Rwyf yn Wneuthurwr Ffilm/Dosbarthwr, sut all canolfan ffilm cymru fy helpu?

Lawrlwythwch y ddalen cefnogaeth i Wneuthurwyr Ffilmiau/Dosbarthwyr i ddysgu rhagor...

Mae Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) yn dathlu sinema. Rydym yn cefnogi cyrff sy’n dangos ffilmiau – o wyliau ffilmiau i gymdeithasau a chanolfannau celfyddydau cymysg. Wrth gyd-weithio gyda dros 300 o arddangoswyr Cymreigein bwriad ydy cynnig y ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i bob cynulleidfa ar draws Cymru a’r DU.

Rydym yn un o wyth o ‘hybiau’ ledled y DU a ariennir gan Sefydliad Ffilm Prydain (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), gyda Chapter yn Sefydliad Arweiniol y Ganolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Fe welwch hybiau eraill yn Llundain, Canolbarth Lloegr, Gogledd Iwerddon, y De Orllewin, yr Alban, y Gogledd a’r De Ddwyrain, yr ydym hefyd yn gweithio gyda nhw ar fentrau ffilm ledled y DU.

Er 2013, rydym wedi cefnogi dros 310 o brosiectau sinema cyffrous, Roald Dahl on Film y Queer Film Network UK, gan gyrraedd cynulleidfaoedd dros 560,000.

Rydym hefyd yn falch iawn o arwain strategaeth Sinema Gynhwysol y DU ar ran BFI FAN.

I ddarllen mwy am ein gwaith hyd yma, gweler ein huchafbwyntiau yma.

Rydyn ni i gyd am wylio, felly sut allwn ni helpu gwneuthurwyr ffilm? Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut rydyn ni’n cefnogi ffilm Gymraeg.

“Yr hyn mae’r ffilmiau yma ei angen ydy ymgysylltiad diwylliannol a gwelededd” - Gwneuthurwr ffilm

Yn CFC rydym yn dathlu ein hunaniaeth, iaith a diwylliant cenedlaethol trwy ein strategaeth Gwneud yng Nghymru.

Ers 2013 rydym wedi cefnogi arddangos 80 o ffilmiau Cymreig unigryw, 24 ohonyn nhw na fydden nhw wedi cael eu rhyddhau i theatrau fel arall. Rydym wedi buddsoddi dros £35,000 mewn prosiectau’n arddangos ffilmiau Cymreig (fel blwyddyn o ffilmiau Cymreig yn y Phoenix Ton Pentre) ac rydym wedi gwella cynulleidfaoedd ar gyfer teitlau ffilm Cymreig sydd wedi’u hunanddosbarthu o 23%.

Rydym yn gweithio gydag arddangoswyr ar y gweithgareddau ffilmiau Cymreig canlynol:

  • Dyddiau Rhangddangos Ffilmiau Cymreig sydd yn galluogi arddangoswyr i weld ffilmiau o flaen llaw, cefnogi rhaglennu a thrafodaethau ehangach (yn amodol i argaeledd cynnwys addas a digonol o fewn ffrâm amser ymarferol. Rydym wedi cynnal 15 diwrnod rhagddangos mewn 11 gwahanol lleoliad ar draws Cymru.

"Heb weld y ffilm yn y Diwrnod Rhagddangos mae’n debygol na fyddem wedi dangos y ffilm yma.” - Aelod o Ganolfan Ffilm Cymru

  • Rydym yn cynnig hystafell sgrinio ar-lein ar i aelodau’r Ganolfan lle mae modd iddyn nhw wylio dangoswyr ffilm Cymreig rhwng Dyddiau Rhagddangos,
  • Rydym yn anfon newyddlen rheolaidd yn cynnwys diweddariadau ar ffilmiau sy’n cael eu rhyddhau,
  • Rydym yn siarad ac yn rhannu gwybodaeth yn rheolaidd gyda dosbarthwyr, gwneuthurwyr ffilm a phartneriaid fel Ffilm Cymru Wales, INTO Film a Sgrin Cymru,
  • Rydym yn rhedeg Rhwydwaith Rhaglennwyr IfancBFI FAN, gyda 4 lleoliad yng Nghymru a llawer mwy ar draws y DU. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd i gynulleidfaoedd ifanc roi adborth ar ffilmiau Cymreig,
  • Rydym yn cynnig adran Gwnaethpwyd yng Nghymru ar ein gwefan lle mae catalog o ffilmiau Cymreig wedi’u rhestru,
  • Rydym yn cynnig cymorth ariannol i arddangoswyr  i helpu i hyrwyddo ffilmiau wedi’u gwneud yng Nghymru, ffilmau Cymraeg a ffilmiau archif.

 

Ydych chi’n gallu helpu i gyllido fy ffilm?

Dydy Canolfan Ffilm Cymru ddim yn gallu cynnig cymorth ariannol ar gyfer cynhyrchu, datblygu na dosbarthu ffilmiau,yn cynnwys premieres ffilmiau. Gweler fanylion am bartneriaid defnyddiol eraill isod.

Fyddwch chi’n helpu i ddosbarthu fy ffilm?

Ni all Canolfan Ffilm Cymru weithredu fel dosbarthydd/archebwr oherwydd maint a chylch gwaith ein tîm. Unwaith y byddwn wedi hyrwyddo eich ffilm i arddangoswyr fe fyddwn yn eu hannog i archebu’n uniongyrchol trwy eich cyswllt archebu.

Ydych chi’n gallu rhoi manylion cyswllt sinemau Cymreig imi?

Rydym yn gweithio gyda rhwydwaith mawr iawn o sinemau ac am resymau diogelu data ni allwn ryddhau rhestrau cyswllt. Rydym yn hapus iawn i anfon gwybodaeth am eich ffilm ymlaen a’u hannog i gysylltu gyda chi.

Pryd ddylwn i anfon gwybodaeth am fy ffilm atoch?

Mae nifer o aelodau Canolfan Ffilm Cymru yn creu rhaglen dri mis o flaen llaw felly mae derbyn gwybodaeth mewn da bryd yn bwysig wrth gefnogi’r ffenestr theatr. Mae croeso i dameidiau o flaen llaw a nodyn i’r dyddiadur, hyd yn oed os ydy dyddiadau rhyddhau yn newid.

Un sgrin sydd gan y rhan fwyaf o sinemau yng Nghymru ac felly mae ffilmiau Cymreig yn rhannu gofod sgrin gyda theatrau, sinemau prif ffrwd a lleoliadau’n cael eu llogi’n allanol. Mae hyn yn rheswm da arall dros rannu gwybodaeth o flaen llaw.

Beth os nad wyf yn clywed oddi wrth y sinemau?

Mae yna alw am ffilmiau Cymreig gan arddangoswyr ond cofiwch mai dim ond un person sydd ganddyn nhw’n gweithio ar y rhaglen. Efallai bod y person yma’n Rheolwr/wraig Cyffredinol hefyd, yn Swyddog Marchnata ac yn weithredwr Blaen Tŷ ac mae rhaid i rai ymateb i gannoedd o geisiadau ar gyfer archebion ffilm bob mis. Byddwch yn amyneddgar os nad ydyn nhw’n ymateb ar unwaith.

Ydw i’n gallu dod yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru?

Sefydlwyd Canolfan Ffilm Cymru i gefnogi’r sector arddangos ffilmiau yng Nghymru. Mae ein haelodaeth a’n cymorth ariannol yn agored i sinemau, canolfannau celf, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau a chyrff eraill sydd yn dangos ffilmiau i gynulleidfaoedd. Os ydych yn wneuthurwr ffilm, yn ddosbarthydd neu yn ymarferydd ffilm arall, dydych chi ddim yn gymwys i fod yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru ond rydym bob amser yn hapus i drafod sut y gallwn helpu.

Ai dim ond ffilmiau newydd ydych chi’n eu cefnogi?

Rydym yn annog aelodau i archebu ffilmiau Cymreig, ffilmiau byr ac archif ar draws y degawdau! Mae ein catalog Gwnaethpwyd yng Nghymru  yn cynnwys manylion archebu ar gyfer amrediad eang o ffimlimiau Cymreig ac rydym yn rheolaidd yn cefnogi aelodau gyda thymhorau ffilmiau Cymreig.

Ydych chi’n gallu hyrwyddo cyllido torfol ar gyfer fy ffilm?

Ydym, os ydy’r ffilm o ddiddordeb i’n haelodau. Anfpnwch y manylion atom ac fe fyddwn yn eu rhannu ar draws ein rhwydwaith cymdeithasol

Os ydych yn gwneud, neu wedi gwneud ffilm Gymreig ac os hoffech inni ei hyrwyddo i dros 300 o arddangoswyr yng Nghymru (a thros 1,500 o aelodu BFI FAN DU gyfan, lle mae'n briodol yn y datganiad) llanwch y ffurflen yma:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses yma, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: radha@filmhubwales.org


Lawrlwythiadau:

  • Cefnogaeth i Wneuthurwyr Ffilmiau/Dosbarthwyr (PDF neu Word)

Cysylltiadau:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Ganolfan Ffilm Cymru cysylltwch gyda:

Rydym yn canolbwyntio ar arddangos ond efallai eich bod â diddordeb mewn cynhyrchu, dosbarthu neu feysydd eraill mewn ffilm yng Nghymru. Mae nifer o gyrff sgrîn eraill ar gael yng Nghymru a gallent eich cefnogi.

Ein cyllidwyr

BFI (British Film Institute)

Bydd BFI exists to promote greater understanding and appreciation of, and access to, film and moving image culture in the UK.

Why go to them?
BFI offer a number of national funds from production and development to organisational awards and support for distribution. Festivals of national significance can also apply.

Ein Partneriaid a'n Sefydliadau Sgrin Ehangach yng Nghymru

Arts Alive/Flicks In The Sticks

Arts Alive/Flicks In The Sticks work with over 130 different venues (any suitable local space that can show film, from churches to village halls) across Shropshire, Herefordshire and Mid-Wales.

Why go to them?

To choose from their catalogue of films, to seek advice on programming and booking and to borrow kit if in the right area.

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymruis the country’s funding and development organisation for the arts.

Why go to them?
ACW offer a range of funding options for individuals and organisations. They also host many useful toolkits and jobs listings.

BAFTA Cymru

BAFTA Cymru support talent and celebrating the very best of the film, games and television industries in Wales through the annual BAFTA Cymru awards and regular events across Wales.

Why go to them?
Join their network of practitioners by becoming a member, connect to Welsh talent through exciting industry events and build your career.

BBC Cymru Wales

BBC Cymru Walesis the nation’s broadcaster, providing a wide range of English and Welsh language content for audiences across Wales, as well as flagship programmes for network.

Why go to them?
If you’re interested in commissioning content. They also hold the rights to a number of Welsh films (see our catalgue).

BECTU

BECTU is the UK’s media and entertainment trade union, representing more than 40,000 staff, contract and freelance workers in creative industries.

Why go to them?

BECTU’s wide-ranging work on behalf of members includes support with conditions and contracts, training courses such as Cult Cymru, networking and advice.

BFI NET.WORK

Rhwydwaith BFI Cymrudiscover, develop and fund new and emerging writers, directors and producers across the UK. Delivered by Ffilm Cymru Wales with investment from the National Lottery.

Why go to them?
If you’re Welsh born or based and looking for support at the beginning of your film-making career.

Bigger Picture Research

Bigger Picture Research are a UK-based consultancy providing services
to the creative industries, arts and culture sectors

Why go to them?
If you are undertaking audience research or evaluation. Or if you need report writing, proofreading or editorial support.

British Council

British Council Wales brings the best of international education and arts to Wales and helps Welsh students, teachers, artists and others connect professionally with people around the world.

Why go to them?
If you’re looking for programmes, exchanges and partnerships that could help you meet new people, develop language skills, work or teach in countries across the world. They also run a really useful festivals database.

CADW

CADW is the Welsh Government’s historic environment service working for an accessible and well-protected historic environment for Wales.

Why go to them?
If you have a shared interest and want to form a partnership. CADW run a number of projects and events year-round.

Cinema For All

Cinema For All are the national support and development organisation for community-led cinema: community cinemas, film clubs and societies.

Why go to them?

If you’re a new society looking for set up advice or you would like to join their film booking scheme. We also run a kit hire scheme in collaboration.

Clwstwr

Clwstwr Creadigol aims to put innovation at the core of media production in South Wales – moving Cardiff’s thriving screen sector from strength to leadership.

Why go to them?
If you have a research and development brief, they have funds available to support.

Creative Cardiff

Creative Cardiffis a network which connects people working in any creative organisation, business or job in the Cardiff region.

Why go to them?
To discover new ideas, build your audience, promote your work, find new opportunities and work with new people.

Creative Europe Desk UK

Creative Europe Desk UK help the UK’s cultural, creative and audiovisual sectors to access funding from Creative Europe.

Why go to them?

Creative Europe Desk are based in the Welsh Government Creative industries team. They can offer advice and support on funding proposals. They also host events across the UK.

Cymru Greadigol

Cymru Greadigol is a new agency set up within Welsh Government. Their mission is to drive growth across the creative industries, build on existing success and develop new talent and skills –positioning Wales as one of the best places for creative businesses to thrive.

Why go to them?

They offer a range of support schemes including business support, funding, access to Creative Europe, Wales Screen, the commercial music industry and digital sector.

Ffilm Cymru Wales

Established in 2006 and formerly known as the Film Agency Wales, Ffilm Cymru Wales have a remit to help to develop the film sector in Wales and maximise the economic, educational and cultural benefits of film.

Why go to them?

If you’re a filmmaker and want to explore support for a Welsh film project, if you’re a festival or venue looking for audience development funding, or if you’re a film education practitioner looking to make films with young people, or create educational resources/educational film projects.

(Independent Cinema Office)

ICO (Independent Cinema Office) are the national organisation for the development and support of independent film exhibition in the UK.

Why go to them?

If you need help with programming, want to book their films or want to take part in one of the many courses and events they run annually. Their website is also a handy resource for licensing and how to set up a cinema.

Into Film

Into Film is a film education charity that puts film at the heart of the educational and personal development of children and young people aged 5-19 across the UK.

Why go to them?

If you want to get in contact with your local schools film club, or if you don’t have one and are interested to see if they can build links nearby. If you would like to host something for teachers or schools at your venue, or participate in the Into Film Festival by offering a free school screening. To find out more about how Into Film could help FAN members click yma.

It’s My Shout

It’s My Shout is a training scheme, based in Wales, providing training for all ages interested in gaining experience in Film.

Why go to them?

If you’re interested in getting hands on experience in film-making.

Moviola

Moviola provide a programming advice and film booking service for some 250 venues right across the UK.

Why go to them?

To choose from their catalogue of films, to seek advice on programming and booking and to borrow kit if in the right area.

Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC)

Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC) is the voice of the independent TV production sector in Wales.

Why go to them?

TAC offers range of services including standard contracts and other business affairs support, policy representation and a training and skills programme.

S4C

S4Cis a Welsh language digital platform and television channel, transmitting live between 6 in the morning and late at night, working primarily with independent production companies.

Why go to them?
S4C have a host of content in their archive, some of which is available for theatrical screenings (see our catalogue).

Screen Alliance Wales

Based at Bad Wolf Studios,Screen Alliance Wales provide useful information for people working in the film and TV industry in Wales, promoting talent, educating young people and working with production companies to sources services.

Why go to them?

If you’re a young person looking to find work in the creative industries or a production company looking to recruit crew, locations and services.

Screen and Sound Archive

Based at the National Library of Wales, the Screen and Sound Archive is home to a comprehensive collection of films, television programmes, videos, sound recordings and music relating to Wales and the Welsh.

Why go to them?

If you would like to access and/or screen content from the audio visual collections.

Sgil Cymru

Sgil Cymru offer three different types of creative and digital media apprenticeships as well as bespoke courses for industry professionals looking to upskill or step up to a new role.

Why go to them?

If you work in the UK film and TV industry, or aspire to and want to up-skill.

University of South Wales

With more than 31,000 students from 122 countries, the University of South Wales  is the 6th largest university in the UK and the largest in Wales.

Why go to them?

USW offer BA courses in film, cinema, set design, performance and more.

Wales Screen

Wales Screen encourages film and television productions to use locations, crew and facilities throughout Wales. Part of Creative Wales (within Welsh Government) Wales Screen assists productions on a practical basis, ensuring that their spend within the Welsh economy is maximised.

Why go to them?
If you’re looking for locations, studio or build space, freelance crew and production facilities or key contacts within local authorities for permission to film throughout Wales.

Welsh Broadcasting Trust

Welsh Broadcasting Trustis a registered charity established to promote and support educational and practical activities in relation to television, film, radio and digital media.

Why go to them?
Financial support is available to individuals wishing to improve their skills in television, film, radio and new media.

WNO (Welsh National Opera)

WNO (Welsh National Opera) transform lives through the power of opera. They do this with award winning performances of fully staged opera and concerts which combine a sense of adventure with the highest possible quality. Beyond the theatre, WNO connects with people through community and education work and digital projects.

Why go to them?
Perhaps you’re interested in running cross arts events in your venue.

Wolf Studios Wales

Wolf Studios Wales is a new studio facility in South Wales within close proximity to Cardiff centre and Cardiff Bay.  

Facilities include 125,000 square feet of stage space with 5 stages ranging from 14,200 to 50,000 square feet and stage heights from 31 to 57.5 feet.  There is flexible office space, auxiliary rooms, costume and props storage. 

Why go to them?
If you need facilities, locations and services.

^
CY