Sinemau Cymru i ddatblygu Dangosiadau Ffilm i gynulleidfaoedd gyda cholled clyw

Delwedd © Galeri, WCDP, Chapter

Mawrth 2022

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) a Chyngor Cymru i Bobl Fyddar (WCDP) yn gweithio gydag wyth sinema yng Nghymru i sefydlu grwpiau gwirfoddol B/Byddar a fydd yn helpu i wella profiadau sinema i gynulleidfaoedd gyda cholled clyw, yn eu cymunedau lleol.

Mae’r lleoliadau yn cynnwys Theatr Torch (Aberdaugleddau), The Maxime (Coed Duon), Galeri (Caernarfon), Magic Lantern (Tywyn) Neuadd Dwyfor (Pwllheli), Chapter (Caerdydd), a Theatr Gwaun (Abergwaun). Ar ôl cymryd rhan mewn hyfforddiant gyda WCDP, i edrych ar sut i ateb anghenion cynulleidfaoedd sinema gyda cholled clyw, mae’r cyrff yn cyflwyno gweithgareddau newydd cyffrous.

Gyda chymorth ariannol gan FHW, fe fydd pob lleoliad yn gweithio gyda WCDP i gysylltu gyda chynulleidfaoedd B/byddar i ffurfio grwpiau gwirfoddol sydd yn gallu rhannu eu profiadau personol o fynd i’r sinema er mwyn siapio gweithgareddau yn y dyfodol.

Dywedodd Louise Sweeney o Gyngor Cymru i Bobl Fyddar:

“Mae pobl B/byddar. ByddarDall a phobl sydd yn drwm eu clyw yn wynebu problemau hygyrchedd ac maen nhw’n aml yn amharod i fynd i sinemau oherwydd hyn. Fe fydd gwybod y bydd eu profiadau yn gwella yn y sinemau sydd yn rhan or rhaglen yma, gyda staff yn derbyn hyfforddianr ymwybyddiaeth B/byddar a Bydda/Dall, hyfforddiant iaith arwyddion a lleoliadau yn dod yn fwy Byddar gyfeillgar yn rhywbeth i’w groesawu ac yn arwydd caonogol i gymunedau B/Byddar a Thrwm eu Clyw.”

Yn Galeri, Caernafon, yn ogystal â gweithio gyda Chymdeithas Byddar Gogledd Cymru a Chlwb Byddar Gwynedd, fe fydd fyfyrwraig fyddar 16 oed yn gweithio gyda’r lleoliad i greu rhagor o ddeunyddiau marchnata BSL hygyrch.

Dywedodd Galeri Caernarfon:

“Rydym yn ymdrechu i wneud Galeri yn ganolfan amrywiol a chroesawgar wrth raglennu ffilmiau ag isdeitlau, a buddsoddi mewn hyfforddiant Makaton a chymwysterau BSL ar gyfer ein staff. Rydym hefyd yn hapus i fod yn gweithio gyda pherson ifanc Byddar lleol i greu cynnwys fideo ar gyfer ein canolfan, nid yn unig er mwyn gwneud yn siwr bod Galeri yn ganolfan hygyrch i bob cynulleidfa, ond i ysbrydoli ac ysgogi pobl eraill i wneud yr un peth.”

Yn Nhywyn, mae’r Magic Lantern yn gwahodd pobl FyddarDall lleol a’u teuluoedd i’r sinema ar gyfer diwrnod agored i archwilio’r gofod a chyfarfod y staff a fydd hefyd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant BSL.

Mae Annie Grundy o'r Magic Lantern yn esbonio:

“Mae ein tîm yn falch iawn o’r croeso rydyn ni’n ei roi i’n cynulleidfa, yn lleol ac yn ymweld, felly mae gallu cyfleu’r croeso hwnnw i bob ymwelydd yn wirioneddol bwysig i ni. Rydyn ni'n gwybod bod gennym ni lawer mwy i'w ddysgu. Rydyn ni eisiau parhau â hyfforddiant BSL ac mae angen i ni archwilio mwy o ran technolegau i’n helpu ni i fod yn fwy hygyrch, felly gam wrth gam… byddwn ni’n dal ati. Wedi’r cyfan, mae adeiladu ac ehangu cynulleidfaoedd bob amser yn mynd i fod yn allweddol i’n goroesiad hirdymor.”

Sefydlwyd y prosiect gan Ganolfan Ffilm Cymru o ganlyniad i adborth gan sinemau, pobl greadigol B/byddar as chynulleidfaoedd eu hunain. Drwy’r prosiect Sinema Cynhwysol y mae FHW yn ei arwain ar ran rhwydwaith FAN BFI, fe fydd Cymdeithas Dosbarthwyr Ffilmiau (FDA) yn cynnig detholiad o ffilmiau allweddol gyda fformatau addas, y bydd yr wyth lleoliad yn gallu eu derbyn.

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru: 

“Mae sinemau sydd yn cynnig dangosiadau film i gymunedau B/byddar yn gallu wynebu rhwystrau fel cyllid i ddiweddaru offer, diffyg ffilmiau gyda fformatau hygyrch neu ddigon o rybudd i farchnata’r ffilm.. Nod ein partneriaeth gyda FDA a WCDP ydy cefnogi sinemau, tra hefyd yn sicrhau bod cynulleidfaoedd B/byddar yn gallu gweld y ffilmiau annibynnol diweddaraf a chynnig adborth uniongyrchol am eu profiadau

Mae’r prosiect yma yn digwydd diolch i gyllid gan y Loteri Cenedlaethol gan BFI, drwy ei Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN),. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol Prydeinig a rhyngwladol drwy gydol y flwyddyn. Mae cyllid yng Nghymru yn cael ei weinyddu gan FHW drwy Chapter fel y Corff Atrweinio Canolfannau.

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

 

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

 

-DIWEDD-

 • Fe fydd Theatr Torch yn Aberdaugleddau yn adeiladu ar eu perthnasau cyfredol yn y sir gyda grwpiau cefnogi cymunedol Sign and Share a PAVS. Maen nhw’n bwriadu cynnig gwirfoddolwyr blaen tŷ i gefnogi hygyrchedd i gynulleidfaoedd a gweithio gyda WCDP i chwilio am gymunedau B/byddar pellach. Maen nhw’n cynnal dau ddangosiad gydag is-deitlau bob wythnos a’r nesaf ydy Cyrano ar ddydd Mercher 30 Mawrth a The Phantom of the Open ar dydd Iau 7 Ebrill.
 • Mae'r Maxime yn y Coed Duon yn y Coed Duon ar hyn o bryd yn dangos perfformiadau gydag is-deitlau ddwywaith yr wythnos, bob dydd Mercher a dydd Sul. Maen nhw eisiau adeiladu ar lwyddiant eu dangosiadau amgylchedd gefnogol drwy ymestyn allan i grwpiau cymunedol lleol. Fydd dangosiadau yn cynnwys The Phantom of the Open ar ddydd Mercher 30 Mawrth.
 • Mae Galeri, Caernarfon yn rhedeg 3 ffilm yr wythnos ar nosweithiau Llun, prynhawn Iau a dangosiadau ymlacedig gydag is-deitlau ar foreau Sadwrn i deuluoedd. Maen nhw’n gweithio gyda myfyrwraig ifanc 16 oed sydd yn Fyddar i greu fideos marchnata BSL yn cynnwys negeseuon croeso a chyflwyno i’w defnyddio yn yr adeilad ac ar-lein. Maen nhw hefyd yn gobeithio gweithio gyda Chymdeithas Fyddar Gogledd Cymru a Clwb Byddar Gwynedd i gyfarfod grwpiau yn bersonol lle mae’n bosibl er mwyn dod i adnabod eu cynulledfaoedd yn iawn. Fydd dangosiadau yn cynnwys The Phantom of the Open sydd yn rhedeg o 28fed - 30fed Mawrth.
 • Fe fydd y Magic Lantern yn Nhywyn yn cynnal o leiaf dau ddangosiad y mis gyda ffilmiau ychwanegol i deuluoedd yn ystod gwyliau’r haf. Fe fydd digwyddiadau arbennig yn cynnwys diwrnod agored ar Mai 7thyn gwahodd cynulleidfaoedd byddardall a’u teuluoedd i archwilio’r sinema a chyfarfpd y staff a fydd hefyd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant BSL O hyn maen nhw’n bwriadu ffurfio grŵp o wirfoddolwyr i’w helpu i ffurfio dau ddigwyddiad arbennig arall a diweddaru eu gwefan. Eu dangosiad nesaf ydy The Duke ar 28th a 31st Mawrth.
 • Neuadd Dwyfor, Pwllheli – Yn dilyn gwairh adnewyddu sylweddol i’r adeilad yn cynnwys toiled hygyrch newydd ar y llawr daear, seddi yn y balconi ac awditoriwm a bar coffi yn y cyntedd, ailagorodd y sinema ar 10th Mawrth. Fe fydd manylion ar wefan y sinema am y dangosiadau ffilm i gynulleidfaoedd B/byddar yn y dyfodol.
 • Mae Chapter yng Nghaerdydd yng Nghaerdydd yn gweithio gyda Chlwb Byddar Caerdydd i ffurfio pwyllgor o bobl Fyddar ar gyfer rhaglen newydd o ddangosiadau ffilm lleiafrifol yn 2022. Cynhelir trafodaeth wedi’i dehongli yn dilyn y ffilm yng Ngyntedd y Sinema. Maen nhw hefyd yn gweithio gyda’r artist byddar Jonny Cotsen ar ‘Hear We Are’ prosiect R&D dwy flynedd newyddd a fydd yn delio gyda mynediad i gynhyrchiad creadigol o artistiaid a chymunedau Byddar Fydd dangosiadau yn cynnwys The Phantom of the Open sy’n rhedeg tan dydd Iau 31 Mawrth.
 • Fe fydd Theatr Gwaun yn Abergwaun yn cynnal dangosiad misol, yn gweithio i sefydlu grŵp dan arweiniad pobl Fyddar/trwm eu clyw lleol sydd â diddordeb mewn helpu i ddatblygu sinema yn y Theatr. Fe fyddan nhw hefyd yn archwilio partneriaethau newyddd gyda chyrff fel Sign and Share yn Sir Benfro. Edrychwch ar wefan y sinema am fanylion ar y dangosiadau ffilm sydd i ddod i gynulleidfaoedd B/byddar.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda:

Silvia Sheehan, Swyddog Cyfathrebu / silvia@filmhubwales.org
Lisa Nesbitt, Swyddog Datblygu / 02920 311 067 lisa@filmhubwales.org
Hana Lewis, Rheolwraig Strategol, ar 02920 353 740 / hana@filmhubwales.org

Am Canolfan Ffilm Cymru:
Mae Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) yn dathlu sinema. Rydym yn cefnogi cyrff sy’n dangos ffilmiau – o wyliau ffilmiau i gymdeithasau a chanolfannau celfyddydau cymysg. Wrth gyd-weithio gyda dros 315 o arddangoswyr ein nod ydy cyflwyno’r ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i gynulleidfaoedd ar draws Cymru a’r DU. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 250 o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 480,000 o aelodau cynulleidfa.

Rydym yn rhan o rwydwaith DU gyfan o wyth canolfan sydd yn ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter ydy ‘Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm yng Nghymru.

Rydym hefyd yn falch o arwain ar strategaeth sinema cynhwysol ar ran FAN BFI strategaeth sinema cynhwysol ar ran FAN BFI.

Gwefan, Twitter, Facebook

Am Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI
Gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol, mae FAN BFI yn ganolog i nod y BFI o sicrhau bod y dewis mwyaf o ffilm ar gael i bawb. Wedi’i sefydlu yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd sinema DU ehangach a mwy amrywiol i ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, mae FAN yn gydweithrediad DU gyfan, unigryw sydd yn cynnwys wyth o ganolfannau a reolir gan gyrff a lleoliadau ffilm amlwg wedi’u lleoli’n strategol o amgylch y wlad. Mae FAN hefyd yn cefnogi datblygiad talent gyda Swyddogion Talent Rhwydwaith BFI ym mhob un o’r canolfannau yn Lloegr, gyda chenhadaeth o ddarganfod a chefnogi.awduron, cyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr talentog ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Canolfannau Ffilm FAN BFI:

 • Film Hub Midlands dan arweiniad Broadway, Nottingham mewn partneriaeth gyda Flatpack o Brimingham
 • Film Hub North dan gyd arweinyddiaeth Showroom Workstation, Sheffield, a HOME Manchester
 • Film Hub South East dan arwieniad y Swyddfa Sinema Annibynnol
 • Film Hub South West dan arweiniad Watershed ym Mryste
 • Film Hub Scotland dan arweiniad Glasgow Film Theatre
 • Film Hub Northern Ireland dan arweiniad Queen’s University Belfast
 • Canolfan Ffilm Cymru dan arweiniad Chapter yng Nghaerdydd
 • Film Hub London dan arweiniad Film London

BFI FAN website

Am BFI
Rydym yn elusen diwylliannol, dosbarthydd y Loteri Cenedlaethol a chorff arweiniol y DU ar gyfer ffilm a’r ddelwedd symudol. Ein cenhadaeth ydy:

 • Cefnogi creadigrwydd a chwilio am y genhedlaeth nesaf o adroddwyr stori yn y DU
 • Tyfu a gofalu am Archif Cenedlaethol BFI, yr archif ffilm a theledu mwyaf yn y byd
 • Cynnig yr amrediad ehangaf o ddiwylliant delweddau symudol DU a rhyngwladol drwy ein rhaglenni a’n gwyliau – ar-lein ac mewn lleoliadau
 • Defnyddio ei gwybodaeth i addygsu a dyfnhau gwerthfawrogiad a dealltwriaeth y cyhoedd
 • Gweithio gyda’r Llywodraeth a diwydiant i sicrhau twf parhaus diwydiannau sgrin y DU

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter Brenhinol.
Caiff Bwrdd Llywodraethwyr y BFI ei gadeirio gan Tim Richards.

Am Chapter
Chapter ydy un o ganolfannau celfyddydau mwyaf, a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemau, theatrau, gofod arddangos, stiwdios a chaffi, bariau arobryn a dros 60 gofod gweithio diwylliannol a mwy. Mae gan Chapter enw da rhyngwladol am ragoriaeth, arloesi a chydweithredu. Mae’n cynnig rhaglen newidiol barhaus o ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru ac o amgylch y byd.

GwefanFacebookTwitter

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar (WCDP)
WCDP ydy’r corff elusennol Cymreig i bobl sydd yn Fyddar, wedi’u Byddaru, ByddarDall a thrwm eu clyw a sefydlwyd ym 1950. Rydym yn gymdeithas ambarel o gyrff. Credwn y dylid cael mynediad cyfartal i bawb ac rydym yn ceisio gwella bywydau’r gymuned B/.byddar yn barhaus. Rydym yn darparu cefnogaeth, cyngor, cyfathrebu a gwasanaethau sydd yn helpu i’w galluogi i fyw bywydau annibynnol a llawn. Rydym felly yn cynnal gweithgareddau sydd yn cyfrannu at ddatblygu gwasanaethau ym meysydd addysg, cyflogaeth, ymgyrchu, lleddfu ynysigrwydd cymdeithasol a phroblemau iechyd cysylltiedig. Rydym yn gweithredu rhestr o weithgareddau craidd fel a bennir gan yr aelodau, yn cynnwys datblygu a chefnogi grwpiau gwirfoddol, gwybodaeth a chyngor, mentrau hyfforddi yn berthynol i glywed (BSL, ymwybyddiaeth Byddar a chyrsiau darllen gwefusau) a chynhyrchu BSL Media.

Gwefan, Facebook, Twitter

Am Sinema Cynhwysol
Prosiect Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI DU gyfan ydy Sinema Cynhwysol i gefnogi arddangoswyr i groesawu pawb i gymryd rhan mewn sinema, drwy oresgyn rhwystrau diwylliannol, systematig neu gorfforol.

Dan arweiniad Canolfan Ffilm Cymru ar ran BFI FAN, mae’r prosiect yn cefnogi nodau’r rhwydwaith o gyflwyno ffilmiau Prydeinig, rhyngwladol ac annibynnol i gynulleidfaoedd. Gan ganolbwytnio ar gynulleidfoaedd ifanc (16-30) a sector arddangos medrus, hyderus, mae mynediad wrth galon strategaeth FAN. Mewn partneriaeth gyda ein rhwydwaith creadigol o arddangoswyr, rydym yn dathlu cynrychioliadua ystyrlon o amrywiaeth y tu ôl i’r camera, ar y sgrin ac yn ein cynulleidfaoedd gan weithio tiag atg Safonau Amrywiaeth BFI

Gwefan, Twitter

^
CY