Cwestiynau Cyffredin

Gentle/Radical © Tracey Paddison

Cwestiynnau a ofynnir yn aml am Ganolfan Ffilm Cymru a’r BFI:

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Beth yw Canolfan Ffilm Cymru?

Mae Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) yn dathlu sinema. Rydym yn cefnogi cyrff sy’n dangos ffilmiau – o wyliau ffilmiau i gymdeithasau a chanolfannau celfyddydau cymysg. Wrth gyd-weithio gyda dros 280 o arddangoswyr ein bwriad ydy cynnig y ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i bob cynulleidfa ar draws Cymru a’r DU.

Rydym yn rhan o rwydwaith wyth canolfan yn y DU a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN). Mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru.

Ers 2013 rydym wedi cefnogi 225 o brosiectau datblygu cynulleidfa gan ddenu dros 465,000 o bobl.Dyluniwyd ein rhaglen cymorth datblygu cynulleidfa i alluogi rhaglenni ffilm ddiwylliannol arloesol ac anturus ledled Cymru, gan helpu arddangoswyr i fuddsoddi’n rheolaidd mewn dewisiadau beiddgar, gan hwyluso cyfranogiad cynulleidfaoedd mwy manwl a goresgyn rhwystrau posibl i fynediad. Mae cynhwysiant wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan hyrwyddo amrywiaeth ein cynulleidfa a’n rhwydwaith arddangosfeydd eclectig. Rydym yn cydnabod arwyddocâd ffilm i gymunedau gwledig ynysig a chynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru.

Gyda’n gilydd rydym yn dathlu pŵer ffilm i gynhyrchu partneriaethau cadarnhaol, sgiliau newid bywyd a gwerth sylfaenol ffilm fel treftadaeth a ffurf ar gelf, gan hyrwyddo Cymru fel conglfaen ar gyfer diwylliant ffilm.

Beth yw Chapter, Caerdydd?

Mae Chapter yn ganolfan ddiwylliannol a chymunedol fywiog sy’n cynnwys dwy sinema, theatrau, mannau arddangos, bar/caffi, dros 60 o gwmniau preswyl mewn gweithleoedd diwylliannol, a gofod ar log i grwpiau cymunedol a diwylliannol.

Mae gan Chapter enw da rhyngwladol am ragoriaeth, arloesi a chydweithredu. Mae’n cynnig rhaglen newidiol barhaus o’r perfformiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru ac o amgylch y byd.

Pa ardal ddaearyddol mae Canolfan Ffilm Cymru yn ei chwmpasu?

Mae Film Hub Wales wedi nodi a gweithio gyda dros 280 o safleoedd yng Nghymru. Ein nod yw cefnogi gweithgaredd sy’n cynnwys holl ranbarthau Cymru: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Sir Benfro , Powys, Rhondda Cynon Taff, Abertawe, Dyffryn Morgannwg, Torfaen a Wrecsam.

Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am gydraddoldeb a chynhwysiant?

Mae Film Hub Wales yn falch o arwain y Strategaeth Sinema Gynhwysol ar ran BFI FAN yma yng Nghymru, gan gynnal Swyddog Mynediad FAN, Toki Allison yn Chapter. Mae Inclusive Cinema yn brosiect ledled y DU a ddatblygwyd gan Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) a ddyluniwyd i gefnogi arddangoswyr sgrin. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n dathlu amrywiaeth ar y sgrin, yn y gynulleidfa a thu ôl i’r camera. Am fwy o wybodaeth.

Rydym hefyd yn gweithredu yn unol â Pholisi Cyfle Cyfartal Chapter.

Oes gan Canolfan Ffilm Cymru bolisi Cymraeg?

Rydym yn datblygu rhaglenni sy’n dathlu treftadaeth gyfoethog iaith a diwylliant Cymru, gan gynnig llwyfan ar gyfer talent Cymreig. Rydym yn gweithredu yn unol â pholisi Cymraeg Chapter, sy’n adlewyrchu’r gwerthoedd a’r egwyddorion canlynol;

 • Cynnig gwasanaeth o safon gyfartal i siaradwyr Cymraeg a Saesneg
 • Deall a chydnabod natur ddwyieithog Cymru
 • Sicrhau mynediad ehangach i’n gweithgareddau
 • Codi ein proffil yng Nghymru a chydnabod perchnogaeth siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg fel ei gilydd
 • Cryfhau ein hapêl oddi mewn a thu allan i Gymru
 • Hybu ein gallu i ateb gofynion arianwyr a phartneriaid eraill
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion ieithyddol a diwylliannol o ran deddfwriaeth a’r arferion gwaith gorau fel y’u cymeradwyir gan Gomisiynydd y Gymraeg

Bydd Polisi Iaith Cymraeg Canolfan Ffilm Cymru yn rhan o ymrwymiad blaengar i hyrwyddo Cymru dwyieithog.

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Faint o arian y mae Canolfan Ffilm Cymru wedi’i ddyfarnu?
Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi derbyn hyd at £ 210,000 y flwyddyn am gyfnod o 4 blynedd (2018-2022).

Sut mae’r £210mil yn cael ei ddefnyddio?

Rhennir cefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru yn bennaf ar draws galwadau agored a phrosiectau strategol. Mae hyn yn cynnwys rhaglennu a datblygu cynulleidfa, hyfforddiant a mentrau datblygu sector ac ymchwil, gyda rhan o’r cyllid yn ymdrin â gorbenion, gan gynnwys costau staffio a chyfleusterau. Rydym wedi ymrwymo i ddefnydd tryloyw o ffrydiau cymorth a bydd manylion yr holl ddyfarniadau ar gael i’r cyhoedd.

Sut y bydd adnoddau’n cael eu dosbarthu?​

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn dyrannu cyllid i ymgeiswyr a phrosiectau strategol (gweler ein canllawiau am fanylion pellach). Bydd cyhoeddiadau yn y dyfodol ar sut a phryd y bydd y cynlluniau hyn yn gweithredu ar gael yma, ar ein gwefan a thrwy ein rhestr bostio Canolfan Ffilm Cymru. Gallwch ymuno â’n rhestr bostio yma.

Sut alla i wneud cais am gefnogaeth gan Canolfan Ffilm Cymru?

Gallwch ddarllen ein canllawiau yma, a fydd yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am sut i lenwi ffurflen gais. Os ydych am drafod eich syniadau cyn y cam ymgeisio, cysylltwch â ni.

Rwy’n wneuthurwr ffilmiau, sut y gall Canolfan Ffilm Cymru fy helpu?

Yn CFC rydym yn dathlu ein hunaniaeth, iaith a diwylliant cenedlaethol trwy ein strategaeth Gwneud yng Nghymru.

Er 2013, rydym wedi cefnogi’r arddangosfa o dros 70 o ffilmiau nodwedd unigryw Cymreig, gan gynnwys 24 ohonynt na fyddai wedi cael rhyddhad theatrig fel arall. Rydym wedi buddsoddi dros £35,000 mewn prosiectau sy’n arddangos ffilm Gymraeg (fel blwyddyn o ffilm Gymraeg yn y Phoenix Ton Pentre) ac wedi gwella cynulleidfaoedd ar gyfer teitlau ffilmiau Cymreig hunan-ddosbarthedig o 23%.

Os ydych yn gwneud, neu wedi gwneud ffilm Gymreig ac os hoffech inni ei hyrwyddo i dros 315 o arddangoswyr yng Nghymru, llanwch y ffurflen yma.

Sylwch na all Canolfan Ffilm Cymru gynnig cymorth ariannol ar gyfer cynhyrchu, datblygu a dosbarthu ffilmiau. Darllenwch fwy am ein strategaeth yma.

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Beth yw nodau Canolfan Ffilm Cymru?

 • Cynulleidfaoedd ifanc: Gwella mynediad drwy gydol y flwyddyn i ffilmiau i gynulleidfaoedd ifanc rhwng 16-30 oed.
 • Cynhwysiant::
  Rhaglenni ystyrlon gydol y flwyddyn sydd yn dathlu amrywiaeth ar y sgrin, yn y gynulleidfa a thu ô i’r camera.
 • Ymgysylltu gyda Chynulleidfaoedd:
  Denu a chynnal cynulleidfaoedd ar gyfer sinema Prydeinig annibynnol (yn cynnwys Cymreig) a rhyngwladol, gan gynnig profiad diwylliannol dwfn.
 • Treftadaeth: Dathlu ein hunaniaeth cenedlaethol, iaith a diwylliant drwy ffilm.
 • Sgiliau: Hybu gweithlu medrus ac amrywiol ar draws aelodaeth y Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm

Rhaid i bob prosiect fod yn agored ac yn hygyrch. Er mwyn cyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl trwy ein prosiectau a gefnogir, rydym wedi ymrwymo i Safonau Amrywiaeth y BFI

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Pwy yw prif gysylltiadau’r Canolfan Ffilm Cymru?

 Pwy sy’n gwneud y penderfyniadau?

Asesir ceisiadau gan y tîm (Rheolwr Strategol a Swyddog Datblygu Ffilm Hub Cymru), gyda chefnogaeth y Grŵp Cynghori lle bo angen. Bydd unrhyw benderfyniadau a wneir yn derfynol. Mae’r Grŵp Cynghori yn cynrychioli buddiannau aelodaeth Canolfan Ffilm Cymru ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid yn natblygiad y Ganolfan. Bydd y Grŵp Cynghori yn darparu goruchwyliaeth, monitro ac yn gwneud argymhellion priodol i Is-bwyllgor Canolfan Ffilm Cymru neu Fwrdd Chapter (fel y bo’n briodol).

Mae’r adran hon yn cynnwys:

Pam fod angen i mi ddod yn aelod o’r Hyb?

Er mwyn ceisio am gefnogaeth a chymryd rhan yn unrhyw un o gynlluniau Canolfan Ffilm Cymru, bydd angen i chi fod yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru.

Beth sydd angen i mi ei wneud i ddod yn aelod o’r Ganolfan?

Darllenwch ein canllawiau aelodaeth a chwblhewch ffurflen gais aelodaeth yma.

Faint mae aelodaeth yn ei gostio?

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim. Y cyfan sy’n ofynnol yw ymrwymiad i nodau ac amcanion Canolfan Ffilm Cymru.

Beth yw manteision bod yn aelod o’r Ganolfan?

Bydd aelodaeth yn rhoi mynediad i chi at gefnogaeth, hyfforddiant a mentrau datblygu sector a gynigir gan Canolfan Ffilm Cymru. Bydd yn annog rhaglenni cydweithredol a datblygu cynulleidfa, yn darparu mynediad i fentrau ledled y DU ac yn rhoi cyfle i sefydliadau dynnu ar brofiad aelodau’r Ganolfan. Gweler llyfryn y Ganolfan am y rhestr lawn o fuddion.

A oes meini prawf ar gyfer aelodaeth CFfC?

Gall aelod-sefydliadau gynnwys:

 • Sinemâu (cylchedau annibynnol a lleol / cenedlaethol),
 • Lleoliadau celfyddydau cymysg,
 • Cymdeithasau ffilm a sinemâu cymunedol sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr,
 • Sinemâu teithiol a rhwydweithiau sgrin cymunedol,
 • Gwyliau ffilm,
 • Archifau sgrin,
 • Digwyddiadau ffilm pop-up rheolaidd,
 • Sefydliadau academaidd,
 • Amgueddfeydd ac orielau,
 • Adrannau ac asiantaethau awdurdodau lleol,
 • Asiantaethau datblygu lleol a rhanbarthol,
 • Grwpiau cymunedol a darparwyr hamdden

Darllenwch ein canllawiau am fanylion llawn.

A oes terfyn ar faint o aelodau CFfC all fod?

Nid oes terfyn. Mae CFfC yn croesawu aelodau newydd trwy gydol y flwyddyn.

Ble alla i ddarganfod am arddangoswyr yng Nghymru?

Gweler rhestr aelodau’r Ganolfan neu fap yma.

Ydi aelod o’r Ganolfan yn unigolyn, neu’n sefydliad?

Rhaid i sefydliadau gael eu cyfansoddi’n ffurfiol (ee fel cwmni budd cymunedol neu gwmni atebolrwydd cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru yn Nhŷ’r Cwmnïau; elusen neu ymddiriedolaeth sydd wedi’i chofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau; Awdurdod Lleol neu gorff statudol; neu grŵp gwirfoddol sydd â chyfansoddiad ysgrifenedig a chyfrif banc) .

A all aelodau ddod o sefydliadau dielw, neu a all unigolion o sefydliadau masnachol ddod yn aelodau CFfC?

Mae aelodaeth yn agored i bob arddangoswr ffilm yng Nghymru, gan gynnwys safleoedd masnachol. Darllenwch ein trosolwg aelodaeth am fanylion pellach.

A allaf fod yn aelod CFfC o ddau ranbarth gwahanol? 

Gallwch fod yn aelod o fwy nag un rhanbarth CFfC. Dylai ceisiadau am gefnogaeth fod i ranbarth y Ganolfan lle mae’ch prif waith sy’n wynebu’r gynulleidfa yn digwydd. Cysylltwch â ni i drafod eich amgylchiadau penodol.

Mae’r adran hon yn cynnwys:

A fydd unrhyw swyddi newydd ar gael yn Canolfan Ffilm Cymru?

Ar hyn o bryd nid oes swyddi gwag yn Canolfan Ffilm Cymru. Bydd unrhyw gyfleoedd newydd yn cael eu postio yma ar ein gwefan.

Sut alla i wneud cais i ymuno â Grŵp Cynghori Canolfan Ffilm Cymru?

Mae’r Grŵp Cynghori ar waith ar gyfer y flwyddyn gyfredol ond bydd unrhyw gyfleoedd newydd yn cael eu postio yma ar ein gwefan neu bydd galwad yn cael ei rhoi ymhlith yr aelodaeth.

Grŵp Cynghori cyfredol Canolfan Ffilm Cymru yw:

Daw aelodau’r Grŵp Cynghori o ystod o sefydliadau i sicrhau cynrychiolaeth eang o’r sector arddangos ffilmiau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys: lleoliadau celfyddydau cymysg, sinemâu un sgrin, gweithredwyr masnachol, sinemâu aml-leoliad, gwyliau ffilm, sinemâu aml-sgrin, sefydliadau wedi’u lleoli y tu allan i Gaerdydd, clybiau ffilm a chymdeithasau, sefydliadau a arweinir gan y gymuned a gweithredwyr digwyddiadau / pop-up. Rydym am sicrhau bod ystod o rolau’n cael eu cynrychioli, gan gynnwys rhaglennu, cyhoeddusrwydd, gweithredu, addysg, cynhyrchu digwyddiadau a datblygu cynulleidfa.

Mae aelodau’r Grŵp Cynghori wedi ymrwymo i nodau Canolfan Ffilm Cymru a Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI ac yn barod i gynrychioli’r sector y tu hwnt i’w priod sefydliadau.

Cysylltwch gyda lisa@filmhubwales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Beth yw British Film Institute (BFI)?

Y BFI yw’r prif gorff ar gyfer ffilm yn y DU gyda’r uchelgais i greu amgylchedd ffilm lewyrchus lle gall arloesedd, cyfle a chreadigrwydd ffynnu trwy:

 1. Cefnogi creadigrwydd a chwilio am y genhedlaeth nesaf o adroddwyr stori yn y DU
 2. Tyfu a gofalu am Archif Cenedlaethol BFI, yr archif ffilm a theledu mwyaf yn y byd
 3. Cynnig yr amrediad ehangaf o ddiwylliant delweddau symudol DU a rhyngwladol drwy ein rhaglenni a’n gwyliau – ar-lein ac mewn lleoliadau
 4. Defnyddio ei gwybodaeth i addygsu a dyfnhau gwerthfawrogiad a dealltwriaeth y cyhoedd
 5. Gweithio gyda’r Llywodraeth a diwydiant i sicrhau twf parhaus diwydiannau sgrin y DU

Mae’r BFI yn gorff hyd braich y Llywodraeth ac yn dosbarthu arian y Loteri ar gyfer ffilm. Mae’r BFI yn gwasanaethu rôl gyhoeddus sy’n ymdrin ag agweddau diwylliannol, creadigol ac economaidd ffilm yn y DU. Mae’n cyflawni’r rôl hon:

 1. Fel y sefydliad ffilm ledled y DU, craidd elusennol a ariennir gan y Llywodraeth
 2. Trwy ddarparu arian y Loteri a’r Llywodraeth ar gyfer ffilm ledled y DU
 3. Trwy weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo safle’r ffilm yn y DU.

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter Brenhinol.
Caiff Bwrdd Llywodraethwyr y BFI ei gadeirio gan Tim Richards. More information.

Beth yw Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN)?

Gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol, mae FAN BFI yn ganolog i nod y BFI o sicrhau bod y dewis mwyaf o ffilm ar gael i bawb. Wedi’i sefydlu yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd sinema DU ehangach a mwy amrywiol i ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, mae FAN yn gydweithrediad DU gyfan, unigryw sydd yn cynnwys wyth o ganolfannau a reolir gan gyrff a lleoliadau ffilm amlwg wedi’u lleoli’n strategol o amgylch y wlad. Mae FAN hefyd yn cefnogi datblygiad talent gyda Swyddogion Talent Rhwydwaith BFI ym mhob un o’r canolfannau yn Lloegr, gyda chenhadaeth o ddarganfod a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr talentog ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Canolfannau Ffilm FAN BFI:

 • Film Hub Midlands dan arweiniad Broadway, Nottingham mewn partneriaeth gyda Flatpack o Brimingham
 • Film Hub North dan gyd arweinyddiaeth Showroom Workstation, Sheffield, a HOME Manchester.
 • Film Hub South East dan arwieniad y Swyddfa Sinema Annibynnol
 • Film Hub South West dan arweiniad Watershed ym Mryste
 • Film Hub Scotland dan arweiniad Glasgow Film Theatre
 • Film Hub Northern Ireland dan arweiniad Queen’s University Belfast
 • Canolfan Ffilm Cymru dan arweiniad Chapter yng Nghaerdydd
 • Film Hub London dan arweiniad Film London

More information.

Beth yw diffiniad y BFI o ffilm arbenigol?

Mae diffiniad y BFI o ‘ffilm arbenigol’ yn ymwneud â’r ffilmiau hynny nad ydynt yn eistedd yn hawdd o fewn genre prif ffrwd a hynod fasnachol. Mae’r BFI yn credu mewn amrywiaeth ffilm ac o gynulleidfaoedd. Rydym am i ffilmiau ddod o hyd i’w cynulleidfaoedd a chynulleidfaoedd i adeiladu eu gwerthfawrogiad o amrywiaeth eang o ffilmiau. Mae gwybodaeth ehangach o ffilm yn rhoi gwybodaeth ehangach o wahanol ddiwylliannau a syniadau. Credwn fod datblygiad parhaus diwylliant ffilm yn dibynnu ar gynefindra â theitlau gwych hanes ffilm, ac ar arbrofi gyda syniadau a ffurfiau newydd.

 • Ffilmiau iaith dramor gydag is-deitlau: Ym mron pob amgylchiad, bydd ffilmiau iaith dramor yn cael eu dosbarthu fel rhai ‘arbenigol’ oherwydd diffyg cynefindra ac is-deitlau mwyafrif y cynulleidfaoedd.
 • Rhaglenni dogfen: Ym mron pob amgylchiad, bydd rhaglenni dogfen hyd nodwedd y bwriedir eu dosbarthu yn theatrig yn cael eu dosbarthu fel rhai ‘arbenigol’ oherwydd bod sinema ffeithiol yn tueddu i fod ag apêl gulach na ffuglen.
 • Ffilmiau Archif / Clasurol: Ffilmiau o ddechrau hanes y sinema tan y 10-20 mlynedd diwethaf, teitlau hŷn a ddangosir eto ar y sgrin fawr fel y gall cynulleidfaoedd heddiw brofi teitlau pwysig neu rai a anwybyddir yn eu fformat gwreiddiol.
 • Artistiaid Ffilm / Arbrofol: Ffilmiau hyd nodwedd neu raglenni siorts sy’n mynegi gweledigaeth artistig neu’n arbrofi’n arbennig gyda’r ffurf ffilm at ddibenion esthetig.
 • Rhaglenni Ffilm Fer: Mae ffilmiau byrion yn rhoi cyfle i wneuthurwyr ffilmiau newydd ddysgu eu crefft, dod o hyd i’w llais sinematig a gweld sut mae cynulleidfaoedd yn ymateb i’w gwaith. Gall ffilmiau byrion clasurol roi cyfle i gynulleidfaoedd weld y ffilmiau cyntaf gan wneuthurwyr ffilmiau sy’n enwog erbyn hyn, a myfyrwyr gwneud ffilmiau yn cael cyfle i weld y fformat ar ei orau. Am y rhesymau hyn, bydd rhaglenni hyd nodwedd (70 munud +) ffilmiau byr yn cael eu hystyried.
 • Meini Prawf Eraill: Gellir ystyried ffilmiau sydd y tu allan i’r paramedrau uchod hefyd ar sail genres anarferol neu anniffiniadwy; pwnc cymhleth a heriol; strwythur adrodd / naratif arloesol neu anghonfensiynol. Gellir dosbarthu ffilmiau â straeon a phynciau sy’n ymwneud ag amrywiaeth (er enghraifft pobl Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig; anabledd; LGBT) fel rhai ‘arbenigol’.
 • Ffilm Brydeinig: Ffilmiau ‘Prydeinig’ yw’r rhai sy’n derbyn ‘Tystysgrif Ffilm Brydeinig’ o dan delerau Atodlen 1 Deddf Ffilmiau 1985 fel y diwygiwyd h.y. ffilmiau sy’n pasio Prawf Diwylliannol y DU. Nid yw ffilmiau ‘Prydeinig’ yn cynnwys ffilmiau sydd wedi’u hardystio fel rhai Prydeinig o dan unrhyw un o gytuniadau cyd-gynhyrchu’r DU nac o dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Gyd-Gynhyrchu Sinematograffig at ddibenion cymhwysedd ar gyfer y cyllid hwn.

Ble alla i ddarganfod am sefydliadau ffilm yng Nghymru?

Gweler ein tudalen cyllidwyr a phartneriaid.

Beth yw cynllun BFI 2022?

Gan adeiladu ar lwyddiant Film Forever, which saw the establishment of schemes such as the Rhwydwaith Cynulleidfaoedd Ffilm, Into Film, BFI NET.WORK a Datgloi Ffilm Treftadaeth, mae’r BFI wedi cwblhau cyfnod o ymgynghori ac wedi datgelu cynllun pum mlynedd newydd ar gyfer y DU ffilm, sy’n ceisio adeiladu ar lwyddiannau hyd yma. Mwy o wybodaeth..

Beth yw rhanbarthau eraill Canolfan Ffilm Cymru?

Y rhanbarthau Canolfan Ffilm Cymru eraill yw Film Hub London, Film Hub North, Film Hub Gogledd Iwerddon, Film Hub Scotland, Film Hub South East a Film Hub South West, Film Hub Midlands a Film Hub North. Mwy o wybodaeth..

Ble alla i ddod o hyd i wybodaeth am Gronfa Cynulleidfa BFI?

Gan ddefnyddio cyllid o’r Loteri Genedlaethol, mae Cronfa Cynulleidfa BFI (sy’n disodli’r Cronfeydd Dosbarthu, Gŵyl Ffilm, Datblygu Rhaglennu a Sinema Cymdogaeth a oedd yn rhedeg tan fis Mawrth 2017) yn ganolog i’r ymrwymiad hwn. Yn sail i’r Gronfa hon mae ein hawydd i hybu amrywiaeth a chynwysoldeb, ac i adeiladu diwylliant ffilm eang ledled y DU, sy’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi ansawdd gwahaniaeth ac yn ceisio ail-gydbwyso tangynrychiolaeth ar y sgrin, yn y gweithlu ac mewn cynulleidfaoedd. Mwy o wybodaeth..

Where can I find information about the BFI Film Education Scheme?

The BFI’s Film Education Scheme 2018-2022 is delivered by Into Film. Into Film support teachers and educators to achieve a wide range of effective learning outcomes in their use of film. Their programme includes a network of extra-curricular film clubs, resources for use in clubs and in the classroom, training opportunities, a cinema-based film festival and our annual Awards. It has been designed to meet the needs of all four nations in the UK.. More information.

Where can I find information about the BFI Network Scheme?

The BFI NETWORK is a UK-wide talent development programme for new and emerging film writers, directors and producers. Devised by the BFI and delivered by its national partners – Ffilm Cymru Wales, Creative England, Creative Scotland and Northern Ireland Screen – the BFI NETWORK is committed to discovering the next generation of British filmmaking talent. More information.

Gall Canolfan Ffilm Cymru fy helpu gyda dangosiadau yn Chapter?

Nid ydym yn rhaglennu’r sinema yma yn Chapter. Os oes gennych ddiddordeb mewn dangos eich ffilm neu eisiau llogi’r lle, cysylltwch â Chapter yn uniongyrchol.

O ble alla i logi pecyn ‘pop-up’?

Rydym yn rhedeg Cynllun Llogi Offer gyda Sinema i Bawb, wedi’i gynllunio i helpu aelodau sydd angen llogi cit ar gyfer dangosiadau pop-up, am brisiau isel. Mae TAPE yn Colwyn yn cynnig cit sinema chwythu i fyny i’w logi yng Ngogledd Cymru, ynghyd â Sinimon. Rydym hefyd yn gwybod am unigolion eraill a allai helpu, cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

^
CY