Grŵp Cynghori

Iris on the Move 2020 © Harrison Williams

Mae ein grŵp cynghori yn cynrychioli ystod eang o aelodau Canolfan Ffilm Cymru o fewn y sector diwylliannol ac arddangos.

Tae’r grŵp yn cynnwys amrywiaeth o gyrff yn cynrychioli canolfannau, addysg, treftadaeth, codi arian, cynhwysiant, rhaglennu (mewn ardaloedd gwledig a threfol), rheolaeth gwyliau, ymchwil cynulleidfa a datblygu.

Beth mae’r grŵp yn ei wneud:

  • Gweithredu fel llysgennad i’r Ganolfan a chynrychioli amcanion aelodau Canolfan Ffilm Cymru.
  • Cefnogi meini prawf eang a chynhwysol ar gyfer aelodaeth o CFfC.
  • Cymeradwyo blaenoriaethau blynyddol ac arolygu strategaeth holl amcanion datblygu Canolfan Ffilm Cymru.
  • Mynychu cyfarfodydd/ cynadleddau CFfC a chynnig cefnogaeth ac arbenigedd diwydiant (lle bo’n briodol i aelodau CFfC)
  • Ystyried cyfleoedd datblygu strategol i alluogi CFFC ehangu ei gweithgareddau.
  • Penderfynu ar aelodau o Is- bwyllgor CFfC.
  • Mynychu is-bwyllgorau o’r grŵp cynghori yn ôl y galw/ ar gais rhesymol tîm rheoli CFfC

Grŵp Cynghori cyfredol Canolfan Ffilm Cymru:

Mae ei ddiddordebau yn cynnwys ymchwil cymuned, arddangos a chynulleidfa, er bod ei brofiad proffesiynol yn ymestyn yn ehangach i gynnwys addysg ffilm a chyfryngau, gwerthuso prosiectau a dadansoddi’r farchnad ffilmiau. Ers 2006 mae Jim wedi cyflawni ystod eang o gomisiynau drwy ei ymgynghoriaeth, Bigger Picture Research, gan ddarparu ymchwil meintiol ac ansoddol, gwerthuso prosiectau, hyfforddiant a chyngor cynllunio busnes a strategaeth.

Bu’r British Board of Film Classification, British Federation of Film Societies, British Film Institute, BOP Consulting, Creative Skillset, Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd, European Audiovisual Observatory, Asiantaeth Ffilm Cymru, First Light, Irish Film Censor’s Office, Swyddfa Cyfathrebiadau, Screen England, Screen East ac UK Film Council i gyd yn gleientiaid iddo. Mae Jim hefyd yn Gadeirydd sylfaen Sinema Cymunedol Llancarfan, , arddangosydd arobryn ym Mro Morgannwg a gaiff ei redeg gan wirfoddolwyr.

Mae Jim wedi gweithio yn y diwydiannau creadigol am bron i ugain mlynedd. Cyn sefydlu Bigger Picture Research oedd yn Bennaeth ymchwil ac Ystadegau yn y Film Council UK, Pennaeth Polisi yn yr Awdurdod Safonau Hysbysebu ac yn Arholwr Ffilm a Fideo yn y British Board of Film Classification. Bu Jim yn gadeirydd Rhwydwaith Ymchwil Ffilm DU a bu’n allweddol wrth sefydlu’r Rhwydwaith Ymchwil Asiantaethau Ffilm Ewropeaidd. Rhwng 2004 a 2007 bu Jim yn aelod o Banel Cynghori BBFC ar Wylio Plant. Mae ganddo ddoethuriaeth a ariannwyd gan y BFI. Mae’n aelod o BAFTA a Bwrdd Addysg Cyfryngau Cymru.

Mae Jim wedi ysgrifennu’n helaeth ar bynciau ffilm mewn cylchgronnau ac ar-lein a chyhoeddwyd ei lyfr ar ffilm Peter Jackson, Bad Taste (1988), gan Wallflower Press/Columbia University Press ym mis Rhagfyr 2008.

Mae Rhiannon wedi treulio 19 mlynedd yn creu cyfleoedd newydd i bobl ifanc drwy gyfrwng y Celfyddydau a Gŵyliau Ffilm. Yn 2016 roedd yn un o sylfaenwyr Wicked Wales, gŵyl ffilm ryngwladol sy’n dangos ffilmiau byrion o Gymru a’r byd i bobl ifanc. Yn 2017 daeth a grŵp o wirfoddolwyr o Little Theatre yn Rhyl a rhaglenwyr ifanc Canolfan Ffilm Cymru at ei gilydd i greu Wicked Cinema, sinema symudol, gymunedol, fforddiadwy.

Yn gyson mae Rhiannon wedi edrych ar ffyrdd o ehangu cyfranogiad a mynediad i’r celfyddydau a’r diwydiannau creadigol i bobl ifanc yng Nghymru. Yn gyn is-gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru a Ffilm Cymru ac yn Ymddiriedolwr Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru a chadeirydd Scala Cinema Trust ei hamcan yw annog pobl ifanc i gyfrannu a chymryd rhan mewn trafodaethau. Fel cyn Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych ac fel cynghorydd ers dros 20 mlynedd mae hi wastad wedi hyrwyddo’r gwaith yma. Yn ddiweddar ymunodd â bwrdd Hijinx.

Fel rhyng-genedlaetholwraig creda ym mhwysigrwydd creu cyfleon rhyngwladol i bobl ifanc ac mae’n falch o fod yn aelod o fwrdd ymgynghorol y Cyngor Prydeinig yng Nghymru.

Canolfan Gelfyddydau Memo full bio coming soon

Sana SoniMae Sana Soni yn swyddog gweithredol gwerthiant a dosbarthu ffilmiau annibynnol wedi’i lleoli yn Washington, DC, yn wreiddiol o Budapest a New Delhi.

Mae ganddi gefndir helaeth mewn gwerthiant ffilmiau a theledu o lu o stiwdios ac annibynwyr yn Los Angeles a Llundain, yn cynnws Discovery, Warner Bros, NBC Universal, Signature Entertainment, National Geographic, a Walden Media. Yn raddedig o UCLA ac Academi Ffilm Efrog Newydd mae ganddi arbenigedd marchnad byd go iawn mewn ffilmiau nodwedd a chyfresi mewn datbygiad neu’r rhai sydd yn chwilio am ddosbarthiad.

Mae Sana wedi siarad yng Ngŵyl Ffilmiau Rhyngwladol DC a bu’n aelod rheithgor Gŵyl Ffilmiau Brooklyn ac roedd hefyd yn gynhyrchydd gweithredol ar gyfres deledu ffurf byr cyfan o’r cychwyn i’w chyflwyniad yn ystod cyfnod clo COVID-19.

Nia Edwards-Behi B&W

Nia yw S4C Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant S4C.

Wrth ddilyn astudiaethau ôl-radd ym Mhrifysgol Aberystwyth, dechreuodd Nia ei gyrfa fel rhan o dîm Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth. Yn ei degawd gyda’r Ganolfan, mewn rolau mor amrywiol â Chynorthwyydd Swyddfa Docynnau, Technegydd Sinema a Chynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu, daeth Nia â materion hygyrchedd a chynhwysiant i’r blaen.

Mae gan Nia ddoethuriaeth mewn Astudiaethau Ffilm ac mae hi’n Gyd-gyfarwyddwr Abertoir, Ŵyl Ffilmiau Arswyd Abertoir. 

Mae Gary yn gweithio yn y tîm ffilm yn y British Council, sefydliad cysylltiadau diwylliannol y DU.

Mae’n sylfaenydd a chyfarwyddwr yn Animate Projects, lle mae wedi bod yn comisiynu a chynhyrchu gwaith gydag artistiaid ac animeiddwyr ers dros 15 mlynedd. Cyn hynny bu’n Bennaeth Delwedd Symudol gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr, lle’r oedd ei rôl weithredol cynhyrchu yn cynnwys gweithio gyda gwneuthurwyr ffilm artistig gan gynnwys Steve McQueen, Carol Morley, Andrew Kötting a Clio Barnard, rhedeg cynlluniau comisiynu gyda Channel 4 a’r BBC a dyfeisio’r Moving Image Initative, partneriaeth datblygu nodwedd gyda Chronfa Sinema Newydd Cyngor Ffilm y DU.

Cafodd Gary ei eni a'i fagu yng Nghaerfyrddin.

 

 

 

Sara Hulls B&W

Sara Hulls yw Cyd-gyfarwyddwr a Rheolwr Lleoliad The Magic Lantern Cinema yn Nhywyn, canolbarth Cymru. Mae Sara wedi bod yn rheoli’r Magic Lantern ers 2017 ac mae’n gyfrifol am redeg, rhaglennu a rheoli digwyddiadau’r lleoliad yn gyffredinol.

Er mai sinema yw’r Magic Lantern yn bennaf, sy’n dangos dangosiadau dyddiol, mae’n esblygu i fod yn lleoliad celfyddydau cymysg gyda cherddoriaeth fyw, comedi byw, sioeau theatr, gweithdai celfyddydol a Nosweithiau Parti chwedlonol Magic Lantern!

Mae Sara yn frwd dros greu cysylltiadau cryf gyda’r gymuned ac yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau i ddod â’r gymuned at ei gilydd a sicrhau rhaglen amrywiol sy’n apelio at bawb o fewn y gymuned.

Sales and Distribution Consultant… full bio coming soon.

 

 

 

 

 

 

^
CY