Straeon Traws Newydd gyda Chysylltiadau Cymreig yn dod i Sinemâu yn 2022

Being Hijra © Spring Films, Donna © Bohemia Media
Mercher, 13 Gorffennaf, 2022

Gyda chefnogaeth prosiect Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru mae dwy ffilm newydd o dalent Cymreig, sydd yn dilyn bywydau menywod Traws yn India ac UDA yn dod i sinemâu eleni.

Gyda chefnogaeth prosiect Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru mae dwy ffilm newydd o dalent Cymreig, sydd yn dilyn bywydau menywod Traws yn India ac UDA yn dod i sinemâu eleni.

Mae ‘Donna’ sydd yn cael ei dosbarthu gan Bohemia Media, yn ffilm gyntaf y Cyfarwyddwr Cymreig Jay Bedwani. Mae’r ffilm sydd yn cael ei rhyddhau ar 15 Gorffennaf 2022 yn adrodd stori Donna Personna a darodd y llwyfan gyntaf yn y chwedlonol Cockettes. Ecstatig sydd ymhell iawn o fagwraeth crefyddol Donna yn San Jose. Nawr yn ei saithdegau mae’n cael cyfle i gyd ysgrifennu drama am gyfnod yn hanes queer sydd wedi ei anwybyddu – Terfysg Compton’s Cafeteria Riot, lle y gwnaeth menywod Trawsrywiol yr oedd Donna yn eu hadnabod seyfll i fyny yn erbyn aflonyddu’r heddlu.

Treuliodd Jay Bedwani, Cyfarwyddwr ‘Donna’ bum mlynedd yn teithio o Gaerdydd i Galiffornia i ddogfennu stori Donna a ffurfio cyfeillgarwch oes yn y cyfamser. Mae’n esbonio: 

 “Rwy’n teimlo’n freintiedig i gael cyflwyno stori menyw drawsrywiol hŷn i sgriniau Cymru. Rwy’n gobeithio y bydd meges ac ysbryd Donna yn cyffwrdd cynulleidfaoedd cymaint ag a wnaeth imi.” 

Mae ‘Being Hijra’, gan y Cyfarwyddwr o Orllewin Cymru Ila Mehrotra (Spring Films) a fydd yn cael ei rhyddhau yn nes ymlaen eleni yn daith hynod o bersonol ac emosiynol a ffilmiwyd dros 8 mlynedd sydd yn nodi poen a balchder Rudrani Chettri a’r gymuned trawsrywiol yn New Delhi wrth iddyn nhw greu asiantaeth fodelu trawsrywiol cyntaf India.

 Dywed Ila Mehrotra: 

‘‘Bu datblygu stori’r gymuned Hijra yny dull mwyaf dynol a pherthnasol yn bleser pur. Mae’r gefnogaeth a’r diddordeb gan Ganolfan Ffilm Cymru yn fy llenwi gyda brwdfrydedd i gyflwyno’r ffilm i sgriniau Cymru gan obeithio y bydd yn atseinio yn ddynol yn gyffredinol’’ 

Cefnogir y ddwy ffilm gan ‘Gwnaethowyd yng Nghymru’ prosiect Canolfan Ffilm Cymru sydd yn dathlu ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig gan roi llwyfan i straeon llai adnabyddus o Gymru sydd yn cynrychioli cymunedau Cymreig go iawn. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn gweithio gyda Bohemia a Spring Films i sicrhau bod gan gynulleidfaoedd y cyfle i glywed cyfweliadau gan y Cyfarwyddwyr a chreu undod gyda’r cynulleidfaoedd Traws a gynrychiolir ar y sgrin yn eu sinemâu annibynnol lleol.

Yn nes ymlaen eleni gall cynulleidfaoedd hefyd edrych ymlaen at ‘T.L.C’ sef Gofal Cariad Tyner i Sinema Traws-Arawin/Traws-Gariad. Cyfres o ddigwyddiadau brennig yn archwilio ffilmiau sinema traws-arwain o brosiect Sinema Cynhwysol Canolfan Ffilm Cymru. Sinema Cynhwysol project.

Dywedodd Radha Patel, Swyddog Gwnaethwyd yng Nghymru yng Nghanolfan Ffilm Cymru:  

“Mae’r ffilmiau dogfen yma yn nodi carreg filltir diwylliannol pwysig. Yn aml dywedir wrth wneuthurwyr ffilm mai dim ond ar gyfer un stori ar y cyrion y mae lle iddi ar y tro. Drwy dorri’r tueddiad yma mae sinemâu Cymru yn anfon neges bwysig i bobl Traws, yn enwedig i bobl Traws ifanc, gan gadarnhau eu hunaniaeth a’u hawl i hunan benderfynu.”

Derbyniodd y ddwy ffilm gyllid gan Ffilm Cymru Wales yr asiantaeth datblygu cenedlaethol sdydd yn buddsoddi yn natblygiad a chynhyrchu ffilmiau byr a hir gan wneuthurwyr newydd a sefydledig wedi’u lleoli yng Nghymru. 

Dywedodd Kimberely Warner, Pennaeth Cynhyrchu yn Ffilm Cymru Wales: 

Rydym mor falch o fod wedi gweithio gyda Jay ac Ila ar eu ffilmiau dogfentrawiadol. Mae mor bwysig sicrhau gwelededd i’n cymunedau Traws amrywiol sydd yn cynrychiolipob cefndir hil ac ethnig yn ogystal â thraddodiadau ffydd. Mae Being Hijra a Donna yn canoli profiadau dwy fenyw anhygoel a’u teithiau unigol o hunan. Fe fydd eu straoen yn gymorth i arwain y ffordd i eraill ac rydym yn sicr y bydd y ddwy yn cyrraedd cynulleidfaoedd byd-eang 

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn cynnig llu o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn mewn partneriaeth gydag arddangoswyr Cymreig, yn cynnwys catalog ffilmiau gyda 600 o ffilmiau byr a hir gyda chysylltiadau Cymreig

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn derbyn cyllid gan Creative Wales a chyllid y Loteri Cenedlaethol drwy Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI DU gyfan. Fel rhan o FAN, mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol Prydeinig a rhyngwladol drwy gydol y flwyddyn. Gweninyddir cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm.  

Mae dros £30m yn cael ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU gan y Loteri Genedlaethol. 

-DIWEDD-

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

Donna will be in cinemas from 15th July 2022 (dates subject to change – see please cinema websites). Further venues and dates to be announced:

Fe wnaethom ofyn i'r ysgrifennwr llawrydd ffilm a diwylliant Lillian Crawford yfweld â'r Cyfarwyddwyr Jay Bedwani ac Ila Mehrotra am eu ffilmiau. Gwyliwch glip o'r cyfweliad isod a dewch o hyd i'r drafodaeth lawn mewn sinemâu.

Cinemas / Programmers can access the full discussion and other clips.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda:

Am Canolfan Ffilm Cymru:
Mae Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) yn dathlu sinema. Rydym yn cefnogi cyrff sy’n dangos ffilmiau – o wyliau ffilmiau i gymdeithasau a chanolfannau celfyddydau cymysg. Wrth gyd-weithio gyda dros 315 o arddangoswyr ein nod ydy cyflwyno’r ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i gynulleidfaoedd ar draws Cymru a’r DU. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 250 o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 480,000 o aelodau cynulleidfa.

Rydym yn rhan o rwydwaith wyth canolfan yn y DU a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) fel rhan o Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN). Mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru.

Rydym hefyd yn falch o arwain ar strategaeth sinema cynhwysol ar ran FAN BFI.
Gwefan, Twitter, Facebook

Am Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI
Gyda chefnogaeth arian y Loteri Genedlaethol, mae'r Rhwydwaith Cynulleidfas Ffilm BFI (FAN), yn ganolog i nod y BFI i sicrhau bod y dewis mwyaf o ffilm ar gael i bawb. Wedi'i sefydlu yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd sinema'r DU ehangach a mwy amrywiol ar gyfer ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, mae FAN yn gydweithrediad unigryw, ledled y DU sy'n cynnwys wyth Canolfan a reolir gan sefydliadau ffilm a lleoliadau blaenllaw sydd wedi'u gosod yn strategol ledled y wlad. Mae FAN hefyd yn cefnogi datblygiad talent gyda Gweothredwyr Talent Rhwydwaith BFI ym mhob un o'r Canolfannau Saesneg, gyda chenhadaeth i ddarganfod a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr talentog ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Canolfannau Ffilm FAN BFI yw:

 • Arweinir Canolfan Ffilm Canolbarth Lloegr gan Broadway, Nottingham yn gweithio mewn partneriaeth â'r Flatpack o Birmingham
 • Arweinir Canolfan Ffilm y Gogledd ar y cyd gan Showroom Workstation, Sheffield a HOME Manchester
 • Arweinir Canolfan Ffilm De Ddwyrain gan yr Independent Cinema Office
 • Arweinir Canolfan Ffilm De Orllewin gan Watershed ym Mryste
 • Arweinir Canolfan Ffilm yr Alban gan Glasgow Film Theatre
 • Arweinir Canolfan Ffilm Gogledd Iwerddon gan Brifysgol Queen's, Belfast
 • Arweinir Canolfan Ffilm Cymru gan Chapter yng Nghaerdydd
 • Arweinir Canolfan Ffilm Llundain gan Film London

Gwefan

Am BFI
Rydym yn elusen diwylliannol, dosbarthydd y Loteri Cenedlaethol a chorff arweiniol y DU ar gyfer ffilm a’r ddelwedd symudol. Ein cenhadaeth ydy:

 • cefnogi creadigrwydd a mynd ati i chwilio am y genhedlaeth nesaf o storïwyr y DU
 • tyfu a gofalu am Archif Genedlaethol y BFI, archif ffilm a theledu mwyaf y byd
 • cynnig yr ystod ehangaf o ddiwylliant delweddau symudol y DU a rhyngwladol drwy ein rhaglenni a'n gwyliau - a gyflwynir ar-lein ac mewn lleoliad
 • defnyddio ein gwybodaeth i addysgu a dyfnhau gwerthfawrogiad a dealltwriaeth y cyhoedd
 • gweithio gyda'r Llywodraeth a'r diwydiant i sicrhau twf parhaus diwydiannau sgrin y DU

Wedi'i sefydlu ym 1933, mae'r BFI yn elusen gofrestredig a lywodraethir gan Siarter Frenhinol.

Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI yw Tim Richards.
Gwefan, Facebook, Twitter

Am Chapter
Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemau, theatrau, gofod arddangos, stiwdios a chaffi, bariau arobryn, dros 60 o ofod gweithio diwylliannol a rhagor.

Mae gan Chapter enw da rhyngwladol am ragoriaeth, arloesi a chydweithredu. Mae’n cynnig rhaglen newidiol barhaus o’r perfformiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru ac o amgylch y byd.
Gwefan, Facebook, Twitter

 

^
CY