Fef 2223 58213354
O’r Lleol i’r Byd-eang - Sinemau a Gwyliau Ffilm Cymreig yn ailgysylltu Cynulleidfaoedd gyda’r Byd yn 2022 

Mehefin 2022

Mae Canofan Ffilm Cymru wedi dyfarnu £70,000 mewn cyllid Loteri Cenedlaethol i 13 o sinemau annibynnol a gwyliau ffilm yng Nghymru drwy ei Gronfa Arddangos Ffilmiau.  

Fe fydd y cyllid yn galluogi cymunedau Cymreig i ailgysylltu drwy ffilm gan gefnogi eu lleoliad lleol. Gydag undod dan sylw, fe fydd straeon ar sgrin o Gymru ac ar draws y byd, a digwyddiadau a gweithdai arbennig yn edrych ar beth mae’n ei olygu i fod yn Gymreig ar ôl Covid. 

Mae digwyddiadau i ddod yn cynnwys Gŵyl Caribîaidd Windrush a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau a Theatr Glan yr Afon yng Nghasnewydd ym mis Mehefin eleni, mewn partneriaeth gyda Cinema Golau. Wrth i sinemau barhau i fod mewn cyfnod o ansicrwydd yn dilyn y pandemig, fe fydd yr ŵyl yn cynnig digwyddiadau ffilm fforddiadwy, gan groesawu pobl yn ôl i’r lleoliad i ddarganfod stori cenhedlaeth Windrush Cymru. 

Ynglŷn ag Yvonne Connike y gall cynulleidfaoedd edrych ymlaen ato:  

“Mae gennym raglen rhyng-genedlaethau bywiog sydd yn adrodd stori cymuned amhrisiadwy cenhedlaeth Windrush yn y DU. Fe fydd plant a’u teuluoedd yn mwynhau ffilmiau animeiddio a ffilmiau byr gan artistiaid Caribîaidd. Fe fydd hefyd linyn gwych o ffilmiau byr gan fenywod Caribîaidd, rhai yn dod o Gymru. Mae’r ŵyl yn cynnig cyfle gwych i bontio’r sgwrs am bopeth amhrisiadwy cenhedlaeth Windrush, ar gyfer cenedlathau’r gorffennol, presennol a dyfodol.” 

Yng Nglan-yr Afon, Caerdydd mae, Gentle/Radical yn cynllunio chwyldro stepen drws drwy ail-lansio eu Clwb Ffilmiau lleol. Fe fyddant yn ymestyn at drigolion lleol yn uniongyrchol gan eu galluogi i gymryd rhan mewn rhaglennu ffilmiau rhyngwladol a Chymreig, cyfarfod eu cymdogion ac edrych ar sut y gall sinema fod yn adnawdd diwylliannol pwerus o fewn bywyd o ddydd i ddydd.  

Mae Rabab Ghazoul yn esbonio:  

“Rydym yn hynod o gyffrous o fod yn lansio dangosiadau cymunedol unwaith eto yng nghanol ein cymdogaeth leol yng Nglan-yr-Afon. CynCovid roedd gennym gynlluniau i archwilio dangosiadau stryd yn yr ardal ond bu’n rhaid gohirio’r cynlluniau hynny. Felly rydym yn edrych ymlaen at dreialu’r model yma o’r diwedd, gan edrych ar yr awydd ymysg ein trigolion ar gyfer dangosiadau stryd gan ddwyn cymdogion sydd yn byw yn agos i fwynhau ffilm, bwyd a sgwrs gyda’i gilydd.” 

O wyliau ffilm rhyngwladol i rwydweithiau sinema gwledig, mae prosiectau a gyllidir gan Ganolfan Ffilm Cymru eleni yn gymdeithasol ymwybodol ac yn eofn, yn uchelgeisiol yn eu hymdrech i hyrwyddo hunaniaeth Gymreig gynhwysol drwy ofod cymunedol sinema.  

Mae Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru yn esbonio: 

“Mae’r byd yn newid yn gyflym ac adlewyrchir hyn yn y straeon rydym yn chwilio amdanyn nhw ar sgrin. Mae’r prosiectau rydym yn eu cefnogi yn 2022 yn edrych ar sut rydym yn gweld ein hunain yng nghyd-destun y newidiadau yma. O ddangosiadau lleol sydd yn dwyn pobl at ei gilydd ar eu strydoedd i berthynas Cymru gydag Affrica neu gyfraniad amhrisiadwy cenhedlaeth Windrush mae sinemau yn helpu cymunedau i wella a mwynhau unwaith eto ond hefyd i ddarganfod pwy ydyn ni fel Cymry mewn cyd-destun byd-eang.”

Cefnogir y prosiectau gan Ganolfan Fflm Cymru, rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI gan ddefnyddio cyllid gan y Loteri Cenedlaethol i sicrhau bod y dewis mwyaf o sinema ar gael i bawb ar draws y DU. 

Mae Cronfa Arddangos Ffilm y BFI FAN yn bosibl diolch i arian y Loteri Genedlaethol gan Sefydliad Ffilm Prydain (BFI), trwy ei Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN). Mae’r gronfa’n cynnig cymorth ailagor i arddangoswyr ar draws y DU gyfan, i roi hwb i raglennu diwylliannol ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol wrth i gyfyngiadau leddfu. Gweinyddir cyllid yng Nghymru gan FHW drwy Chapter fel y Sefydliad Arweiniol Canolfan Ffilm. 

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

 

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

-DIWEDD-

Darllen rhagor
Slate Quarrying © National Screen And Sound Archive Wales(3)
To Llechi ar gyfer Pob Tŷ’: Yn dod i sinemau Cymru yn 2022.
Dydd Mercher, 20 Ebrill 2022
Mae tymor ffilm newydd gan linyn Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru o’r enw ‘To Llechi ar gyfer Pob Tŷ’ yn dod i sinemau yn 2022.
Fe fydd y daith yn dathlu statws treftadaeth y byd UNESCO tirwedd llechi Gogledd Orllewin Cymru gan roi cyfle i gynulleidfaoedd Cymru ddysgu am y cysylltiadau llai adnabyddus Cymru gyda’r Fasanach Caethwasiaeth Atlantig.

Gydag Archif Sgrin a Sain yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae Canolfan Ffilm Cymru wedi datblygu rhaglen deithiol o ffilmiau archif a ffilmiau Cymreig yn amlygu hanes y chwareli yng Nghymru, ei effaith ar gymunedai a chysylltiadau gyda phrosiectau trefedigaethol ehangach dan arweiniad yr Ymerodraeth Brydeinig. Mae’r pecyn yn cynnwys amrediad o ffilmiau o Slate Quarrying (1946) sydd yn darlunio bywyd gwaith yn Chwrael y Penrhyn, 1200 troedfedd o ddyfnder, ym Methesda i Cut Me Loose (1998), ffilm bersonol a ysgrifenwyd ac a gyflwynwyd gan y bardd rap a’r hanesydd David Brown, o dras cymysg Du Jamaicaidd a Gwyn Cymreig.

Datblygwyd y prosiect yn dilyn cyhoeddiad ym mis Gorffennaf 2021 bod statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO wedi ei roi i dirwedd llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:   

‘‘Mae cyhoeddiad treftadaeth y byd UNESCO yn arwyddocaol i Gymru. Mae’n rhoi cyfle anhygoel i ddathlu ei hanes balch o chwareli llechi ar y sgrin drwy gasgliad diddorol o ffilmiau. Mae’n hanfodol hefyd ein bod yn edrych yn ddyfnach ac rhoi cyd-destun i straeon llai adnabyddus o ran llafur y dosbarth gweithiol a’r Fasnach Gaethwasiaeth Atlantig. Mae’r daith yn rhoi cyfle i gynuylleidfaoedd ddarganfod elfennau o ddiwylliant Cymreig sydd yn sylfaenol i bwy ydyn ni.”

Roedd chwareli llechi Gogledd Cymru yn gysylltiedig hefyd gyda hanes mwy treisgar gan fod llawer o gyfoeth y perchnogion caethweision fel yr Arglwydd Penrhyn, wedi ei ddefnyddio i ehangu’r chwareli a hyd yn oed adeiladu rhai trefi a dinasoedd yng Nghymru. Bwriad y tymor ydy edrych ar sefyllfa gymhleth Cymru fel aelod trefedigaethol ac un a elwodd o’r cyfoeth a grewyd gan yr Ymerodraeth Brydeinig drwy gynhyrrchu llechi.

I lansio’r sgwrs mae Canolfan Ffilm Cymru hefyd wedi dwyn ynghyd banel o siaradwyr arbenigol, Yvonne Connikie (curadydd ffilm), Abu-Bakr Madden Al Shabazz (hanesydd ac anthropolegydd diwylliannol), Charlotte Williams (awdur Sugar and Slate) ac Emlyn Roberts (cyn chwarelwr). Gall cynulleidfaoedd wrando ar y sgyrsiau yn y sinemau sydd yn cymryd rhan

Mae AbuBakr yn esbonio pwysigrwydd delio gyda hanes Cymru ar y sgrin

"Mae gweld hanes Cymru ar y sgrin yn dangos y cyfoeth sydd gan orffennol y genedl yma ar ei datblygiad cymdeithasol a gwleidyddol yn yr 21ain ganrif. Mae gan Gymru fel cenedl a hanes Cymru fel pwnc, hen gymdeithas amlddwylliannol oherwydd ei chysylltiadau gyda masnach cyn ac yn ystod diwydianeiddio. Fe fydd darlunio dimensiwn amlddiwylliannol cymdeithas Gymreig yn cynnal cywirdeb wrth gofnodi ein gorffennol, gan ddangos cynhwysiant ein cenedl fodern a’r hyn y mae’r holl grwpiau wedi ei gyfrannu dros amser." 

Mae sinemau ar draws Cymru yn bwriadu cynnal gweithgareddau thema ar hyd y flwyddyn. Ym Mlaenau Ffestiniogm cartref i Chwarel Llechwedd, mae CELLb yn bwriadu cynnal penwythnosau Gŵyl Ffilm Chwarel gyda 2 benwythnos o weithgareddau ar y thema llechi. Fe fyddan nhw yn cysylltu cynulleidfoaedd gyda chwarelwyr oedd yn gweithio yn y chwareli ac yn cynnal sgyrsiau am deuluoedd y Penrhyn a Pennant a’u cysylltiadau gyda chaethwasiaeth.

Ychwanegodd Iola Baines, Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru: 

‘‘Mae’r Archif yn gweithio’n galed i sicrhau bod cynulleidfaoedd Cymreig o bob oed yn gallu cael mynediad i’w treftadaeth sgrin. Rydym yn gyffrous i fod yn gweithio gyda Chanolfan Ffilm Cymru i ddod â ‘To o Lechi i bob Tŷ’ yn fyw – o’r ffilmiau archif byr yn dangos bywydau chwarelwyr i’r ‘Chwarelwr’ (y ffilm siarad Gymraeg gyntaf erioed) a ffilmiau dogfen yn cysylltu llechi a gwladychiaeth. Mae’r ffilmiau yma yn amlygu pwysigrwydd pobl, lleoedd a digwyddiadau Cymru na ddylid fyth eu anghofio. Mae ffilmiau archif Cymreig yn cynnwys ein gorffennol a’n dyfodol – dyma sut y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn gallu cael mynediad i’w diwylliant a’u hanes. Mae’n hanfodol bod ein gwaith yn parhau i gael ei gefnogi a’i fod yn hygyrch i’r cyhoedd drwy sinemau .’'

Gall cynulleidfaoedd dderbgyn y newyddion diweddaraf am ffilmiau i ddod ar wefan adran Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru neu trwy ddilyn @FilmHubWales ar y cyfryngau cymdeithasol.  

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn derbyn cyllid gan Creative Wales a chyllid y Loteri Cenedlaethol drwy Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI DU gyfan. Fel rhan o FAN, mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol Prydeinig a rhyngwladol drwy gydol y flwyddyn. Gweninyddir cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm. CaIff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

-DIWEDD-

Darllen rhagor
My Visual Copy 58004632
Mis Hanes Merched 2022: Ffilmiau Cymreig gan, yn cynnwys ac am ferched yn rhyddhau yn 2022

I ddathlu ''Mis Hanes Menywod'’ mae tîm Canolfan Ffilm Cymru yn gyffrous i ddod â detholiad o ffilmiau Cymreig gan, yn cynnwys neu am ferched o Gymru i chi – a ryddhawyd yn 2022. Yn eu plith mae rhai enwau efallai y byddwch wedi clywed amdanynt a rhai sy’n dod allan ar y sîn. O ddramâu, i raglenni dogfen a ffuglen wyddonol, daw tirwedd ddiwylliannol Cymru hyd yn oed yn fwy cyffrous eleni diolch i ddoniau’r merched Cymreig hyn yn cyflwyno naratifau diddorol, newydd.

Mae'r rhestr hon wedi'i llunio fel rhan o Gwnaethpwyd yng Nghymru – strategaeth Canolfan Ffilm Cymru sy’n cefnogi arddangoswyr ac yn canolbwyntio ar amlygu ffilmiau a gwneuthurwyr ffilm sydd â chysylltiadau Cymreig. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn cefnogi gwneuthurwyr ffilm a dosbarthwyr, cysylltwch gyda Radha, ein Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru.

Darllen rhagor
Swaur 57369521 (3)
Wyth o Ffilmiau Cymreig yn dod i Sinemau yn 2022
Iau, 13eg Ionawr

O’r ffilm arswyd Gymraeg, Gwledd, wedi ei lleoli yn Eryri, i’r gymuned drawsrywiol yn Dehli Newydd yn y ddogfen Hijra – mae wyth ffilm eclectig yn cyflwyno doniau a straeon Cymreig ar y sgrin fawr yn 2022. 

Mae’r wyth ffilm yn cynnig cyfle i gynulleidfaoedd ddarganfod rhywbeth newydd am Gymru, o straeon Cymreig lleol anadnabyddus fel y frwydr i achub sinema’r Lyric yng Nghaerfyrddin (Save the Cinema), i straeon byd-eang Cynghrair Genedlaethol Affrica sydd yn cael eu hadrodd drwy lygaid Cymry fel Gordon Main a John Giwa-Amu (London Recruits). 

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:

“Mae’r ffilmiau hyn yn dangos bod digon i’w ddarganfod am fywyd yng Nghymru, y tu hwnt i’n tirwedd gwledig. Mae gan wneuthurwyr ffilm Cymreig straeon sydd yn arwyddocaol yn fyd-eang i’w hadrodd sydd yn gallu ysbrydoli talent newydd a chynulleidfaoedd lleol. Drwy Gwnaethpwyd yng Nghymru mae gennym gyfle i ystyried sut y gall y ffilmiau a wnaethpwyd yn ein gwlad roi llais byd eang inni ac adeiladu’r diwydiant ffilm o’n cwmpas. Mae rhagor o ymwybyddiaeth o’r ffilmiau yma yn gallu bod yn fuddiol i’n synnwyr o gymuned a hunaniaeth diwylliannol.”  

Drwy eu llinyn Gwnaethpwyd yng Nghymru mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn gweithio gyda dosbarthwyr, sinemau Cymru a gwyliau ffilm i hyrwyddo’r ffilmiau i gynulleidfaoedd ehangach.  Wrth i leoliadau weithio i adfer o’r pandemig – mae nifer o wneuthurwyr ffilm yn gobeithio y bydd cynulleidfaoedd yn mynd i weld y ffilmiau yma ar y sgrin fawr fel y bwriadwyd.

Dywedodd Roger Williams, awdur Gwledd:

“Pe byddem yn ddigon eofn ynghylch adrodd ein straeon ar y sgrin fawr, fawr yma, gallem adeiladu’r math o ddiwylliant lle nad ydy hi’n anarferol gweld ffilmiau Cymraeg yn ein sinemau.” 

 Mae Cymru yn lle cynyddol gyffrous ar gyfer ffilm, gyda sgrptiau yn denu actorion fel Rebel Wilson (The Almond a the Seahorse) a Samantha Morton (Save the Cinema) i rolau amlwg a dim ond rhai o’r teitlau a ragwelwyd yn 2021 ydy’r rhain. Fe wnaeth FHW olrhain a chefnogi 27 o ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig rhwng 2019 1 2021.

Ychwanegodd Delphine Lievens, Pennaeth Dosbarthu yn Bohemia Media:

"Rydym yn falch o gyflowyno Donna i gynulleidfaoedd ar draws y DU yn ddiweddarach eleni. Mae Donna yn ffigur unigryw ac ysbrydo9ledig ac mae’n cael ei phortreadu mor gywir gan y tîm o wneuthurwyr ffilm Cymreig talentog y tu ôl i’r ffilm." 

Gall cynulleidfaoedd dderbgyn y newyddion diweddaraf am ffilmiau i ddod ar wefan adran Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru neu trwy ddilyn @FilmHubWales ar y cyfryngau cymdeithasol.  

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn bodoli diolch i gyllid gan Cymru Creadigol a chyllid Loteri Cenedlaethol gan BFI (Sefydliad Ffilmiau Prydeinig) drwy ei Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN). Mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Prydeinig annibynnol a ffilmiau rhyngwladol dryw gydol y flwyddyn – gweinyddir cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm. Caiff dros 30M ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

-DIWEDD-

Darllen rhagor
BeFunky Collage
Digwyddiadau Sinemau cymunedol yn ailgysylltu cymunedau Cymreig yn dilyn Covid

10fed Tachwedd 2021

Mewn neuaddau pentref, llyfrgelloedd, canolfannau celfyddydau gwledig a gofod cymunedau trefol ar draws Cymru, mae digwyddiadau sinema cymunedol a gwirfoddol yn ailuno pobl leol yn ddiogel drwy brofiadau’r sgrin fawr.

Yn aml mae’r 120 a rhagor o grwpiau sinemau cymunedol yng Nghymru yn achubiaeth i gynulledifaoedd sydd yn gorfod teithio dros hanner awr yn y car, neu bellteroedd hirach ar drafnidiaeth cyhoeddus, i gyrraedd eu sinemau amlbleth neu ganolfan gelffyddydau lleol.  

I gefnogi’r gwasanaethau cymunedol hanfodol yma mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn gweithio gyda lleoliadau i gynnig cymorth rhaglennu a marchnata. Maen nhw hefyd wedi awarded a series of small grants dyfarnu cyfres o grantiau bychain drwy Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) gan ddyfarnu cyllid y Loteri Cenedlaethol i gymunedau cymunedol yng Nghymru a chymdeithasau ffilm wrth iddyn nhw ailagor yn dilyn COVID-19. 

Defnyddir yr arian i helpu i gylfwyno’r ffilmiau DU a rhyngwladol gorau i bobl leol, mewn sinemau cymunedol y maen nhw’n eu hadnabod ac yn eu caru, gan gynnwys llu o ffilmiau o Gymru. Fe fydd arddangoswyr yn cefnogi llesiant ac yn lleihau ynysigrwydd a grewyd gan y pandemig, yn enwedig i aelodau hŷn cymunedau sydd wedi teimlo’n llai hyderus i ddychwelyd i ddigwyddiadau cyhoeddus. Bydd sinemâu cymunedol, a fydd hefyd yn cael eu heffeithio gan reoliadau pasio COVID newydd yng Nghymru, yr un mor ddibynnol ar gefnogaeth ac amynedd cynulleidfaoedd yn ystod y misoedd nesaf wrth iddynt ailadeiladu.

Ym mhentref Brynaman ar ochr ddeheuol y Mynydd Du, mae’r Sinema Neuadd Gyhoeddus yn rhedeg tymor o ffimliau Cymreig gan alluogi eu cynulleidfaoedd i gysylltu gyda’r straeon ar y sgrin.

Mae Tom Smith y Rheolwr Cyffredinol yn esbonio:

“Mae ein sinema mewn ardal wledig incwm isel ac i fwyafrif ein cwsmeriaid dyma’r unig leoliad maen nhw’n gallu mynd iddo yn rheolaidd i gael adloniant. Rydym yn bwriadu dangos ffilmiau a ffilmiwyd neu a osodwyd yng Nghymru gyda straeon perthnasol sydd yn agos i gartref ac yn berthynol i’n cynulleidfa, yn enwedi ein grŵp teyrngar dros 60 oed sydd yn mynychu ein Cyflwyniadau Sgrin Arian. Rydym yn edrych ymlaen at gael cyflwyno ffilmiau annibynnol i’n holl gwsmeriaid sydd heb gael y cyfle efallai i weld ffilmiau annibynnol yn y sinema o’r blaen.” 

Yn Llansadwrn, Sir Gaerfyrddin mae Sinema Sadwrn yn dangos ffilmiau annibynnol Prydeinig a rhyngwladol bob mis.

Dywedodd gwirfoddolwraig Sinema Sadwrn Mair Craig:

“Rydym yn edrych ymlaen at ailagor, gyda chyfyngiadau COVID, fel bod pobl yn gallu dod at ei gilydd i fwynhau rhannu profiad. Rydym wedi’n lleoli mewn pentref gwledig yn Sir Gaerfyrddin ac rydym wedi colli digwyddiadau cymunedol dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf. Ystafell Ddarllen glyd ydy ein lleoliad ac mae ein dangosiadau yn ffordd o gyflwyno’r gymuned yn ddiogel yn ôl i ddigwyddiadau cymdeithasol rheolaidd. Rydym yn hynod o ddiolchgar am gefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru.”

Fe fydd digwyddiadau gyda chefnogaeth yn cael eu cynnal ar draws Cymru o nawr tan Mawrth 2022 wrth i’r sinemau weithio’n agos gyda’u cynulleidfaoedd i gasglu adborth ac addasu i anghenion lleol. Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:

“Mae lleoliadau heb fod yn theatrau sydd yn dangos o DVD neu Blu-Ray, lleoliadau llai mewn lleoliadau trefol wedi parhau ar gau am gyfnodau hir yn ystod COVID. Mae nifer yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr gweithgar ac heb gyllid na staff i barhau ar agor. Mae colled ar eu holau ac roeddem eisiau cefnogi a dathlu eu dychweliad. Maen nhw’n cynnig amrediad eang o ffilmiau na fyddai cynulleidfaoedd lleol yn gallu eu gweld fel arall ac maen nhw’n aml yn gartref i amrediad o wasanaethau cymunedol ychwanegol, hanfodol.”

Mae Cronfa Arddangos Ffilmiau FAN BFI yn bosibl diolch i gyllid y Loteri Cenedlaethol gan Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN. Mae’r gronfa yn cynnig cymorth i arddangoswyr ailagor ar draws y DU, i hybu rhaglennu diwylliannol ac i ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd amrywiol wrth i gyfyngiadau lacio. Gweinyddir y cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm.

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

-DIWEDD-

Darllen rhagor
Frame 55568151 (1)
‘Y Stori Gyflawn’ – Platfform newydd yn cefnogi Ffilmiau Cymreig

09fed 08 Medi 2021

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) wedi lansio cyfres newydd o gyfweliadau, podlediadau a rhagor, wedi’u dylunio i ddathlu ffilmiau Cymreig gyda chysylltiadau Cymreig.

Y cyntaf i ymddangos ydy cyfweliadau gyda doniau y tu ôl i’r ffilmiau newydd Censor a The Toll. Mae’r Stori Gyflawn, sydd yn rhan o linyn Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru, yn gweithio mewn cydweithrediad gyda gwneuthurwyr a dosbarthwyr ffilmiau i dynnu sylw at y straeon y tu ôl i’r sgrin wrth iddyn nhw gyrraedd gwyliau a sinemau.

Wrth i leoliadau annibynnol barhau i adfer o’r pandemig COVID-19, y nod ydy hybu proffil ffilmiau Cymreig ac annog cynulleidfaoedd i ddychwelyd i’r sinema.

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru: 

“Credwn y dylai ffilmiau Cymreig gael eu cydnabod yn fyd-eang a’r lle gorau i’w gweld ydy yn ein sinemau neu wyliau lleol. Rydym yn edrych ar beth mae ‘Cymreictod’ yn ei olygu i gynulleidfaoedd drwy edrych y tu ô i’r straeon y tu ôl i’r sgrin, o brofiadau rhaglenwyr sinema, i Gyfarwyddwragedd a thu hwnt. Mae’n hanfodol bod ffilmiau annibynnol gyda chysylltiadau Cymreig yn weledol, i wneud y mwyaf o fuddsoddiad i’r sector sgrin, i sicrhau bod lleisiau cudd yn cael eiu clywed a hefyd datblygu canfyddiad rhyngwladol o Gymru’.

Mae’r Stori Gyflawn hefyd yn anelu at gefnogi ac ysbrydoli talent Cymreig, hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael yng Nghymru, helpu i gau’r bwlch sgiliau nid yn unig mewn cynhyrchu, mewn marchnata ffilmiau, gohebiaeth, rhaglennu a gwerthiant – sydd yr un mor hanfodol i roi pob cyfle i ffilmiau Cymreig lwyddo

Fel y mae Cyfarwyddwr Censor, Prano Bailey-Bond, a anwyd yn Aberystwyth, yn esbonio:

"Bu’r gefnogaeth a dderbyniais o Gymru wrth wneud a rhyddhau fy ffilm gyntaf, gan gyrff, sinemau a chynulleidfaoedd, yn enfawr ac yn hanfodol. Mae’n gyfnod annhygoel o gyffrous i grewyr Cymreig ac mae’n wych bod Canolfan Ffilm Cymru yn rhoi’r sylw inni. Gobeithio y bydd yn amlygu ymhellach y potensial creadigol sydd yn bodoli yn y wlad ac yn rhoi hyd yn oed rhagor i gynulleidfoaedd yng Nghymru i’w fwynhau ac i ymfalchïo ynddo."

Dywedodd awdur sgrin The Toll, Matt Redd o Hwlffordd:

"Mae Cymru yn gyflym yn datblygu i fod yn ganolfan byd enwog ar gyfer cynhyrchu ffilm a theledu, ond fel gwneuthurwr ffilm a anwyd ac sydd yn byw yng Nghymru, rwyf yn fwyaf cyffrous am y cyfle i adrodd straeon Cymreig sydd yn benodol i fywyd Cymru. Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn cynnig platfform gwych i straeon Cymru gysylltu gyda chynulleidfoaedd lleol, gan adeiladu momentwm yn nhaith ffilm i gynulleidfaoedd ar draws y byd."

Dywedodd Ben Luxford, Pennaeth Cynulleidfaoedd DU yn BFI:

“Fe fydd Y Stori Gyflawn Canolfan Ffilm Cymru yn cynnig darlun gwych i gynulleidfaoedd o ffilmiau a gwneuthurwyr ffilmiau Cymreig. Diolch i chwaraewyr y Loteri Cenedlaethol, mae’r BFI yn cenfogi y gyfres gyfan a hefyd yn helpu i gyllido gwneud Censor a The Toll.”

Fe fydd arddangoswyr yn gallu cael mynediad i asedau a grerwyd drwy Y Stori Gyflawn i gychwyn sgyrsiau gyda’u cynulleidfaoedd am ffilmiau Cymreig a chreu disgwyliad am ffilmiau newydd. Fel rhan o’r rhaglen Gwnaethpwyd yng Nghymru, mae llu o weithgareddau eraill drwy gydol y flwyddyn yn cynnwys rhagddangosiadau ar gyfer rhaglenwyr ffilm i fod yng nghatalog ffilmiau FHW sydd â dros 100 o ffilmiau a ffilmiau byr gyda chysylltiadau Cymreig .

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn bodoli diolch i gyllid y Cymru Greadigol a Loteri Cenedlaethol gan y Sefydliad Ffilmiau Prydeinig (BFI) drwy ei Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN). Mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol Prydeinig a rhyngwladol drwy gydol y flwyddyn drwy Chapter fel Corff Arweinol Canolfan Ffilm.

Mae’r Loteri Cenedlaetholo yn codi £36 miliwn yr wythnos i achosion da ar draws y DU.

Gall cynulleidfaoedd ddilyn newyddion diweddaraf Gwnaethpwyd yng Nghymru ar wefan FHW neu drwy via @filmhubwales arFacebook, Twitter ac Instagram.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma

-DIWEDD-

Darllen rhagor
Cardiff Animation Festival / Mission Photographic
What matters to us? Conversations about the Arts and Cultural sector in Wales.
Conversations about the Arts and Cultural sector in Wales.
A report by Wales Cultural Alliance, July 2021

Following our recent findings in Ymateb arddangoswyr sinema Cymreig i’r Contract Diwylliannol, the Gynghrair Diwylliant Cymru have now released their full report, written and prepared by Dr Ellie Byrne and Dr Eva Elliott of Straeon Research Ltd.

The report brings together conversations and presents qualitative research which has been conducted by independent researchers across the sector.

 You can read the full report below.

Darllen rhagor
Image001
Iris Prize Festival Founder, Berwyn Rowlands, nominated for National Lottery Award

Cardiff based film and TV producer, Berwyn Rowlands, who founded the biggest international LGBT+ short film prize in the world, is in line for recognition after being nominated for a 2021 National Lottery Award.

Berwyn, originally from Anglesey but who lives in Cardiff, has been shortlisted in the Arts category of this year’ National Lottery Awards for his outstanding work over 15 years as the Founder and Festival Director of the Iris Prize LGBT+ Film Festival. Berwyn is flying the flag for Wales and is one of only five individuals from across the UK nominated in the Arts category.

The National Lottery Awards are the annual search for the UK’s favourite National Lottery funded people and projects and they celebrate the inspirational individuals and groups who do extraordinary things in their community, especially during these challenging times.

Established by Berwyn in 2006, the National Lottery funded Iris Prize takes place in Cardiff annually and has developed into the biggest international LGBT+ short film prize in the world. It has become a leading voice in championing LGBT+ short film and Iris also runs LGBT+ education and community outreach projects in Wales and the UK throughout the year. Iris has cemented itself as a significant event in the British film festival calendar and has featured in the top 50 film festivals in the world by Movie Maker magazine for four years.

Thrilled to be nominated, Berwyn (pictured above in 2007), 54, who organised his first ever public film festival in Aberystwyth back in 1989, says:

“It’s an absolute honour to be shortlisted as a finalist in the Arts category for the 2021 National Lottery Awards. During the pandemic, film has provided escapism and comfort for so many at a time when it’s needed most, and this is why the Iris Prize continued last year in an online capacity. I would like to thank The National Lottery’ players for supporting myself and the Iris Prize and for helping us to run an unique festival which is dedicated to celebrating amazing LGBT+ film and bringing films from this diverse community to the attention of wider audiences around the world.”

This year, more than 1,500 people were nominated for a National Lottery Award in recognition of the work they have carried out with the help of National Lottery funding. 

Next month a panel, made up of representatives of The National Lottery and partners, will decide the winners in each category from a shortlist of five. 

Winners will be revealed in the autumn and will receive a £3,000 cash prize for their organisation and a coveted National Lottery Awards trophy.

Jonathan Tuchner, from The National Lottery, said: 

“Since 1994, The National Lottery has made a huge positive impact on life across the UK. Thanks to National Lottery players and the £36 million raised each week for good causes, thousands of organisations are making an incredible impact and difference in their local areas.  

“The National Lottery Awards honour those who have stepped up and stood out like Berwyn, who work tirelessly for their community. They deserve great praise and our thanks for their incredible work.”

 

Encompassing all aspects of National Lottery good causes funding, the 2021 National Lottery Awards will recognise outstanding individuals in the following sectors:

  • Culture, Arts & Film
  • Heritage
  • Sport
  • Community/Charity
  • There will be a special Young Hero Award for someone under the age of 18 who has gone that extra mile in their organisation.

In September a public vote will be held to find The National Lottery Project of the Year, while online polls will take place after the Tokyo Olympic and Paralympic Games to determine the winner of The National Lottery Olympian and Paralympian awards.

ENDS.
Darllen rhagor
Cheltenham FF
Cheltenham International Film Festival 24 May – 04 June Virtual Screening Partner Offer
Information from Cheltenham International Film Festival

Tickets to Cheltenham International Film Festival 2021 (online) are now on sale via our streaming partner YourScreen. Once again, we are working with exhibitor partners to reach audiences across the UK using our Virtual Cinema model and hope that you will join us once more to share our programme with your audiences.

We will provide you with a discount code entitling your audience to 25% off tickets. This year we are also offering Festival Passes for any five films at an early bird price of only £25 up until midnight on 23 May.

For all sales made using your code we will pay you 30% of all revenue received. Existing YourScreen 25% codes will still be valid for individual ticket purchases. We also have a new affiliate scheme for selling passes which means all you need to do is share a link and revenue will automatically be tracked.

I gofrestru, anfonwch click here to register as a Virtual Screening Partner.

If you require any further information, please email: patrick@yourscreen.net

The full festival programme can be browsed at: https://cheltfilm.com/

About the Festival

Opening with a preview of the multi-Oscar winning film, The Father, and closing with a preview of an adaptation of Steven Berkoff’s comedy play Brighton, the festival presents 33 films from around the world, including 17 UK premieres and 11 previews. The official film festival competition to select BEST FILM, EMERGING DIRECTOR will be judged by a respected jury of film and media personalities chaired by Anna Smith, who, most recently, was Chair of the London Film Critics’ Circle.

This year we acknowledge the 50th anniversary of the release of Stephen Frears’ debut feature film Gumshoe. In an exclusive interview with Tim Robey of The Daily Telegraph, Stephen talks about Gumshoe and his long and prolific career as one of the UK’s most respected filmmakers. Other interviews during the festival include Aneil Karia, director of the exhilarating thriller Surge, the Cannes Camera D’Or winning director of Wet Season , Anthony ChenMichael Bentham, director of topical Australian drama Disclosure and the Director of BrightonStephen Cookson along with cast members Larry Lamb a Marion Bailey.  More Q&A events will be announced in the coming week.

This year, we have had more interest than ever in the festival programme with ticket sales already taking off and each film has a limited number of tickets. Therefore, we recommend you start promoting asap so that your audience doesn’t miss the opportunity to watch these wonderful films. Better yet, they can buy a pass for excellent value.

The full programme is now on sale at https://cheltfilm.com/ with tickets available at Early Bird prices until midnight on 23 May.

Further information: Patrick Bliss, patrick@yourscreen.net

Darllen rhagor
Magic Lantern © Mathieu Gasquet
Welsh Cinema Reopening Dates

From May 17th, cinemas in Wales and across the UK are beginning to open their doors to audiences again. Reconnect with the best  British and international films on the big screen. 

Check back in for more updates as cinemas confirm their reopening dates in the coming weeks and months.

Darllen rhagor
1 2 3 5
^
CY