Cynaliadwyedd Amgylcheddol yn y sector arddangos ffilmiau

Argymhellion ac adnoddau i helpu i ddatblygu arferion gwaith sy’n amgylcheddol gynaliadwy.

Ar draws y sector arddangos ffilmiau, mae sefydliadau’n gweithio tuag at leihau effaith amgylcheddol eu gwaith a’i wneud yn fwy cynaliadwy. Mae llawer o sefydliadau yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiad, ac mae yna lawer o sefydliadau sy’n darparu adnoddau ac offer i sefydliadau celfyddydol eu defnyddio a dysgu ohonynt.

Mae’r BFI yn awyddus i gydnabod ac adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn digwydd yn y maes hwn ac annog y rheini nad ydynt eto’n integreiddio ystyriaethau amgylcheddol yn eu cynllunio i wneud hynny. Isod mae manylion rhai sefydliadau allweddol ac adnoddau ac offer ar-lein a allai eich helpu i ddatblygu eich arferion gwaith amgylcheddol gynaliadwy eich hun.

Mae’r Ymddiriedolaeth Carbon

Mae’r Ymddiriedolaeth Carbon yn sefydliad annibynnol sy’n helpu cwmnïau ledled y byd i leihau eu hôl troed carbon. Mae gan y wefan gyfoeth o offer, canllawiau ac adroddiadau am ddim sy’n ymdrin â phob elfen o arfer busnes cyffredinol a seilwaith.

The Center for Sustainable Practice in the Arts

Mae’r CSPA yn felin drafod ar gyfer cynaliadwyedd yn y celfyddydau a diwylliant. Mae ei weithgareddau’n cynnwys cyhoeddi adroddiadau, mentrau ymchwil, dosbarthu gwybodaeth, creu offer ar-lein a chynnal cynadleddau a gweithdai ar arferion celfyddydau cynaliadwy. Yn ogystal ag offer ac adnoddau, mae gan y wefan hefyd gysylltiadau â sefydliadau a mentrau eraill gyda ffocws ar gynaliadwyedd amgylcheddol yn y celfyddydau a diwylliant.

Mae Creative Carbon Scotland

Mae Creative Carbon Scotland yn ceisio cysylltu’r celfyddydau a diwylliant ag eraill sy’n gweithio tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol. Mae’n gwneud hynny trwy weithio gydag artistiaid ac unigolion sydd â diddordeb mewn sut mae cynaliadwyedd amgylcheddol yn cysylltu â’u gwaith eu hunain, gan ddarparu hyfforddiant i sefydliadau celfyddydau’r Alban mewn mesur, adrodd a lleihau carbon, a thrwy helpu i lunio polisïau a strategaethau sefydliadau eraill. Mae offer CCS yn cynnwys‘Cyfrifiannell Rheoli Carbon Cyflym’ am ddim.’.

Rheoli Digwyddiad Cynaliadwy ISO 20121

Cafodd ISO 20121 ei ysbrydoli gan Lundain 2012 ac mae’n darparu gwybodaeth, hyfforddiant ac ardystiad ar sut i leihau effaith amgylcheddol darparu digwyddiadau.

Julie’s Bicycle

Mae Julie’s Bicycle yn elusen sy’n cefnogi’r gymuned greadigol i weithredu ar newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol. Mae’n darparu hyfforddiant, gwybodaeth ac ardystiad mewn cynaliadwyedd amgylcheddol i sefydliadau celfyddydol, ac mae ganddo lawer o adnoddau ac offer gan gynnwys cyfrifiannell carbon am ddim. Mae’r adran Cwestiynau Cyffredin yn gyflwyniad da i newid yn yr hinsawdd.

Carbon Literacy Project

Mae’r Carbon Literacy Project yn codi ymwybyddiaeth o effaith gweithgareddau bob dydd ar yr hinsawdd a pha gamau y gellir eu cymryd i leihau allyriadau fel unigolyn, grŵp cymunedol neu sefydliad. Mae’r prosiect yn ardystio hyfforddwyr unigol a darparwyr hyfforddiant cwmnïau a sefydliadau eu hunain (i redeg hyfforddiant mewnol) wrth ddarparu hyfforddiant llythrennedd carbon.

Enghreifftiau o bolisïau a strategaethau arfer gorau

Mae yna lawer o enghreifftiau rhagorol o’r gwaith mae sefydliadau ffilm yn ei wneud i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Mae cynhyrchu a chyhoeddi strategaeth sefydliadol yn ffordd wych o ffurfioli’ch ymrwymiad a hyrwyddo arferion cynaliadwy. I gael ysbrydoliaeth, mae enghreifftiau da yn cynnwys HOMETyneside CinemaCurzon a Depot.

10 awgrym ar gyfer rhedeg sinema fwy cynaliadwy

  1. Ymrwymo i ddarparwr ynni adnewyddadwy
  2. Cynnal eich offer a’ch seilwaith yn rheolaidd (mae hidlwyr glân yn cynyddu effeithlonrwydd, yn lleihau costau ac yn defnyddio tanwydd ffosil)
  3. Cyflogwch ymgynghorydd ynni a all fesur eich holl offer a gwneud argymhellion arbed ynni
  4. Penodi llysgennad mewnol i helpu i yrru’r agenda werdd
  5. Gweinwch ddŵr tap yn lle potel
  6. Cynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer stoc / danfoniadau (blaenoriaethu masnachwyr sy’n gwneud, neu’n defnyddio’ch pŵer prynu i argyhoeddi masnachwyr i addasu)
  7. Dileu plastig defnydd sengl lle bynnag y bo modd trwy ddefnyddio dewisiadau amgen y gellir eu hailddefnyddio, y gellir eu compostio neu eu hailgylchu (cymell opsiynau ail-lenwi cwsmeriaid, ee 10% oddi ar ddiodydd sy’n cael eu gweini yn eu cwpanau eu hunain, gwydr, cwpanau defnydd sengl compostadwy diwydiannol)
  8. Gwahanu gwastraff ac ailgylchu
  9. Defnyddiwch gyflenwyr a dosbarthwyr lleol
  10. Ymgysylltu ac ysbrydoli’ch cwsmeriaid gyda dangosiadau, hyrwyddiadau ac ymgyrchoedd ar thema amgylcheddol rheolaidd

Cyhoeddwyd gyntaf yn y blogbost ‘How to build and run a sustainable cinema', gan Natasha Padbury a’i chomisiynu gan y Independent Cinema Office fel rhan o’i chyfres blogiau diwydiant arddangos.

^
CY