgol Queen's, Belfast
 • Arweinir Canolfan Ffilm Cymru gan Chapter yng Nghaerdydd
 • Arweinir Canolfan Ffilm Llundain gan Film London

Beth yw diffiniad BFI o ffilm arbenigol?

Mae diffiniad y BFI o 'ffilm arbenigol' yn ymwneud â'r ffilmiau hynny nad ydynt yn eistedd yn hawdd o fewn prif ffrwd a genre masnachol iawn megis:

 • Ffilmiau ieithoedd tramor gydag is-deitlau.
 • Rhaglenni dogfen.
 • Archif / Ffilmiau clasurol.
 • Artistiaid Ffilm / Arbrofol.
 • Rhaglenni Ffilm Fer.
 • Meini prawf eraill megis genres anarferol neu anniffiniedig; mater pwnc cymhleth a heriol; strwythur storïol/naratif arloesol neu anghonfensiynol. Ffilmiau gyda straeon a phynciau'n ymwneud ag amrywiaeth (er enghraifft pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig; anabledd; LGBT+) hefyd yn 'arbenigol'.
 • Ffilmiau Prydeinig sy'n derbyn 'Tystysgrif Ffilm Brydeinig' o dan delerau Atodlen 1 Deddf Ffilmiau 1985 fel y'u diwygiwyd h.y. ffilmiau sy'n pasio Prawf Diwylliannol y DU.

Beth yw Diwylliant Sgrin 2023?

Mae Strategaeth Loteri Genedlaethol y BFI 2023-2033 yn nodi'r hyn y mae'r BFI am ei gyflawni fel dosbarthwr cyllid dros y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth yma.

Beth yw Cronfa Prosiectau Cynulleidfa'r Loteri Genedlaethol y BFI?

Mae'r gronfa'n cefnogi ffilmiau annibynnol uchelgeisiol, sy'n wynebu'r gynulleidfa yn y DU a ffilmiau rhyngwladol a gweithgarwch sgrin ehangach o raddfa genedlaethol. Os yw eich prosiect yn lleol i'ch sefydliad, dylech wneud cais i'ch Canolfan ranbarthol. Mwy o wybodaeth yma.

Beth yw BFI Academy Plus?

Mae BFI Academy Plus yn cyflwyno gweithgareddau ar gyfer darpar wneuthurwyr ffilmiau ifanc, cynulleidfaoedd gan gynnwys digwyddiadau, dosbarthiadau meistr a bwrsariaethau ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed i ddysgu mwy am y diwydiant ffilm, i wylio sinema ddiwylliannol yn eu lleoliadau lleol ac i ddatblygu sgiliau fel gwneuthurwyr ffilmiau a churaduron.

Beth yw Cynllun Rhwydwaith BFI?

Mae Rhwydwaith BFI yn rhaglen datblygu talent ledled y DU ar gyfer awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr ffilm newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg. Wedi'i ddyfeisio gan y BFI a'i ddarparu gan ei bartneriaid cenedlaethol - Ffilm Cymru Wales, Creative Scotland, Sgrin a Chanolfannau Ffilm Gogledd Iwerddon yn y rhanbarthau Seisnig – mae rhwydwaith BFI wedi ymrwymo i ddarganfod y genhedlaeth nesaf o dalent gwneud ffilmiau Prydeinig Mwy o wybodaeth yma.

 

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Ydy Canolfan Ffilm Cymru yn gallu fy helpu gyda dangosiadau yn Chapter?

Dydyn ni ddim yn rhaglennu'r sinema yma yn Chapter. Os oes gennych ddiddordeb mewn sgrinio eich ffilm neu eisiau llogi lle, cysylltwch â llogi Chapter yn uniongyrchol.

O ble alla i logi pecyn pop-yp?

Mae Sinema i Bawb yn rhedeg Cynllun Llogi Offer yng Nghymru, gyda'r nod o helpu aelodau sydd angen llogi pecyn ar gyfer dangos pethau dros dro, am brisiau isel.

Alla i archebu ffilm yn uniongyrchol o Ganolfan Ffilm Cymru?
Nid ydym yn gwneud ffilmiau nac yn dal yr hawliau i unrhyw ffilmiau. Mae ein catalog o ffilmiau Cymreig yn chwiliadwy, i alluogi arddangoswyr i ddod o hyd i'r deiliad hawliau unigol cywir a gwneud rhaglennu'n haws. Fe welwch y manylion cysylltiadau ar gyfer deiliad yr hawliau ar y rhestr ffilm unigol.

Lle arall alla i ddod o hyd i gyllid yng Nghymru?
See our tudalen adnoddau ariannu i gael rhestr o'r arian perthnasol.

Ble alla i gael gwybod am sefydliadau ffilm eraill yng Nghymru?
Gweler 'sefydliadau sgrin yng Nghymru' ar y dudalen Amdanom Ni.

Ble alla i gael mynediad at hyfforddiant arddangos?
Rydym yn cynnig ystod o ddigwyddiadau hyfforddi bob blwyddyn, yn bersonol ac ar-lein, megis ein dyddiau rhagolwg ffilmiau Cymreig a hyfforddiant sinema D/byddar gyda Chyngor Pobl Fyddar CymruRydym yn hyrwyddo digwyddiadau yn ein cylchlythyr misol. Gallwch hefyd ddod o hyd i enghreifftiau o gyrsiau ehangach yn ein hadran Ysbrydoliaeth Hyfforddi yma neu yn ein hadran Adnoddau yma.. Gallwn ariannu costau hyfforddiant drwy ein cynllun bwrsariaeth. Mae yna hefyd gynlluniau hyfforddi ledled y DU ar draws FAN y byddwn yn eu hyrwyddo trwy ein negeseuon postio.

Pwy yw prif gysylltiadau'r wasg yng Nghymru?
Mae gennym restr i'r wasg Cymru ar ein gwefan yma,, ynghyd â chynghorion ar sut i ysgrifennu datganiad i'r wasg.

Sut alla i gael gwybod am leoliadau ffilmio yng Nghymru?
Nid yw hyn yn ein cylch gwaith ond edrychwch ar wefan Sgrin Cymru am wybodaeth.

Sut alla i gael fy ffilm wedi'i hariannu?
Dydyn ni ddim yn gweithio ar ddatblygu na chynhyrchu ffilmiau, sy'n golygu nad ydyn ni yn y sefyllfa orau i gynnig cyngor ar gyllid ffilm. Edrychwch ar Ffilm Cymru Wales am ragor o wybodaeth.

Dwi'n wneuthurwr ffilmiau ifanc, sut mae mynd i mewn i'r diwydiant ffilm?
Yn gyntaf, edrychwch ar ein hadnodd gyrfaoedd i weld pa swyddi sydd gennych ddiddordeb ynddyn nhw. Os hoffech chi weithio ym maes cynhyrchu a datblygu, efallai y byddwch chi'n hoffi cael golwg ar gynlluniau fel It's my Shout, neu eich Academi Ffilm BFI agosaf i gael ychydig o brofiad ymarferol. Mae yna hefyd Academi Ffilm Plws BFI ar gyfer y lefel nesaf honno cyn mynd ymlaen i Rhwydwaith BFI, sy'n cefnogi talent newydd i wneud ffilmiau byrion. Mae cyrsiau neu gynlluniau prentisiaeth amrywiol gan Cult Cymru, Sgiliau Sgrin a Cynghrair Sgrin Cymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangosfa, efallai bod gennych chi glwb Into Film yn eich ysgol y gallech chi ymuno? Ystyriwch wirfoddoli ar gyfer eich gŵyl sinema neu ffilm leol - gallwch ddod o hyd i fap ar ein gwefan ymaMae rhai sinemâu hefyd yn cynnal cynlluniau rhaglenni ifanc sy'n eich helpu chi i ddysgu sut i archebu a marchnata ffilmiau. Mae cyrsiau ffilm amrywiol megis Prifysgol De Cymru a chynlluniau fel ICO FEDS sy'n cefnogi newydd-ddyfodiaid.

Ble alla i ddod o hyd i ffilmiau byrion?
Rydym wedi creu adnodd ar ein gwefan yma sy'n dweud wrthych sut i ddod o hyd i ffilmiau byrion ar gyfer rhaglennu.

^
CY